close


  • श्रीमद्भगवद्गीता मध्वभाष्यम्

       ॥  श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित-गीताभाष्यम् 

 

श्री गुरुभ्यो नमः

 उपोद्घातः ।।

 

देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितम् । परिपूर्णं गुरूंश्चान् गीतार्थं वक्ष्यामि ƒलेशतः ।।

नष्टधर्मज्ञानƒोककृपाभिः ब्रह्मरुद्रेन्द्रादिभिरर्थितो ज्ञानप्रदर्शनाय भगवान् व्यासोवततार

ततश्चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारसाधनादर्शनात् वेदार्थाज्ञानाच्च संसारे क्लिश्यमानानां वेदानधिकारिणां स्त्रीशूद्रादीनां च धर्मज्ञानद्वारा मोक्षो भवेदिति कृपाƒुः सर्ववेदाद्यर्थोपबृंहितां तदनुक्तकेवƒेश्वरज्ञानदृष्टार्थयुक्तां सर्वप्राणिनावगाह्यानवगाह्यरूपां केƒभगवत्स्वरूपपरां परोक्षार्थां महाभारतसंहितामचीक्लृपत् तच्चोक्तम्-

ƒोकेशा ब्रह्मरुद्राद्याः संसारे क्लेशिनं जनम् । वेदार्थाज्ञमधीकारवर्जितं च स्त्रियादिकम् ।।

अवेक्ष्य प्रार्थयामासुर्देवेशं पुरुषोत्तमम् । ततः प्रसन्नो भगवान् व्यासो भूत्वा च तेन च ।।

अन्यावताररूपैश्च वेदानुक्तार्थभूषितम् । केवƒेनात्मबोधेन दृष्टं वेदार्थसंयुतम् ।।

वेदादपि परं चक्रे पञ्चमं वेदमुत्तमम् । भारतं पञ्चरात्रं च मूƒरामायणं तथा ।।

पुराणं भागवतं चेति सम्भिन्नाः शास्त्रपुङ्गवः ।। इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे ।

ब्रह्मापि तन्न जानाति ईषत् सर्वोपि जानते । बह्वर्थमृषयस्तत्तु भारतं प्रवदन्ति हि ।। इत्युपनारदीये ।

ब्रह्माद्यैः प्रार्थितो विष्णुर्भारतं स चकार ह । यस्मिन् दशार्थाः सर्वत्र न ज्ञेयाः सर्वजन्तुभिः ।। इति नारदीये ।

भारतं चापि कृतवान् पञ्चमं वेदमुत्तमम् । दशावरार्थं सर्वत्र केवलं विष्णुबोधकम् ।।

परोक्षार्थं तु सर्वत्र वेदादप्युत्तमं तु यत् ।। इति स्कान्दे ।

यदि विद्याच्चतुर्वेदान् साङ्गोपनिषदान् द्विजः । न चेत् पुराणं संविद्यान्नैव स स्यात् विचक्षणः ।।

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् । बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रचिƒष्यति ।।

मन्वादि केचिद् ब्रुवते ह्यास्तीकादि तथापरे । तथोपरिचराद्यन्ये भारतं परिचक्षते ।।

भारतं सर्ववेदाश्च तुƒामारोपिताः पुरा देवैबर्‌रह्मादिभिः सर्वैर्ऋषिभिश्च समन्वितैः ।।

व्यासस्यैवाज्ञया तत्र त्वत्यरिच्यत भारतम् । महत्त्वात् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।।

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।

"यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचिद्' "विराटोद्योगसारवान्' इत्यादितद्वाक्यपर्याƒोचनया ऋषिसम्प्रदायात् "को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षात् महाभारतकृद् भवेत्' इत्यादिपुराणान्तरगतवाक्यार्थान्यथानुपपत्त्या नारदाध्ययनादििƒङ्गैश्चावसीयते । कथमन्यथा भारतनिरुक्तिज्ञानमात्रेण सर्वपापक्षयः ? ग्रन्थान्तरगतत्वाच्च नाविद्यमानस्तुतिः ।न च कर्तुरेव । इतरत्रापि साम्यात् । तत्र च सर्वभारतार्थसङ्ग्रहां वासुदेवार्जुनसंवादरूपां भारतपारिजातमधुभूतां गीतामुपनिबबन्ध । तच्चोक्तम्-

भारतं सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिका वरा । विष्णोः सहस्रनामापि ज्ञेयं पाठ्यं च तद्द्वयम् ।। इति महाकौर्मे ।

"स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने' इत्यादि च ।

उपोद्घातः समाप्तः ।। 

 

*****************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

 

अथ द्वितीयोध्यायः

 

।।1-10।। तत्र सेनयोर्मध्ये बान्धवादिमोहजाƒसंवृतं विषीदन्तमर्जुनं भगवानुवाच । प्रज्ञावादान् स्वमनीषोत्थवचनानि । कथमशोच्याः ? गतासून् ।।11।।

किमिति ? नत्वेवाहम् । ईश्वरनित्यत्वस्याप्रस्तुतत्वाद् दृष्टान्तत्वेनाह- न त्वेवेति ।। यथाहं नित्यः सर्ववेदान्तेषु प्रसिद्धः एवं त्वमेते जनाधिपाश्च नित्याः ।।12।।

देहिनो भाव एतद् भवति तदेवासिद्धमिति चेत् न । देहिनोस्मिन् यथा कौमारादिशरीरभेदेपि देही तदीक्षिता सिद्धः एवं देहान्तप्राप्तावपि ईक्षितृत्वात् । न हि जडस्य शरीरस्य कौमाराद्यनुभवः सम्भवति । मृतस्यादर्शनात् । मृतस्य वाय्वाद्यपगमादनुभवाभावः अहं मनुष्य इत्याद्यनुभवाच्चैतत् सिद्धमिति चेत् न । सत्येवाविशेषे देहे सुप्त्यादौ ज्ञानादिविशेषादर्शनात् । समश्चाभिमानो मनसि । काष्ठादिवच्च । श्रुतेश्च । प्रामाण्यं च प्रत्यक्षादिवत् । न च बौद्धादिवाक्यवत् । अपौरुषेयत्वात् । नह्यपौरुषेये पौरुषेयाज्ञानादयः कल्पयितुं शक्याः । विना च कस्यचित् वाक्यस्यपौरुषेयत्वं सर्वसमयाभिमतधर्माद्यसिद्धिः। यश्च तौ नाङ्गीकुरुते नासौ समयी । अप्रयोजकत्वात् । मास्तु धर्मोनिरूप्यत्वादिति चेत् न । सर्वाभिमतस्य प्रमाणं विना निषेद्धमशक्यत्वात् । न च सिद्धिरप्रमाणिकस्येति चेत् न । सर्वाभिमतेरेव प्रमाणत्वात् । अन्यथा सर्ववाचिकव्यवहारासिद्धेश्च । न च मया श्रुतमिति तव ज्ञातुं शक्यम् । अन्यथा वा प्रत्युत्तरं स्यात् । भ्रान्तिर्वा तव स्यात् । सर्वदुःखकारणत्वं वा स्यात् । एको वान्यथा स्यात् । रचितत्वे च धर्मप्रमाणस्य कर्तुरज्ञानादिदोषशङ्का स्यात् । न चादोषत्वं स्ववाक्येनैव सिद्ध्यति । न च येन केनचिदपौरुषेयमित्युक्तमुक्तवाक्यसमम् । अनादिकाƒपरिग्रहसिद्धत्वात् अतः प्रामाण्यं श्रुतेः अतः कुतर्कैः धीरस्तत्र मुह्यति ।। अथवा जीवनाशं देहनाशं वापेक्ष्य शोकः ? न तावत् जीवनाशम् । नित्यत्वादित्याह- न त्वेवेति ।। नापि देहनाशमित्याह- देहिन इति ।। यथा कौमारादिदेहहानेन जरादिप्राप्तावशोकः एवं जीर्णादिदेहहानेन देहान्तरप्राप्तावपि ।।13।।

तथापि तद्दर्शनाभावादिना शोकः इति चेत् नेत्याह - मात्रास्पर्शा इति ।। मीयन्त इति मात्रा विषयाः । तेषां स्पर्शाः सम्बन्धाः । त एव हि शीतोष्णसुखदुःखदाः । देहे शीतोष्णादिसम्बन्धाद्धि शीतोष्णाद्यनुभव आत्मनः । ततश्च सुखदुःखे । न ह्यात्मनः स्वतः सुखदुःखादि सम्भवति । कुतः? आगमापायित्वात् । यद्यात्मनः स्वतः स्युः सुप्तावपि स्युः । अतो यतो मात्रास्पर्शा जाग्रदादावेव ते सन्ति नान्यदेति तदन्वयव्यतिरेकित्वात् तन्निमित्ता एव नात्मनः स्वतः । आत्मनश्च तैर्विषयविषयिभावसम्बन्धादन्यः सम्बन्धो नास्ति । न चागमापायित्वेपि प्रवाहरूपेणापि नित्यत्वमस्ति । सुप्तिप्रƒयादावाभावादित्याह- अनित्या इति ।। अत आत्मनो देहाद्यात्मभ्रम एव सुखदुःखकारणम् अतस्तद्विमुक्तस्य बन्धुमरणादिदुःखं भवति अतोभिमानं परित्यज्य तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व ।।14।।

अतः प्रयोजनमाह- यं हीति ।। यमेति मात्रास्पर्शा न व्यथयन्ति पुरिशयमेव सन्तम् । शरीरसम्बन्धाभावे सर्वेषामपि व्यथाभावात् पुरुषमिति विशेषणम् । कथं न व्यथयन्ति? समदुःखसुखत्वात् । तत् कथम् ? धैर्येण ।।15।।

नित्य आत्मेत्युक्तं किमात्मैव नित्य आहोस्विदन्यदपि? अन्यदपि । तत् किमित्यत आह- नासत इति ।। असतः कारणस्य सतः ब्रह्मणश्च अभावो न विद्यते । "प्रकृतिः पुरुषश्चैव नित्यौ काƒश्च सत्तम' इति वचनात् विष्णुपुराणे । पृथक् विद्यत इत्यादरार्थः । असतः कारणत्वं च "सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो विभुः' इति श्रीभागवते । "असतः सदजायत' इति च । अव्यक्तेश्च । सम्प्रदायतश्चैतत् सिद्धमित्याह- उभयोरपीति ।। अन्तो निर्णयः ।।16।।

किं बहुना यद् देशतोनन्तं तन्नित्यमेव वेदाद्यन्यदपीत्याह- अविनाशीति ।। नापि शापादिना विनाश इत्याह- विनाशमिति ।। अव्ययं च तत् ।।17।।

भवतु देहस्यापि कस्यचिन्नित्यत्वमिति । नेत्याह- अन्तवन्त इति ।। अस्तु तर्हि दर्पणनाशात् प्रतिबिम्बनाशवदात्मनाश इत्यत आह- नित्यस्येति ।। शरीरिण इतीश्वरव्यावृत्तये । न च नैमित्तिक इत्याह- अनाशिन इति ।। कुतः? अप्रमेयेश्वरसरूपत्वात् । न ह्युपाधिबिम्बसान्निध्यनाशे प्रतिबिम्बनाशः सति च प्रदर्शके । स्वयमेवात्र प्रदर्शकः । चित्त्वात् । नित्यश्चोपाधिः कश्चिदस्ति ।

प्रतिपत्तौ विमोक्षस्य नित्योपाध्या स्वरूपया । चिद्रूपया युतो जीवः केशवप्रतिबिम्बकः ।। इति भगवद्वचनात् ।।18।।

व्यवहारस्तु भ्रान्त इत्याह- य एनमिति ।। कुतः ? उक्तहेतुभ्यो नायं हन्ति न हन्यते । नहि प्रतिबिम्बस्य क्रिया । स हि बिम्बक्रिययैव क्रियावान् । "ध्यायतीव' इति श्रुतेश्च ।।19।।

अत्र मन्त्रवर्णोप्यस्तीत्याह- न जायत इति ।। न चेश्वरज्ञानवद् भूत्वा भविता । तद्धि "तदैक्षत'

"देशतः काƒतो योसाववस्थातः स्वतोन्यतः । अविƒुप्तावबोधात्मा... '

इत्यादि श्रुतिस्मृतिसिद्धम् । कुतः? अजादिƒक्षणेश्वरसरूपत्वात् शाश्वतः सदैकरूपः पुरं देहमणतीति पुराणः तथापि हन्यते हन्यमानेपि देहे ।।20।।

अतो य एवं वेद स कथं कं घातयति हन्ति वा ? अविनाशिनं नैमित्तिकनाशरहितम् । नित्यं स्वाभाविकनाशरहितम् । अथवा अविनाशिनं दोषयोगरहितं नित्यं सदाभाविनं इति सर्वत्र विवेकः । दोषयुक्तपुरुषादिषु नष्टशब्दप्रयोगात् ।।21।।

देहात्मविवेकानुभवार्थं दृष्टान्तमाह- वासांसीति ।।22।।

स्वतः प्रायो निमित्तैश्चाविनाशिनोपि केनचिन्निमित्तविशेषेण स्यात् ककच्छेदवत् इत्यतो विशेषनिमित्तानि निषेधति- नैनमिति ।।23।।

वर्तमाननिषेधात् स्यादुत्तरत्रेत्यत आह- अच्छेद्य इति ।। वर्तमानादर्शनाद् युक्तमयोग्यत्वमिति सूचयति वर्तमानापदेशेन । कुतोयोग्यता? नित्यसर्वगतादिविशेषणेश्वरसरूपत्वात् । शाश्वत इत्येकरूपत्वमात्रमुक्तम् । स्थाणुशब्देन नैमित्तिकमन्यथात्वं निवारयति । नित्यत्वं सर्वगतत्वविशेषणम् । अन्यथा पुनरुक्तेः । ऐक्योक्तावाप्युनुक्तविशेषणोपादानान्नेश्वरैक्ये पुनरुक्तिः । युक्ताश्च बिम्बधर्माः प्रतिबिम्बेविरोधे । तत्ता च "रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' "आभास एव च' इत्यादिश्रुतिस्मृतिसिद्धा । न चांशत्वविरोधः । तस्यैवांशत्वात् । न चैकरूपैवांशता । प्रमाणं चोभयविधवचनमेव । न चांशस्य प्रतिबिम्बत्वं कल्प्यम् । गाध्यादिष्वप्यंशबाहुल्यदृष्टेरितरतत्रादृष्टेः । स्थाणुत्वेपि "ऐक्षत' इत्याद्याविरुद्धमीश्वरस्य । उभयविधवाक्यात् । अचिन्त्यशक्तेश्च । न च माययैकम् । "त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध्यते' "न योगित्वादीश्वरत्वात्' "चित्रं न चैतत् त्वयि कार्यकारणे' इत्याद्यैश्वर्येणैव विरुद्धधर्माविरोधोक्तेः । महातात्पर्याच्च । मोक्षो हि महापुरुषार्थः । "तत्रापि मोक्ष एवार्थः'

अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । अन्तप्राप्तिं सुखं प्राहुर्दुःखमन्तरमेतयोः ।।

"पुण्यचितो ƒोकः क्षीयते' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । स च विष्णुप्रसादादेव सिद्ध्यति । "वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्नुयात्' "तुष्टे तु तत्र किमƒभ्यमनन्त ईशे' "तत्प्रसादादवाप्नोति परां सिद्धिं न संशयः'

येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वत्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यƒीकम्

ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्वसृगाƒभक्ष्ये ।।

"तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यƒभ्यम्' "धर्मार्थकामैरƒमल्पकास्ते'

ऋते यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म । आत्मन् ƒभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायांशविद्यामत आश्रयेत ।।

"ऋते भवत्प्रसादाद्धि कस्य मोक्षो भवेदिह' "तमेव विद्वान्' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः ।

स चोत्कर्षज्ञानादेव भवति । ƒोकप्रसिद्धेः ƒोकसिद्धमविरुद्धमन्यत्राप्यङ्गीकार्यम् अहल्याजारत्वाद्यपि दोषकृतोपि ते न बहुतरो ƒेप आसीदित्युत्कर्षमेव वक्ति बहुनरकफƒो ह्यसौ "तस्य ƒोम क्षीयत' इति श्रुत्यन्तराच्च । "यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्' इति तदुक्तेश्च ।

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं शपथैश्चापि कोटिभिः । विष्णुमाहात्म्यƒेशस्य विभक्तस्य ोटिधा ।।

पुनश्चानन्तधा तस्य पुनश्चापि ह्यनन्तधा । नैकांशसममाहात्म्याः श्रीशेषब्रह्मशङ्कराः ।। इति नारदीये ।

अन्योत्कर्ष ऐक्यं च । "तथैव सर्वशास्त्रेषु महाभारतमुत्तमम्' "को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्भवेत्' इत्यादि ग्रन्थान्तरसिद्धोत्कर्षमहाभारतविरुद्धम् । तत्र हि-

नास्ति नारायणसमं न भूतं न भविष्यति । एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् ।।

"यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रश्च क्रोधसम्भवः' "न त्वत्समोस्ति' इत्यादिषु साधारणप्रश्नावसर एव महान्तमुत्कर्षं विष्णोर्वक्ति । अन्यत्र यत्किञ्चिदुक्तावप्यसाधारण एवावसरे । तद्ध्यग्न्यादेरपि वेदादावस्ति । "त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः' "विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः' इत्यादिषु । तद्ग्रन्थविरोधाच्च । तथाहि स्कान्दे शैवे-

यदन्तरं व्याघ्रहरीन्द्रयोर्वने यदन्तरं मेरुगिरीन्द्रविन्ध्ययोः । यदन्तरं सूर्यसुरेड्यबिम्बयोस्तदन्तरं रुद्रमहेन्द्रयोरपि ।।

यदन्तरं सिंहगजेन्द्रयोर्वने यदन्तरं सूर्यशशाङ्कयोर्दिवि । यदन्तरं जाह्नविसूर्यकन्ययोस्तदन्तरं ब्रह्मगिरीशयोरपि ।।

यदन्तरं प्रƒयजवारिविप्लुषोर्यदन्तरं स्तम्बहिरण्यगर्भयोः स्फुिƒङ्गसंवर्तकयोर्यदन्तरं तदन्तरं िष्णुहिरण्यगर्भयोः ।।

अनन्तत्वात् महाविष्णोस्तदन्तरमनन्तकम् । माहात्म्यसूचनार्थाय ह्युदाहरणमीरितम् ।।

तत्समोभ्यधिको वापि नास्ति कश्चित् कदाचन । एतेन सत्यवाक्येन तमेव प्रविशाम्यहम् ।। इत्याद्याह ।

तत्रैव शिवं प्रति मार्कण्डेयवचनं "संसारार्णवनिर्मग्न इदानीं मुक्तिमेष्यसि' इत्यादि । पाद्मे शैवे मार्कण्डेयकथाप्रबन्धे शिवान्निषिध्य विष्णोरेव मुक्तिमाह । "अहं भोगप्रदो वत्स मोक्षदस्तु जनार्दनः' इत्यादि । समब्राह्मविरोधाच्च । वेदश्चेतिहासाद्यविरोधेन योज्यः । "यदि विद्यात्' इत्यादिवचनात् । अनिर्णयाच्चेन्द्रादिशङ्कयान्यथा । तत्रापीष्टसिद्धिः । नामवैशेष्यात् । अतो भगवदुत्कर्ष एव सर्वागमानां महातात्पर्यम् । तथापि स्वतः प्रामाण्यात् सन्नेवोच्यते । अविरोधात् । न च प्रमाणसिद्धस्यान्यत्रादृष्ट्यापह्नवो युक्तः । धर्मवैचित्र्यादर्थान्तरम् । स्वतः प्रामाण्यानङ्गीकारे मानोक्तावप्यदोषत्वं च साधयेदित्यतिप्रसङ्गः । अनन्यापेक्षया च तत्परत्वं सिद्धमागमानाम् । "नारायणपरा वेदाः' "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' "वासुदेवपरा वेदा' इति । न चैतद् विरुद्धम् । ईश्वरनियमात् । अनादौ च तत् सिद्धम् । "द्रव्यं कर्म च काƒश्च' इत्यादौ । प्रयोजकत्वं तु पूर्वोक्तन्यायेन । अतः सिद्धमेतत् । तच्चानन्यापेक्षाचिन्त्यशक्तित्व एव युक्तम् । अतो न मायामयमेकम् । अचƒत्वं तु "अप्रहर्षमनानन्दम्' "असुखम्' "अप्रज्ञम्' "असद्वा' इत्यादिवत् । क्रियादृष्टेः "तपो मे हृदयं साक्षात् तनुर्विद्या क्रियाकृतिः' इत्याद्युक्तेः । अतश्च न मायामात्रं सर्वम् । ऐश्वर्यावाचि भगशब्देनैव सम्बोधनाच्च "तं त्वा भग' इत्यादौ । स्वरूपत्वान्न मायामयत्वं युक्तम् । "विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः' "मय्यनन्तगुणेनन्ते गुणतोनन्तविग्रहे' "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबƒक्रिया ' इत्यादिवचनात् ।।24।।

अत एवाव्यक्तादिरूपः ।।25।।

अस्त्वेवमात्मनो नित्यत्वं तथापि देहसंयोगवियोगात्मकः जनिमृती स्त एवेत्यत आह- अथेति ।।26।।

कुतोशोकः ? नियतत्वादित्याह- जातस्येति ।।27।।

तदेव स्पष्टयति- अव्यक्तादीनीति ।।28।।

देहयोगवियोगस्य नियतत्वादात्मनश्चेश्वरसरूपत्वात् सर्वथानाशान्न शोकः कार्य इत्युपसंहर्तुमैश्वरं सामर्थ्यं पुनर्दर्शयति- आश्चर्यवदिति ।। दुर्ƒभत्वेनेत्यर्थः तद्ध्याश्चर्यं ƒोके दुर्ƒभोपीश्वरसरूपत्वात् सूक्ष्मत्वाच्चात्मनस्तद् द्रष्टा ।।29-38।।

साङ्ख्यं ज्ञानम् । "शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं साङ्ख्यमित्यभिधीयते' इति भगवद्वचनाद् व्यासस्मृतौ । योगः उपायः । "दृष्टा योगाऋ प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये' इति प्रयोगाद् भागवते । नेतरी साङ्ख्ययोगावुपादेयत्वेन विवक्षितौ कुत्रचित् सामस्त्येन । कर्मयोग इत्यादिप्रयोगाच्च । निन्दितत्वाच्चेतरयोः मोक्षधर्मेषु भिन्नमतत्वमुक्त्वा पञ्चरात्रस्तुत्या । वेदानां त्वेकार्थत्वान्न विरोधः ।पार्थक्यं तु साङ्ख्याद्यपेक्षया युक्तम् । तत्रैव चित्रशिखण्डिशास्त्रे पञ्चरात्रमूƒे वेदैक्योक्तेश्च एवमेव सर्वत्र साङ्ख्ययोगशब्दार्थ उपादेयवाचको वर्णनीयः । युक्तेश्च । ज्ञानं हि जैवमुक्तम् । उपायश्च वक्ष्यते । बुद्ध्यतेनयेति बुद्धिः । साङ्ख्यविषयो यथा वाचा बुद्ध्यते सा वागभिहितेत्यर्थः ।।39-40।।

योग इमां बुद्धिं शृण्वित्युक्तं बह्व्यो हि बुद्धयो मतभेदात् तत् कथमेकत्र निष्ठां करोमीत्यत आह- व्यवसायात्मिकेति ।। सम्यग् युक्तिनिर्णीतानां मतानामैक्यमेवेत्यर्थः ।।41।।

स्युरवैदिकानि मतान्यव्यवसायात्मकानीति न तु वैदिकानि । तेपि हि केचित् कर्माणि स्वर्गादिफƒान्येवाहुरित्यत आह- यामिमामिति ।। यामाहुस्तयेत्यन्वयः मोक्षफƒमपेक्ष्य स्वर्गादिपुष्पयुक्तां वाचं प्रवदन्ति । वेदवादरताः कर्मादिवाचकवेदवादरताः वेदैर्यन्मुखत उच्यते तत्रैव रताः । नान्यदस्तीति वादिनः । "परोक्षविषया वेदाः' "परोक्षप्रिया इव हि देवाः' "मां विधत्तेभिधत्ते माम्' इत्यादिभिः पारोक्ष्येण प्रायो भगवन्तं वदन्ति । भोगैश्वर्यगतिं प्रति तत्प्राप्तिं प्रति । तत्प्राप्तिफƒा एव वेदा इति वदन्तीत्यर्थः तेषां सम्यग् युक्तिनिर्णयात्मिका बुद्धिः समाधौ समाध्यर्थे विधीयते सम्यङ् निर्णीतार्थानां हीश्वरे मनःसमाधानं सम्यग् भवति तद्धि मोक्षसाधनम् उक्तं चैतदन्यत्र

न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद् वरीयसीरपि वाचः समासन् ।

स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधिसौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् ।। इति ।।42-44।।

तां योगबुद्धिमाह । त्रैगुण्यविषया इत्यादिनेतरदपोद्य । वेदानां परोक्षार्थत्वात् त्रिगुणसम्बन्धि स्वर्गादि प्रतीतितोर्थ इव भवति । "परोक्षवादी वेदोयम्' इति ह्युक्तम् । अतः प्रातीतिकेर्थे भ्रान्तिं मा कुर्वित्यर्थः । "वादो विषयकत्वं च मुखतो वचनं स्मृतम्' इत्यभिधानम् । न तु वेदपक्षो निषिध्यते ।

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ।।

"सर्वे वेदा यत्पदम्'

वेदोखिƒो धर्ममूƒं स्मृतिशीƒे तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनामात्मनो रुचिरेव ।।

"वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः' इति वेदानां सर्वात्मना विष्णुपरत्वोक्तेः । तद्विहितस्य तद्विरुद्धस्य च धर्माधर्मत्वोक्तेश्च ।।45।।

तथापि काम्यकर्मिणां फƒं ज्ञानिनां भवतीति साम्यमेवेत्यत आह- यावानर्थ इति ।। यथा यावानर्थः प्रयोजनमुदपाने कूपे भवति तावान् सर्वतः सम्प्लुतोदकेन्तर्भवत्येव एवं सर्वेषु वेदेषु यत् फƒं तद् विजानतापि ज्ञानिनो ब्राह्मणस्य फƒेन्तर्भवति ब्रह्म अणतीति ब्राह्मणः अपरोक्षज्ञानी हि ब्रह्मा गच्छति विजानत इति ज्ञानफƒत्वं तस्य दर्शयति ।।46।।

कामात्मनां निन्दा कृता कथमेषां "स्वर्गकामो यजेत' इत्यादौ कामस्यापि विहितत्वादित्यत आह- कर्मण्येवेति ।। त इत्युपƒक्षणार्थम् तव ज्ञानिनोपि फƒकामकर्तव्यता किम्वन्येषाम् नत्वस्ति केषाञ्चिन्न तेस्तीति हि ज्ञानी नरांश इन्द्रश्च । मोहादिस्त्वभिभवादेः । यदि तेषां शुद्धसत्त्वानां न स्याज्ज्ञानं क्वान्येषाम् । उपदेशादेश्च सिद्धं ज्ञानं तेषाम् । "पार्थार्ष्टिषेण' इत्यादिज्ञानिगणनाच्च । कामनिषेध एवात्र । फƒानि ह्यस्वातन्त्रेण भवन्ति हि कर्मफƒानि कर्माभावे यत्नतो भवन्ति । भवन्ति च काम्यकर्मिणो विपर्ययप्रयत्नेप्यविरोधे । अतः कर्माकरण एव प्रत्यवायः । न तु ज्ञानादिना वाकामनया वा फƒाप्राप्तौ अतः कर्मण्येवाधिकारः अतस्तदेव कार्यम् तु कामेन ज्ञानादिनिषेधेन वा फƒप्राप्तिः कामवचनानां तु तात्पर्यं भगवतैवोक्तम् "रोचनार्थं फƒश्रुतिः' "यथा भैषज्यरोचनम्' इत्यादौ भागवते । अत एव कामी यजेतेत्यर्थः । न तु कामी भूत्वेत्यर्थः । "निष्कामं ज्ञानपूर्वं च' इति वचनात् । वक्ष्यमाणेभ्यश्च । "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इत्यादिभ्यश्च । अतो मा कर्मफƒहेतुर्भूः कर्मफƒं तत्कृतौ हेतुर्यस्य स कर्मफƒहेतुः मा भूः तर्हि करोमीत्यत आह- मा इति ।। कर्माकरणे स्नेहो मास्त्वित्यर्थः अन्यफƒाभावेपि मत्प्रसादाख्यफƒभावात् इच्छा तस्य युक्ता "वृणीमहे ते परितोषणाय' इत्यादिमहदाचारात् । अनिन्दनात् विशेषत इतरनिन्दनाच्च । सामान्यं विशेषो बाधत इति च प्रसिद्धम् । "सर्वानानय नैकं मैत्रम्' इत्यादौ । अतः "नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्' भक्तिमन्विच्छन्तः "ब्रह्मजिज्ञासा' "विज्ञाय प्रज्ञां' "द्रष्टव्यः' इत्यादिवचनेभ्यः स्वार्थसेवकं प्रति न तथा स्नेहः । किं ददामीत्युक्ते सेवादियाचकं प्रति बहुतरः स्नेहः इति ƒोकप्रसिद्धन्यायाच्च भक्तिज्ञानादिप्रार्थना कार्येति सिद्धम् ।।47।।

पूर्वश्ƒोकोक्तं स्पष्टयति- योगस्थ इति ।। योगस्थः उपायस्थः सङ्गं फƒस्नेहं त्यक्त्वा तत एव सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा एव मयोक्तो योगः ।।48।।

