close


TITLE  :   भक्तिचन्द्रिका
AUTHOR  :   डा. विश्वनाथः पाण्डेयः
PUBLISHER  :   चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्
PUBLISH YEAR  :   1995
DOMAIN  :   भक्तिसम्प्रदायः
PAGES  :   334
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   विजयशङ्करः तिवारी
PRINTER  :   फूल प्रिण्चर्स् वाराणसी
SERIAL NO.  :   Ebharati-283