close


TITLE  :   अभिनवा पाठावलिः
AUTHOR  :   लक्ष्मीकान्तशर्मा
PUBLISHER  :   F.E Francis
PUBLISH YEAR  :   1937
DOMAIN  :   संस्कृतभाषाग्रन्थाः
PAGES  :   209
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
PRINTER  :   कर्णाटक-यन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6952