इतश्च योगाय युज्स्वेत्याह- दूरेणेति ।। बुद्धियोगात् ज्ञानƒक्षणादुपायात् दूरेण अतीव अतो बुद्धौ शरणं ज्ञाने स्थितिम् फƒं कर्मकृतौ हेतुर्येषां ते फƒहेतवः ।।49।।

ज्ञानफƒमाह- बुद्धियुक्त इति ।।सुकृतमप्यप्रियं मानुष्यादि जहाति बृहत्फƒमप्युपासनादिनिमित्तम् " हास्य कर्म क्षीयते' "अविदित्वास्मिन् ƒोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति' इत्यादिश्रुतिभ्यः । अतः कर्मक्षयश्रुतिरज्ञानिविषया सर्वत्र । उभयक्षयश्रुतिरप्यनिष्टविषया । नहीष्टपुण्यक्षये किञ्चिद् प्रयोजनम् । न चेष्टनाशो ज्ञानिनो युक्तः । इष्टाश्च केचिद् विषयाः । "स यदि पितृƒोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' "प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये । यशोहं भवानि ब्राह्मणानाम्' "स्त्रीभिर्वा यानैर्वा' "अस्मद्ध्येवात्मनो यद्यत् कामयते तत्तत् सृजते' "कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन्' "स एकधा भवति' इत्यादिश्रुतिभ्यः । बहुत्वेप्यात्मसुखस्य पुनरिष्टत्वात् कर्मसुखे न विरोधः । अनुभवशक्तिश्चेश्वरप्रसादात् । श्रुतेश्च । न च शरीरपातात् पूर्वमेतत् । "स तत्र पर्येति' "एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य' इत्याद्युत्तरत्र श्रवणात् । न चैकीभूय एव ब्रह्मणा सः "मग्नस्य हि परेज्ञाने किं न दुःखतरं भवेत्' इत्यादिनिन्दनान्मोक्षधर्मे । परिहारे पृथग्भोगाभिधानाच्च । शुकादीनां पृथग् दृष्टेश्च । "जगद्य्वापारवर्जम्' इत्यैश्वर्यमर्यादोक्तेश्च । "इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः' इति च । उपाधिनाशे नाशाच्च प्रतिबिम्बस्य । न चैकीभूतस्य पृथग्ज्ञाने मानं पश्यामः । "आसं दुःखी नासम्' इति ज्ञानविरोधाच्चेश्वरस्य । अनेन रूपेणेति च । भेदाभावात् । न च प्रतिबिम्बस्य बिम्बैक्यं ƒोके पश्यामः उपाधिनाशे मानं वा "मग्नस्य हि परेज्ञाने' इति दुःखात्मकत्वोक्तेश्च । "यावदात्मभावित्वात्' इत्युपाधिनित्यताभिधानाच्च । अतोन्यवचनं प्रतीयमानमप्यौपचारिकम् । दृष्टाश्च ते भगवतो भिन्ना नारदेन । प्रतिशाखं च "स एकधा' इत्यादिषु भेदेन प्रतीयन्ते । विरोधे तु युक्तिमतामेव बƒवत्त्वम् युक्तयश्चात्रोक्ताः "मग्नस्य हि' इत्यादयः । अतो जƒे जƒैकीभाववदेकीभावः उक्तं "यथोदकं शुद्धे शुद्धम्' "यथा नद्यः' इत्यादौ । तत्राप्यन्योन्यात्मकत्वे वृद्ध्यसम्भवः । अस्ति चेषत् समुद्रेपि द्वारि । महत्त्वादन्यत्रादृष्टिः । "ता एवापो ददौ तस्य स ऋषिः शंसितव्रत' इति महाकौर्मे समर्थानां भेदज्ञानाच्च ।

"नैव तत् प्राप्तुवन्त्येते ब्रह्मेशानादयः सुराः । यत् ते पदं हि कैवल्यम्' इति निषेधाच्च नारदीये ।

सविचारश्च निर्णयः कृतो मोक्षधर्मेषु । बƒवांश्च सविचारो निर्णयो वाक्यमात्रात् अतो "यत्र नान्यत् पश्यति' इत्याद्यपि तदधीनसत्तादिवाचि । अन्यथा कथमैश्वर्यादि स्यात् ? न च तन्मायामयमित्युक्तम् । अन्यथा कथं तत्रैव "स एकधा' इत्यादि ब्रूयात् । न च "न ह वै सशरीरस्य' इत्यादिविरोधः । वैƒक्षण्यात् तच्छरीराणाम् अभौतिकानि हि तानि नित्योपाधिनिर्मितानीश्वरशक्त्या तथाचोक्तं "शरीरं जायते तेषां षोडश्या कƒयैव तु' इत्यादि नारायणकल्पे । वदन्ति च ƒौकिकवैƒक्षण्येभावशब्दं "अप्रहर्षमनानन्दम्' "सुखदुःखबाह्यः' इत्यादिषु । निरुक्त्यभावाच्च न तानि शरीराणि । तथाहि श्रुतिः । "अशारीतीं? तच्छरीरमभवत्' इति । न हि तानि शीर्णानि भवन्ति । "सर्गेपि नोपजायन्ते' प्रƒये व्यथन्ति इत्यादिवचनात् साम्यात् प्रयोगः प्रयोगाच्च "अनिन्द्रियाः अनाहाराः अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः' "देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्' इत्यादि दृष्टदेहेष्वेव । न चैषान्या गौणी मुक्तिः ।

बहुनात्र किमुक्तेन यावच्छ्वेतं न गच्छति । योगी तावन्न मुक्तः स्यादेष शास्त्रस्य निर्णयः ।।

इत्यादित्यपुराणे तदन्यमुक्तिनिषेधात् । ये त्वत्रैव भगवन्तं प्रविशन्ति तेपि पश्चात् तत्रैव यान्ति । योग्यत्वं चात्र विवक्षितम् । युधिष्ठिरप्रश्न इतरनिन्दनाच्च । सायुज्यं च ग्रहवत् । तदुक्तेश्च -

भुञ्जते पुरुषं प्राप्य यथा देवग्रहादयः । तथा मुक्तावुत्तमायां बाह्यान् भोगांस्तु भुञ्जते ।। इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे ।

अतोनिष्टस्यैव वियोगः । सोस्त्येव सर्वात्मना । "अदुःखम्' "सर्वदुःखविवर्जिताः' "अशोकमहिमम्' "यत्र गत्वा न शोचति' इत्यादिभ्यः । विशेषवचनाभावाच्च । येषां त्वीषद् दृश्यते ते न सायुज्यं प्राप्ताः । सामीप्याद्येव तेषाम् । अतः प्रारब्धकर्मशेषभावात् तद् भुक्त्वा सायुज्यं गच्छन्ति । तच्चोक्तं

सङ्कर्षणादयः सर्वे स्वाधिकारादनन्तरम् । प्रविशन्ति परं देवं विष्णुं नास्त्यत्र संशयः ।। इति व्यासयोगे ।

अतोनिष्टस्य सर्वात्मना वियोगः । "परब्रह्मत्वमिच्छामि परब्रह्म जनार्दन' इत्यादिना ब्रह्मादिभिरपि प्रार्थितत्वात् ।

न मोक्षसदृशं किञ्चिदधिकं वा सुखं क्वचित् । ऋते वैष्णवमानन्दं वाङ्मनोगोचरं महत् ।।

इत्यादेश्च ब्रह्मादिपदादप्यधिकतमं सुखं च मोक्ष इति सिद्धम् । अतो योगाय युज्यस्य ज्ञानोपायाय । तद्धि कर्मकौशƒम् ।।50।।

तदुपायमाह- कर्मजमिति ।। कर्मजं फƒं त्यक्त्वा अकामनयेश्वराय समर्प्य बुद्धियुक्ताः सम्यग्ज्ञानिनो भूत्वा पदं गच्छन्ति सयोगकर्म ज्ञानसाधनं तन्मोक्षसाधनमिति भावः ।।51।।

कियत्पर्यन्तमवश्यं कर्तव्यानि मुमुक्षुणैवं कर्माणीति ? आह- यदेति ।। निवेदं नितरां ƒाभम् प्रयोगात् "तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य' इत्यादि । नहि तत्र वैराग्यमुपपद्यते । तथा सति पाण्डित्यादिति स्यात् । न च ज्ञानिनां भगवन्महिमादिश्रवणे विरक्तिर्भवति ।

"आत्मारामा हि मुनयो निगर्‌राह्या अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ।। इति वचनात् ।

अनुष्ठानाच्च शुकादीनाम् । न च तेषां फƒं नास्ति तस्यैव महत्सुखत्वात् तेषाम्

या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किम्वन्तकासिƒुिƒतात् पततां विमानात् ।। इत्यादिवचनात्

तेषामप्युपासनादिफƒस्य साधितत्वात् तारतम्याधिगतेश्च तथाहि यदि तारतम्यं स्यात् "नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम्' "नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्' "एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति' इति मुक्तिमप्यनिच्छतामपि मोक्ष एव फƒं तमिच्छतामपि एव भवति सुप्रतीकादीनामिति कथमनिच्छतां स्तुतिरुपपन्ना स्यात् वचनाच्च

यथा भक्तिविशेषोत्र दृश्यते पुरुषोत्तमे । तथा मुक्तिविशेषोत्र ज्ञानिनां िƒङ्गभेदने ।।

योगिनां भिन्निƒङ्गानामाविभूतस्वरूपिणाम् प्राप्तानां परमानन्दं तारतम्यं सदैव हि ।। इति ।

न त्वामतिशयिष्यन्ति मुक्तावपि कथञ्चन । मद्भक्तियोगाज्ज्ञानाच्च सर्वानतिशयिष्यसि ।। इति च ।

साम्यवचनं तु प्राचुर्यविषयं दुःखाभावविषयं च । तथा चोक्तम् ।

दुःखाभावः परानन्दो िƒङ्गभेदः समा मताः तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्तु भिद्यते ।। इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे ।

अतो न वैराग्यं श्रुतादावत्र विवक्षितम् । न च सङ्कोचे मानं किञ्चिद् विद्यमान इतरत्र प्रयोगे । महद्भिः श्रवणीयस्य श्रुतस्य च वेदादेः फƒं प्राप्स्यसीत्यर्थः ।।52।।

तदेव स्पष्टयति- श्रुतिविप्रतिपन्नेति ।। पूर्वं श्रुतिभिर्वेदैर्विप्रतिपन्ना विरुद्धा सती यदा वेदार्थानुकूƒेन तत्त्वनिश्चयेन विपरीतवाग्भिरपि निश्चƒा भवति ततश्च समाधावचƒा ब्रह्मप्रत्यक्षदर्शनेन भेरीताडनादावपि परमानन्दमग्नत्वात् तदा योगमवाप्स्यसि उपायसिद्धो भवसीत्यर्थः ।।53।।

स्थिता प्रज्ञा ज्ञानं यस्य स स्थितप्रज्ञः । भाष्यतेनयेति भाषा । ƒक्षणमित्यर्थः उक्तं ƒक्षणमनुवदति ƒक्षणान्तरं पृच्छामीति ज्ञापयितुं समाधिस्थस्येति ।। कं ब्रह्माणमीशं रुद्रं वर्तयतीति केशवः तथाहि निरुक्तिः कृता हरिवंशेषु रुद्रेण कैƒासयात्रायाम्

हिरण्यगर्भः कः प्रोक्तः ईशः शङ्कर एव च । सृष्ट्यादिना वर्तयति तौ यतः केशवो भवान् ।। इति वचनान्तराच्च ।

किमासीत ? किं प्रत्यासीत ? न चार्जुनो न जानाति तल्लक्षणादिकम् ।

जानन्ति पूर्वराजानो देवर्षयस्तथैव हि । तथापि धर्मान् पृच्छन्ति वार्तायै गुह्यवित्तये ।।

न ते गुह्याः प्रतीयन्ते पुराणेष्वल्पबुद्धिनाम् ।। इति वचनात् ।। 54।।

गमनादिप्रवृत्तिर्नात्यभिसन्धिपूर्विका मत्तादिप्रवृत्तिवदिति "या निशा' इत्यादिना दर्शयिष्यन् ƒक्षणं प्रथमत आह- प्रजहातीति ।। एवं परमानन्दतृप्तः किमर्थमेवं प्रवृत्तिं करोतीति प्रश्नाभिप्रायः प्रारब्धकर्मणेषत् तिरोहितब्रह्मणो वासनया प्रायोल्पाभिसन्धिप्रवृत्तिः सम्भवतीत्याशयवान् परिहरति । प्रायः सर्वान् प्रजहाति । शुकादीनामपीषद्दर्शनात् । "त्वत्पादभक्तिमिच्छन्ति ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' इत्युक्तेस्तामिच्छन्ति । यदा त्विन्द्रादीनामाग्रहो दृश्यते तदाभिभूतं तेषां ज्ञानम् । तच्चोक्तं

आधिकारिकपुंसां तु बृहत्कर्मत्वकारणात् । उद्भवाभिभवौ ज्ञाने ततोन्येभ्यो विƒक्षणाः ।। इति

अत एव वैƒक्षण्यादनधिकारिणामाग्रहादि चेदस्ति ते ज्ञानिन इत्यवगन्तव्यम् चात्र समाधिं कुर्वतो ƒक्षणमुच्यते "यः सर्वत्रानभिस्नेहः' इति स्नेहनिषेधात् । न हि समाधिं कुर्वतस्तस्य शुभाशुभप्राप्तिरस्ति । असम्प्रज्ञातसमाधेः । सम्प्रज्ञाते त्वविरोधः । तथापि न तत्रैवेति नियमः ।

कामादयो न जायन्ते ह्यपि विक्षिप्तचेतसाम् । ज्ञानिनां ज्ञाननिर्धूतमƒानां देवसंश्रयात् ।। इति स्मृतेः

मनोगता हि कामाः । अतस्तत्रैव तद्विरुद्धज्ञानोत्पत्तौ युक्तं हानं तेषामिति दर्शयति- मनोगतानिति ।। विरोधश्चोच्यते "रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते' इति । न चैतददृष्ट्यापƒपनीयम् पुरुषवैशेष्यात् आत्मना परमात्मना परमात्मन्येव स्थितः सन् आत्माख्ये तस्मिन् स्थितस्य तत्प्रसादादेव तुष्टिर्भवति ।

विषयांस्तु परित्यज्य रामे स्थितिमतस्ततः । देवाद् भवति वै तुष्टिर्नान्यथा तु कथञ्चन ।। इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे । अतो नात्मा जीवः ।।55।।

तदेव स्पष्टयत्युत्तरैस्त्रिभिः श्ƒोकैः एतान्येव ज्ञानोपायानि तच्चोक्तम् "तद्वै जिज्ञासुभिः साध्यं ज्ञानिनां यत्तु ƒक्षणम्' इति । शोभनाध्यासो रागः । "रसो रागस्तथा रक्तिः शोभनाध्यास उच्यते' इति ह्यभिधानम् ।।56।।

