close


TITLE  :   तत्वबोधः
AUTHOR  :   शङ्कराचार्यः
PUBLISHER  :   खेलाडिलाल-एण्ड-सन्स्
DOMAIN  :   भक्तिसम्प्रदायः
PAGES  :   50
LANGUAGE  :   संस्कृतम् हिन्दी
PRIMARY COMMENTATOR  :   बैजनाथः
COMMENTARY NAME  :   सोदाहरण-भाषाटीका
PRINTER  :   मास्टर्-प्रिन्टिंग्-यन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6172