close


The Dhatuvritti Of Madhavaacaarya (Vol. 1-Part 1)
TITLE  :   माधवीया धातुवृत्त्तिः (प्रथमभागः)
AUTHOR  :   श्री माधवाचार्यः
PUBLISHER  :   सन्मान्य-मैसूरुमहाराजः
PUBLISH YEAR  :   १९००
DOMAIN  :   वेदाङ्गानि
SUB-DOMAIN  :   व्याकरणम्
PAGES  :   406
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   ए. महादेवशास्त्री
SECOND EDITOR  :   पं के. रङ्गाचार्यः
PRINTER  :   सर्वकारीयशाखा-मुद्रनालयः मैसूरु
SERIAL NO.  :   Ebharati-721