सर्वत्रानभिस्नेहत्वाच्छुभाशुभं प्राप्य नाभिनन्दति न द्वेष्टि ।।57।।

न चैतल्लक्षणं ज्ञानमयत्नतोपि भवतीत्याहोत्तरश्ƒोकैः निराहारत्वेन विषयभोगसामर्थ्याभाव एव भवति इतरविषयाकाङ्क्षाभावो वा रसाकाङ्क्षादिर्न निवर्तते त्वपरोक्षज्ञानादेव निवर्तत इत्याह- विषया इति ।।

इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । वर्जयित्वा तु रसनामसौ रस्ये तु वर्धते ।।

इति वचनाद् भागवते । रसशब्दस्य रागवाचित्वाच्च ।।59।।

अपरोक्षज्ञानरहितज्ञानिनोपि साधारययत्नवतोपि मनो हरन्तीन्द्रियाणि । पुरुषस्य शरीराभिमानिनः । को दोषस्ततः । प्रमाथीनि प्रमथनशीƒानि पुरुषस्य ।।60।।

तर्ह्यशक्यान्येवेत्यत आह- तानीति ।। बहुयत्नवतः शक्यानि । अतो यत्नं कुर्यादित्याशयः । युक्तो मयि मनोयुक्तः । अहमेव परः सर्वस्मादुत्कृष्टो यस्य स मत्परः । फƒमाह- वशे हीति ।।61।।

रागादिदोषकारणमाह परिहाराय श्ƒोकद्वयेन सम्मोहः अकार्येच्छा तथाहि मोहशब्दार्थ उक्त उपगीतासु

"मोहसञ्ज्ञितम् । अधर्मƒलक्षणं चैव नियतं पापकर्मसु' इति । तथा चान्यत्र "सम्मोहोधर्मकामिता' इति । स्मृतिविभ्रमः प्रतिषेधादिस्मृतिनाशः । बुद्धिनाशः सर्वात्मना दोषबुद्धिनाशः । विनश्यति नरकाद्यनर्थं प्राप्नोति । तथाह्युक्तम् ।

अधर्मकामिनः शास्त्रे विस्मृतिर्जायते यदा । दोषदृष्टेस्तत्कृतेश्च नरकं प्रतिपद्यते ।। इति ।।62-63।।

इन्द्रियजयफƒमाहोत्तराभ्यां श्ƒोकाभ्याम् विषयाननुभवन्नपि विधेय आत्मा मनो यस्य जितात्मेत्यर्थः प्रसादं मनःप्रसादम् ।।64।।

कथं प्रसादमात्रेण सर्वदुःखहानिः । प्रसन्नचेतसो हि बुद्धिः पर्यवतिष्ठति । ब्रह्मापरोक्ष्येण सम्यक् स्थितिं करोति । प्रसादो नाम स्वतोपि प्रायो विषयागतिः ।।65।।

प्रसादाभावे दोषमाहोत्तरश्ƒोकाभ्याम् हि प्रसादाभावे युक्तिश्चित्तनिरोधः अयुक्तस्य बुद्धिः सम्यग् ज्ञानं नास्ति तदेवोपपादयति चायुक्तस्येति । शान्तिर्मुक्तिः । "शान्तिर्मोक्षोथ निर्वाणम्' इत्यभिधानात् ।।66।।

कथमयुक्तस्य भावना न भवति आह- इन्द्रियाणामिति ।। अनुविधीयते क्रियते । नन्वीश्वरेणेन्द्रियाणामनु । "बुद्धिर्ज्ञानम्' इत्यादि वक्ष्यमाणत्वात् । प्रज्ञां प्रज्ञानम् । उत्पत्स्यदपि निवारयतीत्यर्थः । उत्पन्नस्याप्यभिभवो भवति ।।67।।

तस्माद् सर्वात्मना निगृहीतेन्द्रिय एव ज्ञानीति निगमयति- तस्मादिति ।।68।।

उक्तं ƒक्षणं पिण्डीकृत्याह- या निशेति ।। या सर्वभूतानां निशा परमेश्वरस्वरूपƒक्षणा यस्यां सुप्तानीव किञ्चिज्जानन्ति तस्यामिन्द्रियसंयमयुक्तो ज्ञानी जागर्ति । सम्यगापरोक्ष्येण पश्यति परमात्मानमित्यर्थः । यस्यां विषयƒक्षणायां भूतानि जाग्रति तस्यां निशायामिव सुप्तः प्रायो जानाति मत्तादिवद् गमनादिप्रवृत्तिः तदुक्तम् "देहं तु तन्न चरमम्' "देहोपि दैववशगः' इति श्ƒोकाभ्याम् मननयुक्तो मुनिः पश्यत इत्यस्य साधनमाह ।।69।।

तेन विषयानुभवप्रकारमाह- आपूर्यमाणमिति ।। यो विषयैरापूर्यमाणोप्यचƒप्रतिष्ठो भवति नोत्सेक प्राप्नोति प्रयत्नं करोति चाभावे शुष्यति हि समुद्रः सरित्प्रवेशाप्रवेशनिमित्तवृद्धिशोषौ बहुतरौ प्राप्नोति प्रयत्नं वा करोति । स मुक्तिं प्राप्नोतीत्यर्थः ।।70।।

एतदेव प्रपञ्चयति- विहायेति ।। कामान् विषयान् निस्पृहतया विहाय यश्चरति भक्षयति । भक्षयामीत्याद्यहङ्कारममकारवर्जितश्च । स हि पुमान् । स एव मुक्तिमधिगच्छतीत्यर्थः ।।71।।

उपसंहरति- एषेति ।। ब्राह्मी स्थितिः ब्रह्मविषया स्थितिर्ƒक्षणम् अन्तकाƒेप्यस्यां स्थित्वैव ब्रह्म गच्छति अन्यथा जन्मान्तरं प्राप्नोति "यं यं वापि' इति वक्ष्यमाणत्वात् । ज्ञानिनामपि सति प्रारब्धकर्मणि शरीरान्तरं युक्तम् । "भोगेन त्वितरे' इति ह्युक्तम् । सन्ति हि बहुशरीरफƒानि कर्माणि कानिचित् "सप्तजन्मनि विप्रः स्यात्' इत्यादेः । दृष्टेश्च ज्ञानिनामपि बहुशरीरप्राप्तेः । तथा ह्युक्तम् ।

स्थितप्रज्ञोपि यस्तूर्ध्वः प्राप्य रौद्रपदं ततः । साङ्कर्षणं ततो मुक्तिमगात् विष्णुप्रसादतः ।। इति गारुडे ।।

"महादेव परे जन्मंस्तव मुक्तिर्निरूप्यते' इति नारदीये । निश्चितफƒं ज्ञानम् "तस्य तावदेव चिरम्' "यदु च नार्चिषमेवाभिसम्भवति'इत्यादिश्रुतिभ्यः । न च कायव्यूहापेक्षा । "तद्यथैषीकातूƒम्' "तद्यथा पुष्करपƒाशे'"ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि' इत्यादिवचनेभ्यः । प्रारब्धे त्वविरोधः । प्रमाणाभावाच्च । न च तच्छास्त्रं प्रमाणम् ।

अक्षपादकणादानां साङ्ख्ययोगजटाभृताम् । मतमाƒम्ब्य ये वेदं दूषयन्त्यल्पचेतसः ।। इति निन्दनात्

यत्र तु स्तुतिस्तत्र शिवभक्तानां स्तुतिपरत्वमेव न सत्यत्वम् । न हि तेषामपीतरग्रन्थविरुद्धार्थे प्रामाण्यम् । तथा ह्युक्तम् ।

एष मोहं सृजाम्याशु यो जनान् मोहयिष्यति । त्वं च रुद्र महाबाहो मोहशास्त्राणि कारय ।।

अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज । प्रकाशं कुरु चात्मानमप्रकाशं च मां कुरु ।। इति वाराहे ।

कुत्सितानि च मिश्राणि रुद्रो विष्णुप्रचोदितः । चकार शास्त्राणि विभुर्ऋषयस्तत्प्रचोदिताः ।।

दधीच्याद्याः पुराणानि तच्छास्त्रसमयेन तु । चक्रुर्वेदैश्च ब्राह्माणि वैष्णवान् विष्णुवेदतः ।।

पञ्चरात्रं भारतं च मूƒरामायणं तथा तथा पुराणं भागवतं विष्णुवेद इतीरितः ।।

अतः शैवपुराणानि योज्यान्यन्याविरोधतः ।। इति च नारदीये ।

अतो ज्ञानिनां भवत्येव मुक्तिः । भीष्मादीनां तु तत्क्षणे युक्त्यभावः । "स्मरंस्त्यजति' इति वर्तमानापदेशो हि कृतः । तच्चाक्तम्।

ज्ञानिनां कर्मयुक्तानां कायत्यागक्षणो यदा । विष्णुमाया तदा तेषां मनो बाह्यं करोति हि ।। इति गारुडे ।

न चान्येषां तदा स्मृतिर्भवति ।

बहुजन्मविपाकेन भक्तिज्ञानेन ये हरिम् । भवन्ति तत्स्मृतिं त्वन्ते देवो याति न चान्यथा ।। इत्युक्तेबर्‌रह्मवैवर्ते ।

निर्वाणमशरीरम् । "कायो बाणं शरीरं च' इत्यभिधानात् । "एतद् बाणमवष्टभ्य' इति प्रयोगाच्च । निर्बाणशब्दप्रतिपादनं "अनिन्द्रियाः' इत्यादिवत् । कथमन्यथा सर्वपुराणादिप्रसिद्धाकृतिर्भगवत उपपद्यते । न चान्यद्भगवत उत्तमं ब्रह्म । "ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते' इति भागवते । "भगवन्तं परं ब्रह्म' "परब्रह्म जनार्दनः' "परमं यो महद् ब्रह्म' "यस्मात् क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः'"योसावतीन्द्रियग्राह्यः' "नास्ति नारायणसमं न भूतं न भविष्यति' "न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः' इत्यादिभ्यः । न च तद्ब्रह्मणोशरीरत्वादेतत् कल्प्यम् । तस्यापि शरीरश्रवणात् । "आनन्दरूपममृतम्' "सुवर्णज्योतिः' "दहरोस्मिन्नन्तराकाशः' इत्यादिषु । यदि रूपं न स्यात् आनन्दमित्येव स्यात् न त्वानन्दरूपमिति । कथं च सुवर्णरूपत्वं स्यादरूपस्य । कथं दहरत्वम् । दहरस्थश्च "केचित् स्वदेह' इत्यादौ रूपवानुच्यते । "सहस्रशीर्षा पुरुषः' "रुग्मवर्णं कर्तारम्' "आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्' "सर्वतः पाणिपादं तत्' "विश्वतश्चक्षुरुत' इत्यादिवचनात् । विश्वरूपाध्यायादेश्च रूपवानवसीयते । अतिपरिपूर्णतमज्ञानैश्वर्यवीर्यानन्दश्रीशक्त्यादिमांश्च भगवान् । "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबƒक्रिया ' "यः सर्वज्ञः' "आनन्दं ब्रह्मणः' "एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'"अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्' "सहस्रƒक्षामितकान्तिकान्तः' "मय्यनन्तगुणेनन्ते गुणतोनन्तविग्रहे' "विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः' "तुर्यं तत् सर्वदृक् सदा' "आत्मानमन्यं च स वेद विद्वान्' "अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम ƒोके भगवत्पदार्थः'"ऐश्वर्यस्य समग्रस्य'

अतीव परिपूर्णं ते सुखं ज्ञानं च सौभगम् । यच्चात्ययुक्तं स्मर्तुं वा शक्तः कर्तुमतः परः ।। इत्यादिभ्यः ।

तानि च सर्वाण्यन्योन्यस्वरूपाणि । "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'"आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' "यस्य ज्ञानमयं तपः' "स मा भग प्रविश स्वाहा'

न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मांसमेदोस्थिसम्भवा । न योगित्वादीश्वरत्वात् सत्यरूपाच्युतो विभुः ।।

सद्देहः सुखगन्धश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रमः । ज्ञानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परमोक्षरः ।। इति पैङ्गिखिƒे

देहोयं मे सदानन्दो नायं प्रकृतिनिर्मितः । परिपूर्णश्च सर्वत्र तेन नारायणोस्म्यहम् ।। इत्यादिभ्यो ब्रह्मवैवर्ते ।

तदेव ƒीƒया चासौ परिच्छिन्नादिरूपेण दर्शयति मायया

न च गर्भेवसद्देव्या न चापि वसुदेवजः । न चापि राघवाज्जातो न चापि जमदग्निजः ।।

नित्यानन्दोद्वयोप्येवं क्रीडते मोघदर्शनः ।। इति पाद्मे ।

"न वै स आत्मात्मवतामधीश्वरो भुङ्क्ते हि दुःखं भगवान् वासुदेवः' "सर्गादेरीशिताजः परमसुखनिधिर्बोधरूपोप्यबोधं ƒोकानां दर्शयन् यो मुनिसुतहृतात्मप्रियार्थे जगाम' "स ब्रह्मवन्द्यचरणो नरवत् प्रƒापी स्त्रीसङ्गिनामिति रतिं प्रथयंश्चचार'

पूर्तेरचिन्त्यवीर्यो यो यश्च दाशरथिः स्वयम् । रुद्रवाक्यमृतं कर्तुमजितो जितवत् स्थितः ।।

योजितो विजितो भक्त्या गाङ्गेयं न जघान ह । न चाम्बां ग्राहयामास करुणः कोपरस्ततः ।।

इत्यादिभ्यश्च स्कान्दे न तत्र संसारधर्मा निरूप्याः । यत्र च परावरभेदोवगम्यते तत्राज्ञबुद्धिमपेक्ष्यावरत्वम् । विश्वरूपमपेक्ष्यान्यत्र । तच्चोक्तम् ।

परिपूर्णानि रूपाणि समान्यखिƒरूपतः तथाप्यपेक्ष्य मन्दानां दृष्टिं त्वामृषभोपि तु ।।

परावरं वदन्त्येवं ह्यभक्तानां विमोहने ।। इति गारुडे ।

न चात्र किञ्चिदुपचरितानि वाच्यम् । अचिन्त्यशक्तेः पदार्थवैचित्र्याच्चेत्युक्तम् ।

कृष्णरामादिरूपाणि परिपूर्णानि सर्वदा । न चाणुमात्रं भिन्नानि तथाप्यस्मान् विमोहति ।। इत्यादेश्च नारदीये ।

तस्माद् सर्वदा सर्वरूपेष्वपरिगणितानन्तगुणगणं नित्यनिरस्ताशेषदोषं च नारायणाख्यं परं ब्रह्मापरोक्षज्ञानी ऋच्छतीति सिद्धम् ।।72।।  

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये द्वितीयोध्यायः ।।

 

***************************************************************************************

 

 

 

अथ तृतीयोध्यायः

 

