close


AdhyardhaShatika PrajnaParamita
TITLE  :   अध्यर्धशतिका प्रज्ञापारमिता
DOMAIN  :   दर्शनानि
SUB-DOMAIN  :   बौद्धदर्शनम्
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
BOOKS CONTRIBUTOR  :   राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः तिरुपति
SERIAL NO.  :   Ebharati-3874