close


TITLE  :   मातृकाभेदतन्त्रम्
PUBLISHER  :   मेट्रोपालिटन् प्रिन्टिङ्ग् अन्ड् पब्लिशिन्ग् हौस्
PUBLISH YEAR  :   1933
DOMAIN  :   आगमः
SUB-DOMAIN  :   तन्त्रशास्त्रम्
PAGES  :   152
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
EDITOR  :   चिन्तामणिभट्टाचार्यः
PRINTER  :   सजनिकान्तादासः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6039