आत्मस्वरूपं ज्ञानसाधनं चोक्तं पूर्वत्र । ज्ञानसाधनत्वेनाकर्म विनिन्द्य कर्म विधीयत उत्तराध्याये । कर्मणो ज्ञानमत्युत्तममित्यभिहितं भगवता "दूरेण ह्यवरं कर्म' इत्यदौ । एवं चेत् किमिति कर्मणि घोरे युद्धाख्ये नियोजयसि निवृत्तधर्मान् विनेत्याह- ज्यायसीति ।। कर्मणः सकाशात् बुद्धिर्ज्यायसी चेत् ते मता तर्हि ।।1-2।।

ज्यायस्त्वेपि बुद्धेराधिकारिकत्वात् त्वं कर्मण्यप्यधिकृत इति तत्र नियोक्ष्यामीत्याशयवान् भगवानाह- ƒोक इति ।। द्विविधा अपि जनाः सन्ति । गृहस्थादिकर्मत्यागेन ज्ञाननिष्ठाः सनकादिवत् । तत्स्था एव ज्ञाननिष्ठाश्च जनकादिवत् । मद्धर्मस्था एवेत्यर्थः । साङ्ख्यानां ज्ञानिनां सनकादीनाम् । योनिनामुपायिनां जनकादीनाम् । ज्ञाननिष्ठा अप्याधिकारिकत्वादीश्वरेच्छया ƒोकसङ्ग्रहार्थत्वाच्च ये कर्मयोग्या भवन्ति तेपि योगिनः । निष्ठा स्थितिः । त्वं तु जनकादिवत् सकर्मैव ज्ञानयोग्यः न तु सनकादिवत् तत्त्यागेनेत्यर्थः । सन्ति हीश्वरेच्छयैव कर्मकृतः प्रियव्रतादयो ज्ञानिन ए" । तथाह्युक्तम् । "ईश्वरेच्छया विनिवेशितकर्माधिकारः' इति ।।3।।

इतश्च नियोक्ष्यामीत्याह- न कर्मणामिति ।। न कर्मणां युद्धादीनामनारम्भेण नैष्कर्म्य निष्कर्मतां काम्यकर्मपरित्यागेन प्राप्यत इति मोक्षं नाश्नुते । ज्ञानमेव तत्साधनं न तु कर्माकरणमित्यर्थः । कुतः । पुरुषत्वात् । सर्वदा स्थूƒेन सूक्ष्मेण वा पुरेण युक्तो ननु जीवः । यदि कर्माकरणेन मुक्तिः स्यात् स्थावराणाम् । न चाकरणे कर्माभावान्मुक्तिर्भवति । प्रतिजन्मकृतानामनन्तकर्मणां भावात् । न च सर्वाणि कर्माणि भुक्तानि । एकस्मिन् शरीरे बहूनि हि कर्माणि करोति । तानि चैकेकानि बहुजन्मफƒानि कानिचित् । तत्रैकैकानि कर्माणि भुञ्जन् प्राप्नोत्येव शेषेण मानुष्यम् । ततश्च बहुशरीरफƒानि कर्माणीत्यसमाप्तिः । तच्चोक्तम् ।

जीवंश्चतुर्दशादूर्ध्वं पुरुषो नियमेन तु । स्त्री वाप्यनूनदशकं देहं मानुषमार्जने ।।

चतुर्दशोर्ध्वजीवीनि संसारश्चादिवर्जितः । अतोवित्त्वा परं देवं मोघाशा का महामुने ।। इति ब्रह्माण्डे ।

यदि सादिः स्यात् संसारः पूर्वकर्माभावादतत्प्राप्तिः । अबन्धकत्वं त्वकामेनैव भवति । तच्च वक्ष्यते "अनिष्टमिष्टम्' इति । ननु निष्कामकर्मणः फƒाभावान्मोक्षः स्मृतः

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमिति चोच्यते । निवृत्तं सेवमानस्तु ब्रह्माभ्येति सनातनम् ।। इति मानवे ।

अतस्तत्साम्यादकरणेपि भवतीत्यत आह- न चेति ।। सन्यासः काम्यकर्मपरित्यागः । "काम्यानां कर्मणाम्' इति वक्ष्यमाणत्वात् । अकामकर्मणामन्तःकरणशुद्धया ज्ञानान्मोक्षो भवति । तच्चोक्तम् । "कर्मभिः शुद्धसत्त्वस्य वैराग्यं जायते हृदि' इति भागवते । विरक्तानामेव च ज्ञानमुक्तम् ।

न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद् वरीयसीरपि वाचः समासन् ।

स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधिसौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् ।। इति ।।

न तु फƒाभावात् । कर्माभावात् । अतो न कर्मत्यागः एव मोक्षसाधनम् । यत्याश्रमस्तु प्रायत्यार्थो भगवत्तोषणार्थश्च । अप्रयतत्वमेव हि प्रायो गृहस्थादीनाम् । इतरकर्मोद्योगात् । अप्रयतानां च न ज्ञानम् । तथाहि श्रुतिः "नाशान्तो नासमाहितः' इति । महांश्च यत्याश्रमे तोषो भगवतः । तथाह्याह "यत्याश्रमं तुरीयं तु दीक्षा मम सुतोषिणीम्' इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे । आधिकारिकास्तु तत्स्था एव प्रायत्ये समर्थाः । स एव च महान् भगवत्तोषः । तच्चोक्तम्

देवादीनामादिराज्ञां महोद्योगेपि नो मनः । विष्णोश्चƒति तद्भोगोप्यतीव हरितोषणम् ।। इति पाद्मे ।।4।।

न तु कर्माणि सर्वात्मना त्यक्तुं शक्यानीत्याह- न हीति ।।5।।

तथापि शक्तितस्त्यागः कार्य इत्यत आह- कर्मेन्द्रियाणीति ।। मन एव प्रयोजकमिति दर्शयितुमन्वयव्यतिरेकावाह- मनसा स्मरन् मनसा नियम्येति ।। कर्मयोगं स्ववर्णाश्रमोचितम् । न तु गृहस्थकर्मैवेति नियमः । सन्यासादिविधानात् । सामान्यवचनाच्च ।।6-7।।

अतो नियतं वर्णाश्रमोचितं कर्म कुरु ।।8।।

"कर्मणा बध्यते जन्तुः' इति कर्म बन्धकं स्मृतमित्यत आह- यज्ञार्थादिति ।। कर्म बन्धनं यस्य ƒोकस्य स कर्मबन्धनः । यज्ञो विष्णुः । यज्ञार्थं सङ्गरहितं कर्म न बन्धकमित्यर्थः । मुक्तसङ्ग इति विशेषणात् । "कामान् यः कामयते' इति श्रुतेश्च । "अनिष्टमिष्टम्' इति वक्ष्यमाणत्वाच्च । "एतान्यपि तु कर्माणि' इति च । "तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात्' इति च । विशेषवचनत्वे समेपि विशेषणं परिशिष्यते ।।9।।

अत्रार्थवादमाह- सहयज्ञा इति ।।10-13।।

हेत्वन्तरमाह- अन्नादिति ।। यज्ञः पर्जन्यान्नत्वात् तत्कारणमुच्यते । पूर्वयज्ञविवक्षायां च तस्य चक्रप्रवेशो न सम्भवति । तद्ध्यापाद्यं कर्मविधये । न तु साम्यमात्रेणेदानीं कार्यम् । मेघचक्राभिमानी च पर्जन्यः । तच्च यज्ञाद् भवति ।

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति । आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।। इति स्मृतेश्च ।

उभयवचनादादित्यात् समुद्राच्चाविरोधः । अतश्च यज्ञात् पर्जन्योद्भवः सम्भवति । यज्ञो देवतामुद्दिश्य द्रव्यपरित्यागः । कर्म इतरक्रिया ।।14।।

कर्म ब्रह्मणो जायते । "एष ह्येव साधु कर्म कारयति' "बुद्धिर्ज्ञानम्' इत्यादिभ्यः । न च मुख्ये सम्भाव्यमाने पारम्पर्येणौपचारिकं कल्प्यम् । न च जडानां स्वतः प्रवृत्तिः सम्भवति । "एतस्य वा अक्षरस्य' इत्यादिसर्वनियमनश्रुतेश्च । "द्रव्यं कर्म च काƒश्च' इत्यादेश्च । अचिन्त्यशक्तिश्चोक्ता । जीवस्य च प्रतिबिम्बस्य बिम्बपूर्वैव चेष्टा । "न कर्तृत्वम्' इत्यादिनिषेधाच्च । अक्षराणि प्रसिद्धानि । तेभ्यो ह्यभिव्यज्यते परं ब्रह्म । अन्यथानादिनिधनमचिन्त्यं परिपूर्णमपि ब्रह्म को जानाति । न च रूढिं विना योगाङ्गीकारो युक्तः । परामर्शाच्च "तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म' इति । न ह्येकशब्देन द्विरुक्तेन भेदश्रुतिं विना वस्तुद्वयं कुत्रचिदुच्यते । तानि चाक्षराणि नित्यानि "वाचा विरूप नित्यया' "अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा' "अत एव च नित्यत्वम्' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभगवद्वचनेभ्यः । दोषश्चोक्तः सकर्तृकत्वे । न चाबुद्धिपूर्वमुत्पन्नानि । तत्प्रमाणाभावात् । निश्वसितशब्दस्त्वक्लेशाभिप्रायः । नाबुद्धिपूर्वाभिप्रायः । "सोकामयत' इत्यादेश्च । "इष्टं हुतम्' इत्यादिरूपप्रपञ्चेन सहाभिधानाच्च । महातात्पर्यविरोधाश्च । तच्चोक्तं पुरस्तात् । न ह्यस्वातन्त्र्येणोत्पत्तिकर्तुः प्राधान्यम् । अस्वातन्त्र्यं च तदमतिपूर्वकत्वेन भवति । यथा रोगादीनां पुरुषस्य तज्जत्वेपि । उत्पत्तिवचनानि अभिव्यक्त्यर्थान्यभिमानिदेवताविषयाणि च । "नित्या' इत्युक्त्वा "उत्सृष्टा' इति वचनात् ।अभिव्यञ्जके कर्तृवचनं चास्ति । "कृत्स्नं शतपथं चक्रे' इति । कथमादित्यस्था वेदास्तेनैव क्रियन्ते । वचनमात्राच्च निर्णयात्मकशारीरकोक्तं बƒवत् । शास्त्रं योनिर्यस्येति तु शास्त्रयोनित्वम् । "जन्माद्यस्य यतः' इत्युक्ते प्रमाणं हि तत्रापेक्षितम् । न तु तस्य जातत्वं वेदकारणत्वं वा । नहि वेदकारणत्वं जगत्कारणत्वे हेतुः । न हि विचित्रजगत्सृष्टेर्वेदसृष्टिरशक्या सृज्यत्वे । न च सर्वज्ञत्वे । यदि वेदस्रष्टा सर्वज्ञः किमिति न जगत्स्रष्टा । तस्माद् वेदप्रमाणकत्वमेवात्र विवक्षितम् । अतो नित्यान्यक्षराणि । यत एवं परम्परया यज्ञाभिव्यङ्ग्यं ब्रह्म तस्मात् तन्नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । तानि चाक्षराणि भूताभिव्यङ्ग्यानीति चक्रम् ।।15।।

तदेतत् जगच्चक्रं यो नानुवर्तयति स तद्विनाशकत्वादघायुः । पापनिमित्तमेव यस्यायुः सोघायुः ।।16।।

तर्ह्यतीव मनःसमाधानमपि न कार्यमित्यत आह- यस्त्विति ।। रमणं परदर्शनादिनिमित्तं सुखम् । तृप्तिरन्यत्राƒंबुद्धिः । सन्तोषस्तज्जनकं सुखम् । "सन्तोषस्तृप्तिकारणम्' इत्यभिधानात् । परमात्मदर्शनादिनिमित्तं सुखं प्राप्तः । अन्यत्र सर्वात्मनाƒम्बुद्धिं च । महच्च तत् सुखम् । तेनैवान्यत्राƒम्बुद्धिरिति दर्शयति- आत्मन्येव च सन्तुष्ट इति ।। तत्स्थ एव सन् सन्तुष्ट इत्यर्थः । नान्यत् किमपि सन्तोषकारणमित्यवधारणम्‌ । आत्मना तृप्तः । न ह्यात्मन्यƒम्बुद्धिर्युक्ता । तद्वाचित्वं च "वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्ƒोकविक्रमैः' इति प्रयोगात् सिद्धम् । अध्याहारस्त्वगतिका गतिः । "आत्मरतिरेव' इत्यवधारणादसम्प्रज्ञातसमाधिस्थस्यैव कार्यं न विद्यते ।

स्थितप्रज्ञास्यापि कार्यो देहादिर्दृश्यते यदा । स्वधर्मो मम तुष्ट्यर्थः सा हि सर्वैरपेक्षिता ।। इति वचनाच्च पञ्चरात्रे ।

अन्यदान्यरतिरपीषत् सर्वस्य भवति । न च तत्राƒम्बुद्धिमात्रमुक्तम् । आत्मतृप्त इति पृथगभिधानात् । कर्तृशब्दः काƒावच्छेदे चायं प्रसिद्धः । "यो भुङ्क्ते स तु न ब्रूयात्' इत्यादौ । अतोसम्प्रज्ञातसमाधावेवैतत् । मानव इति ज्ञानिन एवासम्प्रज्ञातसमाधिर्भवतीति दर्शयति । "मनु अवबोधने' इति धातोः । परमात्मरतिश्चात्र विवक्षिता । "विष्णावेव रतिर्यस्य क्रिया तस्यैव नास्ति हि' इति वचनात् ।।17।।

"तस्य कर्मकाƒे वक्तव्योहम्' इति कञ्चित् प्रत्युक्त्वा तत्कृतावात्मरत्यधिकः समो वार्थो नास्ति । न च सन्ध्याद्यकृतौ कश्चिद् दोषोस्ति । न चैतदपहाय सर्वभूतेषु कश्चित् प्रयोजनाश्रयः । अर्थो येन दर्शनादिना भवति सोर्थव्यपाश्रयः । ज्ञानमात्रेण प्रत्यवायो यद्यपि न भवति । तदर्जुनस्यापि सममिति । न तस्य कर्मोपदेशयोग्येतद् भवति । ईषत् प्रारब्धानर्थसूचकं च तद्भवति । महच्चेद् वृत्रहत्यादिवत् ।।18।।

यतोसम्प्रज्ञातसमाधेरेव कार्याभावस्तस्मात् कर्म समाचर ।।19।।

आचारोप्यस्तीत्याह- कर्मणैवेति ।। कर्मणा सह कर्म कुर्वन्त एवेत्यर्थः । कर्म कृत्वैव ततो ज्ञानं प्राप्य वा । न तु ज्ञानं विना । प्रसिद्धं हि तेषां ज्ञानित्वं भारतादिषु । "तमेवं विद्वानमृत इह भवति' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । अत्रापि कर्मणां ज्ञानसाधनात्वोक्तेश्च "बुद्धियुक्तः' इति । गत्यन्तरं च "नान्यः पन्थाः' इत्यस्य नास्ति । इतरेषां ज्ञानद्वाराप्यविरोधः । यत्र च तीर्थाद्येव मुक्तिसाधनमुच्यते

