close


AshvaVaidyaka And Ashvachikitsa
TITLE  :   अश्ववैद्यकम् तथा अश्वचिकित्सा
AUTHOR  :   जयदत्तः च नकुलः
PUBLISHER  :   जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यः
PUBLISH YEAR  :   १८९३
DOMAIN  :   उपवेदाः
SUB-DOMAIN  :   आयुर्वेदः
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यः
PRINTER  :   सिद्धेश्वरयन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-3393