close


Kasika Vritti (Vol. VI)
TITLE  :   काशिकावृत्तिः (षष्ठो भागः न्यास-पदमञ्जरीसहिता)
AUTHOR  :   वामनजयादित्यौ
PUBLISHER  :   तारा
PUBLISH YEAR  :   १९६७
DOMAIN  :   वेदाङ्गानि
SUB-DOMAIN  :   व्याकरणम्
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   स्वामिद्वारिकादासशास्त्री
SECOND EDITOR  :   कालिकाप्रसादशुक्लः
PRIMARY COMMENTATOR  :   जिनेन्द्रबुद्धिः
SECONDARY COMMENTATOR  :   हरदत्तमिश्रः
COMMENTARY NAME  :   न्यास-काशिकाविवरणपञ्चिका पदमञ्जरी-व्याख्या
PRINTER  :   जयभारत-मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-1025