close


Sahitya Mimamsa
TITLE  :   साहित्यमीमांसा
PUBLISHER  :   ओथोरिटि आफ् गवर्नमेण्ट्
PUBLISH YEAR  :   1934
DOMAIN  :   साहित्यम्
SUB-DOMAIN  :   साहित्येतिहासः
PAGES  :   225
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   साम्बशिवशास्त्री
PRINTER  :   राजकीयमुद्रणयन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-5946