ब्रह्मज्ञानेन वा मुक्तिः प्रयागमरणेन वा । अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यां कृष्णसन्निधौ ।। इत्यादौ ।

तत्र पापादिमुक्तिः । स्तुतिपरता च । तत्रापि हि कुत्रचिद् ब्रह्मज्ञानसाधनत्वमेवोच्यतेन्यथामुक्तिं निषिद्ध्य

ब्रह्मज्ञानं विना मुक्तिर्न कथञ्चिदपीष्यते । प्रयागादेस्तु या मुक्तिर्ज्ञानोपायत्वमेव हि ।। इत्यादौ ।

न च तीर्थस्तुतिवाक्यानि तत्प्रस्तावेप्युक्तं ज्ञाननियमं घ्नन्ति । यथा कश्चिद् दक्षं भृत्यं प्रत्युक्तानि "अयमेव हि राजा किं राज्ञा' इत्यादीनि । यथाह भगवान् -

यानि तीर्थादिवाक्यानि कर्मादिविषयाणि च । स्तावकान्येव तानि स्युरज्ञानां मोहकानि वा ।।

भवेन्मोक्षस्तु मद्दृष्टेर्नान्यतस्तु कथञ्चन ।। इति नारदीये ।

अतोपरोक्षज्ञानादेव मोक्षः । कर्म तु तत्साधनमेव ।।20।।

स यत् वाक्यादिकं प्रमाणं कुरुते यदुक्तप्रकारेण तिष्ठतीत्यर्थः ।।21-26।।

विद्वदविदुषोः कर्मभेदमाह- प्रकृतेरिति ।। प्रकृतेर्गुणैः इन्द्रियादिभिः । प्रकृतिमपेक्ष्य गुणभूतानि हि तानि । तत्सम्बन्धीनि च । न हि प्रतिबिम्बस्य क्रिया ।।27।।

कर्मभेदस्य गुणभेदस्य च तत्त्ववित् । गुणा इन्द्रियादीनि । गुणेषु विषयेषु ।।28।।

प्रकृतेर्गुणेषु इन्द्रियादिषु सम्मूढाः । इन्द्रियाद्यभिमानाद्धि विषयादिसङ्गः । गुणकर्मसु विषयेषु कर्मसु च

शब्दाद्याः इन्द्रियाद्याश्च सत्त्वाद्याश्च शुभानि च । अप्रधानानि च गुणा निगद्यन्ते निरुक्तिगैः ।। इत्यभिधानात् ।

सत्त्वाद्यङ्गीकारे "गुणाः गुणेषु' इत्ययुक्तं स्यात् ।।29।।

अतः सर्वाणि कर्माणि मय्येव सन्यस्य भ्रान्त्या जीवेध्यारोपितानि मय्येव विसृज्य भगवानेव सर्वाणि कर्माणि करोतीति मत्पूजेति च । आत्मानमधिकृत्य यच्चेतस्तदध्यात्मचेतः । सन्यासस्तु भगवान् करोतीति । निर्ममत्वं नाहं करोमीति ।।30।।

फƒमाह- ये म इति ।। ये त्वेवं निवृत्तकर्मिणस्तेपि मुच्यन्ते ज्ञानद्वारा । किम्वपरोक्षज्ञानिनः । न तु साधनान्तरमुच्यते ।

निवृत्तादीनि कर्माणि ह्यपरोक्षेशदृष्टये । अपरोक्षेशदृष्टिस्तु मुक्तौ किञ्चिन्न मार्गते ।।

सर्वं तदन्तराधाय मुक्तये साधनं भवेत् । न किञ्चिदन्तराधाय निर्वाणायपरोक्षदृक् ।। इति ह्युक्तं नारायणाष्टाक्षरकल्पे ।

अत एव समुच्चयनियमो निराकृतः ।।31-32।।

एवं चेत् किमिति ते मतं नानुतिष्ठन्ति ƒोका इत्यत आह- सदृशमिति ।। प्रकृतिः पूर्वसंस्कारः ।।33।।

तथापि शक्तितो निग्रहः कार्यः । निग्रहात् सद्यः प्रयोजनाभावेपि भवत्येवातिप्रयत्नत इत्याशयवानाह- इन्द्रियस्येति ।। तथाह्युक्तं

संस्कारो बƒवानेव ब्रह्माद्या अपि तद्वशाः । तथापि सोन्यथाकर्तुं शक्यतेतिप्रयत्नतः ।। इति ।।34।।

तथाप्युग्रं युद्धं कर्मेत्यत आह- श्रेयानिति ।।35।।

बहवः कर्मकारणाः सन्ति क्रोधादयः कामश्च । तत्र को बƒवानिति पृच्छति- अथेति ।। अथेत्यर्थान्तरम् । "तयोर्न वशमागच्छेत्' इति प्रश्नप्रापकम् ।।36।।

यस्तु बƒवान् प्रवर्तकः स एषः कामः । क्रोधोप्येष एव । तज्जन्यत्वात् । "कामात् क्रोधोभिजायते' इति ह्युक्तम् । यत्रापि गुरुनिन्दादिनिमित्तः क्रोधस्तत्रापि भक्तिनिमित्तानिन्दाकामनिमित्त एव । ये त्वन्यथा वदन्ति ते सङ्करान्न सूक्ष्मं जानन्ति । उक्तं च "ऋते कामं न क्रोधाद्या जायन्ते हि कथञ्चन' इति । महाशनः । महद्धि कामभोग्यम् । महाब्रह्महत्यादिकारणत्वात् महापाप्मा । सर्वपुरुषार्थविरोधित्वात् वैरी ।।37।।

कथं विरोधी सः । इदमनेनावृतम् । यथा धूमेनाग्निरावृतः प्रकाशरूपोप्यन्येषां सम्यगदर्शनाय तथा परमात्मा । यथादर्शो मƒेनावृतोन्याभिव्यक्तिहेतुर्न भवति तथान्तःकरणं परमात्मादेर्व्यक्तिहेतुर्न भवति कामेनावृतम् । यथोल्बेनावृत्य बद्धो भवति गर्भस्तथा कामेन जीवः ।।38।।

शास्त्रतो जातमपि ज्ञानं परमात्मापरोक्ष्याय न प्रकाशते कामेनावृतं ज्ञानिनोपि । किमु अल्पज्ञानिनः । कामरूपेण कामाख्येन नित्यवैरिणा । दुष्पूरेण । दुःखेन हि कामः पूर्यते । न हीन्द्रादिपदं सुखेन ƒभ्यते । यद्यपीन्द्रादिपदं प्राप्तं पुनबर्‌रह्मादिपदमिच्छतीत्यƒम्बुद्धिर्नास्तीत्यनƒः । उक्तं च

ज्ञानस्य ब्रह्मणश्चाग्नेर्धूमो बुद्धेर्मƒं तथा । आदर्शस्याथ जीवस्य गर्भस्योल्बो हि कामकः ।। इति ।।39।।

वधार्थं शत्रोरधिष्ठानमाह- इन्द्रियाणीति ।। एतैर्ज्ञानमावृत्य । बुद्ध्यादिभिर्हि विषयगैर्ज्ञानमावृतं भवति ।।40।।

हृताधिष्ठानो हि शत्रुर्नश्यति ।।41।।

शत्रुहनने आयुधरूपं ज्ञानं वक्तुं क्षेत्रमाह- इन्द्रियाणीति ।। "असङ्गज्ञानासिमादाय तरातिपारम्' इति ह्युक्तम् । शरीरादिन्द्रियाणि पराणि उत्कृष्टानि । न केवƒं बुद्धेः परः । श्रुत्युक्तप्रकारेणाव्यक्तादपि । "अव्यक्तात् पुरुषः परः' इति श्रुतिः । नच तत्रतत्रोक्तैकदेशज्ञानमात्रेण भवति मुक्तिः । सार्वत्रिकगुणोपसंहारो हि भगवता गुणोपसंहारपादेभिहितः । "आनन्दादयः प्रधानस्य' इत्यादिना । तथा चान्यत्र

अपौरुषेयवेदेषु विष्णुवेदेषु चैव हि । सर्वत्र ये गुणा प्रोक्ताः सम्प्रदायागताश्च ये ।।

सर्वैस्तैः सह विज्ञाय ये पश्यन्ति परं हरिम् । तेषामेव भवेन्मुक्तिर्नान्यथा तु कथञ्चन ।। इति गारुडे ।

तस्मादव्याक्तादपि परत्वेन ज्ञेयः । न चात्र जीव उच्यते । "रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते' इत्युक्तत्वात् ।।42।।

"अविज्ञाय परं मत्तो जयः कामस्य वै कुतः' इति च । अतः परमात्मज्ञानमेवात्र विवक्षितम् । आत्मानं मनः । आत्मना बुद्ध्या ।।43।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये तृतीयोध्यायः ॥

 

***********************************************************************************

 

 

 

अथ चतुर्थोध्यायः

बुद्धेः परस्य माहात्म्यं कर्मभेदो ज्ञानमाहात्म्यं चोच्यतेस्मिन्नध्याये । पूर्वानुष्ठितश्चायं धर्म इत्याह- इममिति ।।1-3।।

"मयि सर्वाणि' इत्युक्तं तन्माहात्म्यमादितो ज्ञातुं पृच्छति- अपरमिति ।।4।।

न तह्यनादिर्भवानित्यत आह- अजोपीति ।। अव्यय आत्मा देहोपीत्यव्ययात्मा । "अनन्तं विश्वतोमुखम्' इति हि रूपविशेषणमुत्तरत्र । "एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्' इति च । "जगृहे' इति तु व्यक्तिः । युक्तयस्तूक्तः । आत्मानादित्वं तु सर्वसम्मतम् । कथमनादिनित्यस्य जनिः । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय । प्रकृत्या जातेषु वसुदेवादिषु । तथैव तेषां जात इव प्रतीयत इत्यर्थः । न तु स्वतन्त्रामधिष्ठायेत्याह- स्वामिति ।। "द्रव्यं कर्म च' इति ह्युक्तम् । सा हि तत्रोक्ता । ततः सर्वसृष्टेः । आत्ममायया आत्मज्ञानेन । प्रकृतेः पृथगभिधानात् । "केतुः केतश्चितिश्चित्तं मतिः क्रतुर्मनीषा माया' इति ह्यभिधानम् । सृष्टिकारणया तेषां शरीरादि सृष्ट्वा विमोहिकयाजात एव जात इव प्रतीयते वा । उक्तं च

महदादेस्तु माता या श्रीर्भूमिरिति कल्पिता । विमोहिका च दुर्गाख्या ताभिर्विष्णुरजोपि हि ।।

जातवत् प्रथते ह्यात्मचिद्बƒान्मूढचेतसाम् ।। इति

ईश्वरः ईशेभ्योपि वरः । तच्चोक्तम् ।

ईशेभ्यो ब्रह्मरुद्राश्रीशेषादिभ्यो यतो भवान् । वरोत ईश्वराख्या ते मुख्या नान्यस्य कस्यचित् ।। इति ब्रह्मवैवर्ते ।

"समर्थ ईश इत्युक्तस्तद्वरत्वात् त्वमीश्वरः' इति च ।।6।।

न जन्मनैव परित्राणादिकं कार्यमिति नियमः । तथापि ƒीƒया स्वभावेन यथेष्टचारी तथा ह्युक्तम् "देवस्यैष स्वभावोयम्'"ƒोकवत्तु ƒीƒाकैवल्यम्' "क्रीडते बाƒकस्येव चेष्टां तस्य निशामय' "अरिभयादिव स्वयं पुराद् व्यवात्सीत् यदनन्तवीर्यः'

"पूर्णोयमस्याज न किञ्चिदाप्यं तथापि सर्वाः कुरुते प्रवृत्तीः । अतो विरुद्धेषुमिमं वदन्ति परावरज्ञा मुनयः प्रशान्ताः ।।'

इत्यादि ऋग्वेदखिƒेषु ।।8।।

पृथङ् मुक्युक्तिः सर्वज्ञाननियमदर्शनार्थम् । न तु तावन्मात्रेण मुक्तिरित्युक्तम् ।

वेदाद्युक्तं तु सर्वं यो ज्ञात्वोपास्ते सदा हि माम् । तस्यैव दर्शनपथं यामि नान्यस्य कस्यचित् ।। इत्युक्तेश्च महाकौर्मे ।

अत्रोक्तस्यैतज्ज्ञात्वैव जन्म नैतीति गतिः इतरवाक्यानां नान्या गतिः "नान्यस्य कस्यचित्' इति विशेषणात् । "तत्त्वतः' इति विशेषणाच्च सर्वज्ञानमापतति । यत्रैवं भवति तत्र तत्त्वत इति विशेषणेन न विरोधः । उक्तं च

एकं च तत्त्वतो ज्ञातुं विना सर्वज्ञतां नरः । न समर्थो महेन्द्रोपि तस्मात् सर्वत्र जिज्ञसेत् ।। इति स्कान्दे ।।9।।

सन्ति च तथा मुक्ता इत्याह- वीतरागेति ।। मन्मयाः मत्प्रचुराः । सर्वत्र मां विना न किञ्चित् पश्यन्तीत्यर्थः ।।10।।

न च मद्भजनमात्रेण मुक्तिर्भवत्यन्यदेवतादिरूपेण । तथापि सर्वेषामानुरूप्येण फƒं ददामीत्याह- ये यथेति ।। सेवयामि फƒदानेन तु गुणभावेन कथमयं विशेष इत्यत आह- मम वर्त्मेति ।। अन्यदेवता यजन्तोपि मम वर्त्मेवानुवर्तन्ते सर्वकर्मकर्तृत्वात् भोक्तृत्वाच्च मम । "येप्यन्यदेवताभक्ताः' इति हि वक्ष्यति । "यो देवानां नामधा एक एव' इति श्रुतिः । भगवानेव च तत्राभिधीयते । "अजस्य नाभावध्येकमर्पितम्' इति िƒङ्गात् ।।11।।

कुतो मम वर्त्मानुवर्तन्ते क्षिप्रं हि । अत एव हि फƒप्राप्तिः "तस्मात् ते धनसनयः' इति हि श्रुतिः ।।12।।

अहमेव हि कर्तेत्याह- चातुर्वर्ण्यमिति ।। चतुर्वर्णसमुदायः । सात्त्विको ब्राह्मणः । सात्त्विकराजसः क्षत्रियः । राजसतामसो वैश्यः । तामसः शूद्रः इति गुणविभागः । कर्मविभागस्तु "शमो दमः' इत्यादिना वक्ष्यते । क्रियायां वैƒक्षण्यात् कर्ताप्यकर्ता तथाहि श्रुतिः "विश्वकर्ता विमनाः' इत्यादि । "तनुर्विद्या क्रियाकृतिः' इत्यादि च । साधितं चैतत् पुरस्तात् ।।13।।

