close


TITLE  :   कौलज्ञाननिर्णयः
PUBLISHER  :   मेट्रोपालिटन् प्रिन्टिङ्ग् अण्ड् पब्लिशिङ्ग हौस्
PUBLISH YEAR  :   1934
DOMAIN  :   आगमः
SUB-DOMAIN  :   तन्त्रशास्त्रम्
PAGES  :   238
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम्
EDITOR  :   प्रबोधचन्द्रभक्षिः
PRINTER  :   शिवनाथगङ्गूलिः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6030