close


Prachina-Lekha-Mala Vol-2 Split 1
TITLE  :   प्राचीनलेखमाला द्वितीय भागः Split 1
PUBLISHER  :   तुकाराम जावजी
PUBLISH YEAR  :   1897
DOMAIN  :   इतिहासःसंस्कृतिः च
PAGES  :   30
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   महामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त
SECOND EDITOR  :   काशिनाथ पाण्डुरङ्ग परब
PRINTER  :   निर्णय सागर प्रेस मुम्बई
SERIAL NO.  :   Ebharati-4862