अत एव न मां कर्माणि िƒम्पन्ति इतश्च िƒम्पन्तीत्याह मे कर्मफƒे स्पृहा इच्छामात्रं त्वस्ति तु तत्राभिनिवेशः तच्चोक्तं

आकाङ्क्षन्नपि देवोसौ नेच्छते ƒोकवत् परः ह्याग्रहस्तस्य विष्णोर्ज्ञानं कामो हि तस्य तु ।। इति

न च केचिन्मुक्ता भवन्तीति क्रमेण सर्वमुक्तिः । तथाहि श्रुतिः "ज्ञात्वा तमेनं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाति विद्वानिति कथं वा इत्यनन्ता इत्यनन्तवदिति होवाच' इति ।।14।।

एवं ज्ञात्वापि कर्मकरण आचारोप्यस्तीत्याह- एवमिति ।। पूर्वतरं कर्म पूर्वभावीत्यर्थः ।।15।।

कर्म कुर्वित्युक्तम् । तस्य कर्मणो दुर्विज्ञेयत्वमाह सम्यग् वक्तुं - किं कर्मेति ।।16।।

न केवƒं तज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ज्ञात्वैवेत्याशयवानाह- कर्मण इति ।। तच्चोक्तम्

अज्ञात्वा भगवान् कस्य कर्माकर्मविकर्मकम् । दर्शनं याति हि मुने कुतो मुक्तिश्च तद् विना ।। इति ।

अकर्म कर्माकरणम् । कर्माकर्मान्यद् विकर्म । निषिद्धकर्म । बन्धकत्वात् । ततो विविच्य कर्मादि बोद्धव्यमित्यादि । न च शापादिना । कवयोप्यत्र मोहिताः । अशक्यं चैतज्ज्ञातुमित्याह- गहनेति ।।17।।

कर्मादिस्वरूपमाह- कर्मणीति ।। कर्मणि क्रियमाणे सति अकर्म यः पश्येत् विष्णोरेव कर्म नाहं चित्प्रतिबिम्बः किञ्चित् करोमीति । अकर्मणि सुप्त्यादावकरणावस्थायां परमेश्वरस्य यः कर्म पश्यति अयमेव परमेश्वरः सर्वदा सर्वसृष्ट्यादि करोतीति । स बुद्धिमान् ज्ञानी । स एव च युक्तो योगयुक्तः । सर्वाकरणात् स एव च कृत्स्नकर्मकृत् । कृत्स्नफƒवत्वात् ।।18।।

एतदेव प्रपञ्चयति- यस्येत्यादिश्ƒोकपञ्चकेन उक्तप्रकारेण ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् ।।19।।

न च कामसङ्कल्पाभावेनाƒम् असङ्गं स्नेहं त्यक्त्वा ज्ञानस्वरूपमाह पुनः- नित्ययुक्ता इति ।। नित्यतृप्तनिराश्रयेश्वरसरूपोहमस्मीति तथाविधः ।।20।।

कामादित्यागोपायमाह- निराशीरिति ।। यतचित्तात्मा भूत्वा निराशीरित्यर्थः । आत्मा मनः । परिग्रहत्यागोनभिमानम् । नैव किञ्चित् करोतीत्यस्याभिप्रायमाह- नाप्नोति किल्बिषमिति ।।21।।

यतचित्तात्मनो ƒक्षणमाह- यदृच्छाƒाभेति ।। कथं द्वन्द्वातीतत्वमित्यत आह- समः सिद्धाविति ।।22।।

उपसंहरति- गतसङ्गस्येति ।। गतसङ्गस्य फƒस्नेहरहितस्य मुक्तस्य शरीराद्यनभिमानिनः ज्ञानावस्थितचेतसः परमेश्वरज्ञानिनः ।।23।।

ज्ञानावस्थितचेतस्त्वं स्पष्टयति- ब्रह्मार्पणमिति ।। सर्वमेतत् ब्रह्मेत्युच्यते । तदधीनसत्ताप्रतीतित्वात् । न तु तत्स्वरूपत्वात् । उक्तं हि

त्वदधीनं यतः सर्वमतः सर्वो भवानिति । वदन्ति मुनयः सर्वे न तु सर्वस्वरूपतः ।। इति पाद्मे ।

"सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम्' इति च । "एतं ह्येव बह्वृचाः' इत्यादि च । समाधिना सह ब्रह्मैव कर्म ।।24।।

यज्ञभेदानाह- दैवमित्यादिना ।। देवं भगवन्तम् । स एव तेषां यज्ञः । भगवदुपासनम् । यज्ञमिति क्रियाविशेषणम् । नान्यत् तेषामस्ति यतीनां केषाञ्चित् । यज्ञं भगवन्तम् । "यज्ञेन यज्ञं' "यज्ञो विष्णुर्देवता' इत्यादिश्रुतिभ्यः । यज्ञेन प्रसिद्धेनैव । यज्ञं प्रति जुह्वतीति सर्वत्र समं "तं यज्ञं' इत्यादौ । उक्तं च ।

विष्णुं रुद्रेण पशुना ब्रह्मा ज्येष्ठेन सूनुना । अयजन् मानसे यज्ञे पितरं प्रपितामहः ।।25।।

आत्मसंयमाख्योपायाग्नौ ।।27।।

द्रव्यं जुह्वतीति द्रव्ययज्ञाः । तपः परमेश्वरार्पणबुद्ध्या तत्र जुह्वतीति तपोयज्ञा इत्यादि । इदं तपो हविः । एतद् ब्रह्माग्नौ जुहोमि तत्पूजार्थमिति होमः । तदर्पण एव च होमबुद्धिः ।।28।।

अपरे प्राणायामपरायणाः प्राणमपाने जुह्वति अपानं च प्राणे । कुम्भकस्था एव भवन्तीत्यर्थः ।।29।।

नियताहारत्वेनैव प्राणशोषात् प्राणान् प्राणेषु जुह्वति । "यच्छेद् वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि' इत्यादिश्रुत्युक्तप्रकारेण वा । अन्यदपि ग्रन्थान्तरे सिद्धम् । "यदस्याल्पाशनं तेन प्राणाः प्राणेषु वै हुताः' इति ।।30।।

ब्रह्मणः परमात्मनो मुखे । "अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' इति हि वक्ष्यति । मानसवाचिककायिककर्मजा एव हि ते सर्वे । एवं ज्ञात्वा तानि कर्माणि कृत्वा विमोक्ष्यसे । युद्धं परित्यज्य यन्मोक्षार्थं करिष्यसि तदपि कर्म । अतो विहितं न त्याज्यमिति भावः ।।32।।

अखिƒमुपासनाद्यङ्गयुक्तम् ज्ञानफमेवेत्यर्थः ।।33।।

इदानीमपि ज्ञान्येव । तथाप्यभिभवान्मोहः । मा तूक्ता । येन ज्ञानेन मय्यात्मभूते सर्वभूतानि अथो तस्मादेव मोहनाशात् पश्यसि ।।35।।

करणभूतं ज्ञानं स्तौति पुनः श्ƒोकत्रयेण ।।36।।

तत्साधनं विरोधिफƒं तदुत्तरैरुक्त्वोपसंहरति ।।38।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये चतुर्थोध्यायः ।।

 

 

अथ पञ्चमोध्यायः

 

तृतीयाध्यायोक्तमेव कर्मयोगं प्रपञ्चयत्यनेनाध्यायेन । "यदृच्छाƒाभसन्तुष्टः' इत्यादि सन्यासं "कुरु कर्मैव' इत्यादि कर्मयोगं च । नियमनादिना सकƒƒोककर्षणात् कृष्णः

यतः कर्षसि देवेश नियम्य सकƒं जगत् अतो वदन्ति मुनयः कृष्णं त्वां ब्रह्मवादिनः ।। इति महाकौर्मे

सन्यासशब्दार्थं भगवानेव वक्ष्यति । अयं प्रश्नाशयः यदि सन्यासः श्रेयोधिकः स्यात् तर्हि सन्यासस्येषद् विरोधि युद्धमिति ।।1।।

नायं सन्यासो यत्याश्रमः । "द्वन्द्वत्यागात्तु सन्यासात् मत्पूजैव गरीयसी' इति वचनात् । "तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्' इति च ।

संन्यासस्तु तुरीयो यो निष्क्रियाख्यः सधर्मकः । न तस्मादुत्तमो धर्मो ƒोके कश्चन विद्यते ।।

तद्भक्तोपि हि यद् गच्छेत् तद्गृहस्थो न धार्मिकः । मद्भक्तिश्च विरक्तिस्तदधिकारो निगद्यते ।।

यदाधिकारो भवति ब्रह्मचार्यपि प्रव्रजेत् ।। इति नारदीये ।

"ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' "यदहरेव विरजेत्' इति च ।

सन्यासे तु तुरीये वै प्रीतिर्मम गरीयसी । येषामत्राधिकारो न तेषां कर्मेति निश्चयः ।। इत्यादेश्च ब्राह्मे ।

अतो नात्राश्रमः सन्यास उक्तः ।।2।।

संन्यासशब्दार्थमाह- ज्ञेय इति ।। सन्यासस्य निःश्रेयसकरत्वं ज्ञापयितुं तच्छब्दार्थं स्मारयति ज्ञेय इति ।।3।।

सन्यासो हि ज्ञानान्तरङ्गत्वेनोक्तः "न तस्य तत्त्वग्रहणाय' इत्यादौ । अतः कथं सोवम इत्यत आह- साङ्ख्ययोगाविति ।। उभयोरप्यन्तरङ्गत्वेनाविरोधः । "अग्निमुग्धो ह वै धूमतान्तः स्वं ƒोकं प्रतिजानाति' "मा वः पदव्यः पितरस्मादाश्रिता या यज्ञशाƒासनधूमवर्त्मनाम्' इत्यादि तु काम्यकर्मविषयमिति भावः । ये त्वन्यथा वदन्ति ते बाƒाः ।।4।।

"एकमपि' इत्यस्याभिप्रायमाह- यत् साङ्ख्यैरिति ।। योगिभिरपि ज्ञानद्वारा ज्ञानफƒं प्राप्यत इत्यर्थः ।।5।।

इतश्च सन्यासात् योगो वर इत्याह- सन्यासस्त्विति ।। योगाभावे मोक्षादिफƒं भवति अतः कामजयादिदुःखमेव तस्य मोक्षाद्येव हि फƒं अन्यत् फƒमल्पत्वादफƒमेवेत्याशयः तच्चोक्तं "विना मोक्षं फƒं यत्तु तत् फƒमुदीर्यते' इति पाद्मे । यत्तु महाफƒयोग्यं तस्याल्पं फƒमेव भवति यथा पद्मरागस्य तण्डुƒमुष्टिः । महाफƒस्य योगयुक्तश्चेत् सन्यास इत्याह- योगयुक्त इति ।। मुनिः सन्यासी तच्चोक्तं " हि ƒोके मुनिर्नाम यः कामक्रोधवर्जितः' इति ।।6।।

एतदेव प्रपञ्चयति- योगयुक्त इति ।। सर्वभूतात्मभूतः परमेश्वरः । "यच्चाप्नोति' इत्यादेः । स आत्मभूतः स्वसमीपं प्रत्यादानादिकर्ता यस्य सः सर्वभूतात्मभूतात्मा ।।7।।

सन्यासं स्पष्टयति पुनः श्ƒोकद्वयेन ।।8-9।।

सन्यासयोगयुक्त एव च कर्मणा न िƒप्यत इत्याह- ब्रह्मणीति ।। साधननियमस्योपचारत्वनिवृत्त्यर्थं पुनः पुनः फƒकथनम् ।।10।।

एवञ्चाचार इत्याह- कायेनेति ।।11।।

पुनर्युक्त्यादिनियमनार्थं युक्तायुक्तफƒमाह- युक्त इति ।। युक्तो योगयुक्तः ।।12।।

पुनः सन्यासशब्दार्थं स्पष्टयति- सर्वकर्माणीति ।। मनसेति विशेषणादभिमानत्यागः ।।13।।

न च करोति वस्तुत इत्याह- न कर्तृत्वमिति ।। प्रभुर्हि जीव जडमपेक्ष्य ।।14।।

ज्ञानमेवाज्ञाननाशकमित्याह- ज्ञानेनेति ।। प्रथमज्ञानं परोक्षम् ।।16।।

अपरोक्षज्ञानाव्यवहितसाधनमाह- तद्बुद्धय इति ।।17।।

परमेश्वरस्वरूपाणां सर्वत्र साम्यदर्शनं चापरोक्षज्ञानसाधनमित्याशयवानाह- विद्येति ।।18।।

तदेव स्तौति- इहैवेति ।।19।।

सन्यासयोगज्ञानानि मििƒत्वा प्रपञ्चयत्यध्यायशेषेण ।।20।।

पुनर्योगस्याधिक्यं स्पष्टयति- बाह्यस्पर्शेष्विति ।। कामरहितः आत्मनि यत् सुखं विन्दति स एव ब्रह्मयोगयुक्तात्मा चेत् तदेवाक्षयं सुखं विन्दति । ब्रह्मविषयो योगो ब्रह्मयोगः । ध्यानादियुक्तस्यैवात्मसुखमक्षयमन्यथा नेत्यर्थः ।।21।।

सन्यासार्थं कामभोगं निन्दयति- ये हीति ।।22।।

तत्परित्यागं प्रशंसति- शक्नोतीति ।। कामक्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति शरीरविमोक्षणात् प्राक् यथा मनुष्यशरीरे सोढुं सुशकं तथा नान्यत्रेति भावः । ब्रह्मƒोकादिस्तु जितकामानामेव भवति ।।23।।

ज्ञानिƒक्षणं प्रपञ्चयत्युत्तरैश्ƒोकैः आरामः परदर्शनादिनिमित्तं सुखम् । अत्र तु परमात्मदर्शनादिनिमित्तं तत् । सुखं तूपद्रवक्षयव्यक्तम् । अत्र तु कामादिक्षये व्यक्तमात्मसुखम् । स्वयञ्ज्योतिष्ट्वात् भगवतस्तद्य्वक्तेरन्तर्ज्योतिः । सर्वेषामन्तर्ज्योतिष्ट्वेपि व्यक्तेर्विशेषः । असम्प्रज्ञातसमाधीनां बाह्यादर्शनात् । दर्शनेप्यकिञ्चित्करादेवशब्दः । उक्तं चैतत्

दर्शनस्पर्शसम्भाषाद् यत् सुखं जायते नृणाम् । आरामः स तु विज्ञेयः सुखं कामक्षयोदितम् ।। इति नारदीये ।

"स्वज्योतिष्ट्वात् महाविष्णोरन्तर्ज्योतिस्तु तत्स्थितः' इति च । अन्तःसुखत्वादेः कारणमाह- ब्रह्मणि भूत इति ।।24।।

