close


Srimad-Bhagavadgita Hindi Taranslation
TITLE  :   श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दीभाषानूदिता
AUTHOR  :   वेदव्यासाचार्यः
DOMAIN  :   भगवद्गीता
BOOKS CONTRIBUTOR  :   राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः तिरुपति
SERIAL NO.  :   Ebharati-2657