close


TITLE  :   अभिनवा पाठावलिः
AUTHOR  :   विनायकशर्मा
PUBLISHER  :   एफ.ई.फ्रांसिस
PUBLISH YEAR  :   1937
DOMAIN  :   संस्कृतभाषाग्रन्थाः
PAGES  :   159
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
PRINTER  :   कर्णाटक-यन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-7037