close


TITLE  :   अप्पाशास्त्रिचरितम्
AUTHOR  :   वासुदेवशास्त्री ओदुम्बरकरः
PUBLISHER  :   वसन्त आनन्त गाडगीळ शारदा-गौरव-ग्रन्थमाला
PUBLISH YEAR  :   1973
DOMAIN  :   चरितानि - Biography
PAGES  :   276
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
PRINTER  :   वसन्त आनन्त गाडगीळ श्रीशारदा-मुद्रण-सिद्धि-मन्दिरम्
SERIAL NO.  :   Ebharati-300