close


TITLE  :   दशरूपकम्
AUTHOR  :   धनञ्जयः
PUBLISHER  :   फिट्स् एड्वर्ड हाल्
PUBLISH YEAR  :   1865
DOMAIN  :   कला
SUB-DOMAIN  :   नाट्यम्
PAGES  :   301
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
PRIMARY COMMENTATOR  :   धनिकः
PRINTER  :   बाप्टिस्ट्मिशन्-प्रेस्
SERIAL NO.  :   Ebharati-5899