close


TITLE  :   डाकार्णवः
PUBLISHER  :   मेट्रोपालिटन् प्रिन्टिङ्ग् अण्ड् पब्लिशिङ्ग हौस्
PUBLISH YEAR  :   1935
DOMAIN  :   आगमः
SUB-DOMAIN  :   तन्त्रशास्त्रम्
PAGES  :   215
LANGUAGE  :   संस्कृतम् आङ्ग्लम् बेंगाली
EDITOR  :   नागेन्द्रनारायणचौधरी
PRINTER  :   शिवनाथगङ्गूलिः
SERIAL NO.  :   Ebharati-6025