close


TITLE  :   अभिनवसंस्कृतपाठमाला
PUBLISHER  :   लक्ष्मणनारायणः
PUBLISH YEAR  :   1937
DOMAIN  :   संस्कृतभाषाग्रन्थाः
PAGES  :   373
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
PRINTER  :   आर्यभूषण-यन्त्रालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6966