close


TITLE  :   धातुरूपमुक्तावळी
AUTHOR  :   पि.के.दुरसाम्यर्य्यगार्येण
PUBLISHER  :   राव् अण्ड् कम्पिनी.
PUBLISH YEAR  :   1923
DOMAIN  :   संस्कृतभाषाग्रन्थाः
PAGES  :   214
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
PRINTER  :   ला-प्रिण्टिङ्-मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6962