close


Samrat Sddhanta (Vol. II)
TITLE  :   सम्राट् सिद्धान्तः (सिद्धान्तसारकौस्तुभम् द्वितीयभागः)
AUTHOR  :   सम्राट् जगन्नाथः
PUBLISHER  :   Indian Institute Of Astronomical and Sanskrit Research
PUBLISH YEAR  :   १९६७
DOMAIN  :   वेदाङ्गानि
SUB-DOMAIN  :   ज्योतिषम्
PAGES  :   604
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
EDITOR  :   रामस्वरूपशर्मा
PRINTER  :   पद्मश्री प्रकाशनं च मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-1265