पापक्षयाच्चैतद् भवतीत्याह- ƒभन्त इति ।। क्षीणकल्मषा भूत्वा छिन्नद्वैधा यतात्मानः द्वैधाभावो द्वैधं संशयो विपर्ययो वा तच्चोक्तम्

विपर्ययः संशयो वा यद् द्वैधं त्वकृतात्मनाम् । ज्ञानासिना तु तच्छित्त्वा मुक्तसङ्घः परं व्रजेत् ।। इति ।

छिन्नद्वैधास्त एवायतात्मानः दीर्घमनसः । सर्वज्ञा इत्यर्थः । तत एव छिन्नद्वैधाः । तच्चोक्तम् । "क्षीणपापा महाज्ञाना जायन्ते गतसंशयाः' इति । छिन्नद्वैधाः यतात्मान इति वा ।।25।।

सुƒभं तेषां ब्रह्मेत्याह- कामक्रोधेति ।। अभितः सर्वतः ।।26।।

ध्यानप्रकारमाह- स्पर्शानित्यादिना ।। बाह्यान् स्पर्शान् बहिष्कृत्वा श्रोत्रादीनि योगेन नियम्येत्यर्थः । चक्षुः भ्रुवोरन्तरे कृत्वा । भ्रुवोर्मध्यमवƒोकयन्नित्यर्थः उक्तं "नासाग्रे वा भ्रुवोर्मध्ये ध्यानी चक्षुर्निधापयेत्' इति । प्राणापानौ समौ कृत्वा कुम्भके स्थित्वेत्यर्थः ।।27।।

ध्येयमाह- भोक्तारमिति ।।29।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये पञ्चमोध्यायः ॥

 

************************************************************************

 

 

 

अथ षष्ठोध्यायः

 

ज्ञानान्तरङ्गं समाधियोगमाहानेनाध्यायेन । विवक्षितं सन्यासमाह योगेन सह- अनाश्रित इति ।। चतुर्थाश्रमिणोप्यग्निः क्रिया चोक्ता दैवमेव इत्यादौ । "अग्निबर्‌रह्म च तत्पूजा क्रिया न्यासाश्रमे स्मृता' इति च । तस्मान्निरग्निरक्रियः सन्यासी योगी च न भवत्येव ।।1।।

सन्यासोपि योगान्तर्भूत इत्याह- यं सन्यासमिति ।। कामसङ्कल्पाद्यपरित्यागे कथमुपायवान् स्यादित्याशयः ।।2।।

कियत्काƒं कर्म कर्तव्यमित्यत आह- आरुरुक्षोरिति ।। योगमारुरुक्षोः उपायसम्पूर्तिमिच्छोः । योगारुढस्य सम्पूर्णोपायस्य । अपरोक्षज्ञानिन इत्यर्थः । कारणं परमसुखकारणम् । अपरोक्षज्ञानिनोपि समाध्यादिफƒमुक्तम् तस्य सर्वोपशमेन समाधिरेव कारणं प्राधान्येनेत्यर्थः तथापि यदा भोक्तव्योपरमस्तदैव सम्यगसम्प्रज्ञातसमाधिर्जायते । अन्यदा तु भगवच्चरितादौ स्थितिः । तच्चोक्तं ।

ये त्वां पश्यन्ति भगवंस्त एव सुखिनः परम् । तेषामेव च सम्यक् तु समाधिर्जायते नृणाम् ।।

भोक्तव्यकर्मण्यक्षीणे जपेन कथयापि वा । वर्तयन्ति महात्मानस्त्वद्भक्तास्त्वत्परायणाः ।। इति ।।3।।

योगारूढस्य ƒक्षणमाह- यदेति ।। सम्यगननुषङ्गस्तस्यैव भवति उक्तं "स्वतो दोषƒयो दृष्ट्वा त्वितरेषां प्रयत्नतः' इति ।।4।।

स च योगारोहः प्रयत्नेन कर्तव्य इत्याह- उद्धरेदित्यादिना ।। कस्य बन्धुरात्मेति आह- बन्धुरात्मेति ।। आत्मा मनः । आत्मनः जीवस्य । आत्मना मनसा । आत्मानं जीवम् । आत्मैव मनः । आत्मना बुद्ध्या जीवेनैव वा । स हि बुद्ध्या विजयति । उक्तं च । "मनः परं कारणमामनन्ति' "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'

"उद्धरेन्मनसा जीवं न जीवमवसादयेत् । जीवस्य बन्धुः शत्रुश्च मन एव न संशयः ।।'

"जीवेन बुद्ध्या हि यदा मनोजितं तदा बन्धुः शत्रुरन्यत्र चास्य । ततो जयेद् बुद्धिबƒो नरस्तद् देवे भक्त्या मधुकैटभारौ ।।'

इत्यादि ब्रह्मवैवर्ते ।

अनात्मनः अजितात्मनः पुरुषस्य । अजितमनस्कस्य । सदपि मनोनुपकारीत्यनात्मा । सन्नपि भृत्यो यस्य न भृत्यपदे वर्तते स ह्यभृत्यः । तस्यात्मा मन एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तते ।।5-6।।

जितात्मनः फƒमाह- जितात्मन इति ।। जितात्मा हि प्रशान्तो भवति तस्य मनः प्रायो विषयेषु गच्छति तदा परमात्मा सम्यक् हृद्याहितः सन्निहितो भवति अपरोक्षज्ञानी भवतीत्यर्थः अपरोक्षज्ञानिनो ƒक्षणं स्पष्टयति- शीतोष्णेत्यादिना ।। शीतोष्णादिषु कूटस्थः । ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा विजितेन्द्रिय इति कूटस्थत्वे हेतुः । विज्ञानं विशेषज्ञानम् । अपरोक्षज्ञानं वा । तच्चोक्तं

सामान्यैर्ये त्वविज्ञेया विशेषा मम गोचराः । देवादीनां तु तज्ज्ञानं विज्ञानमिति कीर्तितम् ।।

श्रवणान्मननाच्चैव यज्ज्ञानमुपजायते । तज्ज्ञानं दर्शनं विष्णोर्विज्ञानं शम्भुरब्रवीत् ।।

"विज्ञानं ज्ञानमङ्गादेर्विशिष्टं दर्शनं तथा' इत्यादि । कूटस्थो निर्विकारः । कूटवत् स्थित इति व्युत्पत्तेः । कूटमाकाशः "कूटं खं विदƒं व्योम सन्धिराकाश उच्यते' इत्यभिधानात् । योगी योगं कुर्वन् । युक्तो योगसम्पूर्णः । एवम्भूतो योगानुष्ठाता योगसम्पूर्णं उच्यते इत्यर्थः ।।7-8।।

स एव च सर्वस्माद् विशिष्यते साधुपापादिषु समबुद्धिः । जीवचितः परमात्मनः सर्वस्य तन्निमित्तत्वस्य च सर्वत्रैकरूप्येण । चिद्रूपा एव हि जीवाः । विशेषस्त्वन्तःकरणकृतः । सर्वेषां च साधुत्वादिकं सर्वमीश्वरकृतमेव स्वतो न किञ्चिदपि । उक्तं चैतत् सर्वम् ।

स्वतः सर्वेपि चिद्रूपाः सर्वदोषविवर्जिताः । जीवास्तेषां तु ये दोषास्त उपाधिकृता मताः ।।

सर्वं चेश्वरतस्तेषां न किञ्चिद् स्वत एव तु । समा एव ह्यतः सर्वे वैषम्यं भ्रान्तिसम्भवम् ।।

एवं समा नृजीवास्तु विशेषो देवतादिषु । स्वाभाविकस्तु नियमादत एव सनातनः ।।

असुरादेस्तथा दोषा नित्याः स्वाभाविका अपि । गुणदोषौ मानवानां नित्यौ स्वाभाविकौ मतौ ।।

गुणैकमानरूपास्तु देवा एव सदा मताः ।। इति ब्राह्मे ।

न तु साधुपापादीनां पूजादिसाम्यम् । तत्र दोषस्मृते ।

समानां विषमा पूजा विषमाणां समा तथा । क्रियते येन देवोपि स्वपदाद् भ्रश्यते पुमान् ।। इति ब्राह्मे ।

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या चैव तु पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो ह्युत्तरोत्तरम् ।। इति मानवे ।

गुणानुसारिणीं पूजां समां दृष्टिं च यो नरः । सर्वभूतेषु कुरुते तस्य विष्णुः प्रसीदति ।।

वैषम्यमुत्तमत्वं तु ददाति नरसञ्चयात् । पूजाया विषमा दृष्टिः समा साम्यं विदुःखजम् ।। इति ब्रह्मवैवर्ते ।

सुहृदादिषु शास्त्रोक्तपूजादिकृतिरन्यूनाधिका या सापि समा । तदप्याह

यथा सुहृत्सु कर्तव्यं पितृशत्रुसुतेषु च । तथा करोति पूजादि समबुद्धिः स उच्यते ।। इति गारुडे ।

प्रत्युपकारनिरपेक्षयोपकारकृत् सुहृत् । क्लेशस्थानं निरूप्य यो रक्षां करोति स मित्रम् । अरिर्वधादिकर्ता । कर्तव्य उपकारेपकारे च य उदास्ते स उदासीनः । कर्तव्यमुभयमपि यः करोति स मध्यस्थः । अवासितकृत् द्वेष्यः । आह चैतत् ।

द्वेष्योवसितकृत् कार्यमात्रकारी तु मध्यमः । प्रियकृत् प्रियो निरूप्यापि क्लेशं यः परिरक्षति ।।

स मित्रमुपकारं तु अनपेक्ष्योपकारकृत् । यस्ततः स सुहृत् प्रोक्तः शत्रुश्चापि यथादिकृत् ।। इति ।।9।।

समाधियोगप्रकारमाह- योगी युञ्जीतेत्यादिना ।। युञ्जीत समाधियोगयुक्तं कुर्यात् । आत्मानं मनः ।।10।।

योगं समाधियोगं युञ्ज्यात् ।।12।।

निर्वाणपरमां शरीरत्यागोत्तरकाƒीनाम् ।।15।।

अनशनादिनिषेधोशक्तस्य । उक्तं हि ।

निद्राशनभयश्वासचेष्टातन्द्र्यादिवर्जनम् । कृत्वा निमीƒताक्षस्तु शक्तो ध्यायन् प्रसिद्ध्यति ।। इति नारदीये ।।16।।

युक्ताहारविहारस्य सोपायाहारादेः । यावता श्रमाद्याभावो भवति तावदाहारादेरित्यर्थः ।।17।।

आत्मनि भगवति ।।18।।

आत्मनः भगवद्विषयं योगम् ।।19।।

आत्मना मनसा । आत्मनि देहे । आत्मानं भगवन्तं पश्यन् ।।20।।

तत्त्वतः भगवद्रूपात् ।।21।।

दुःखसंयोगो येन वियुज्यते स दुःखसंयोगवियोगः । न केवƒमुत्पन्नं दुःखं नाशयति उत्पत्तिमेव निवारयतीति दर्शयति संयोगशब्देन निश्चयेन योक्तव्यः योक्तव्य एव बुभूषुणेत्यर्थः ।।23।।

सर्वान् सर्वविषयान् । अशेषतः एकविषयोपि कामः स्वल्पः कादाचित्कोपि न कर्तव्य इत्यर्थः । मनसैव नियन्तु शक्यते नान्येनेत्येवशब्दः ।।24।।

बुद्धेः कारणत्वं मनोनिग्रहं आत्मरमणे ।।26।।

यतो यतः यत्र यत्र । "यतो यतो धावति' इत्यादिप्रयोगात् । आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मविषय एव वशीकुर्यादित्यर्थः ।।26।।

पूर्वश्ƒोकोक्तं प्रपञ्चयति- एवं युञ्जन्निति ।।28।।

ध्येयमाह- सर्वभूतस्थमिति ।। सर्वभूतस्थमात्मानं परमेश्वरम् । सर्वभूतानि चात्मनि परमेश्वरे । तं च परमेश्वरं ब्रह्मतृणादावैश्वर्यादिना साम्येन पश्यति । तच्चोक्तम् ।

आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् । अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ।। इति ।।

"समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' इति च ।।29।।

ƒमाह- यो मामिति ।। तस्याहं प्रणश्यामीति सर्वदा योगक्षेमवहः स्यामित्यर्थः मे प्रणश्यति सर्वदा मद्भक्तो भवति सत्यपि स्वामिन्यरक्षत्यनाथः एवं भृत्येप्यभजत्यभृत्य इति हि प्रसिद्धिः । उक्तं च

सर्वदा सर्वभूतेषु समं मां यः प्रपश्यति । अचƒा तस्य भक्तिः स्याद् योगक्षेमं वहाम्यहम् ।। इति गारुडे ।।30।।

तदेव स्पष्टयति- सर्वभूतस्थितमिति ।। एकत्वमास्थितः सर्वत्रैक एवेश्वर इति स्थितः । सर्वप्रकारेण वर्तमानोपि मय्येव वर्तते । एवमपरोक्षं पश्यतो ज्ञानफƒं नियतमित्यर्थः तथापि प्रायो नाधर्मं करोति कुर्वतस्तु महच्चेद् दुःखसूचकं भवतीत्युक्तं पुरस्तात् आह

कदाचिदपि नाधर्मे बुद्धिर्विष्णुदृशां भवेत् । प्रमादात्तु कृतं पापमल्पं भस्मीभविष्यति ।।

आदिराजैस्तथा देवैर्ऋषिभिः क्रियते कियत् । बाहुल्यात् कर्मणस्तेषां दुःखसूचकमेव तत् ।। इति ।।31।।

साम्यं प्रकारान्तरेण व्याचष्टे- आत्मौपम्येनेति ।।32।।

एतस्य योगस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि मनसश्चञ्चƒत्वात् उक्तं

मनसश्चञ्चƒत्वाद्धि स्थितिर्योगस्य वै स्थिरा विनाभ्यासां शक्या स्याद् वैराग्याद्वा संशयः ।। इति व्यासयोगे ।।33-35।।

न च कदाचित् स्वयमेव मनो नियम्यते ।

शुभेच्छारहितानां च द्वेषिणां च रमापतौ । नास्तिकानां च वै पुंसां सदा मुक्तिर्न जायते ।। इति निषेधाद् ब्राह्मे ।।36।।

अयतिरप्रयत्नः ।।37।।

योगस्य जिज्ञासुरपि ज्ञातव्यो मया योग इति यस्यातीवेच्छा सोपि । शब्दब्रह्मातिवर्तते परं ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः ।।44।।

नैकजन्मनीत्याह- प्रयत्नादिति ।। जिज्ञासुः ज्ञात्वा प्रयत्नं करोति । एवमनेकजन्मभिः संसिद्धोपरोक्षज्ञानी भूत्वा परां गतिं याति । आह च ।

अतीव श्रद्धया युक्तो जिज्ञासुर्विष्णुतत्परः । ज्ञात्वा ध्यात्वा तथा दृष्ट्वा जन्मभिर्बहुभिः पुमान् ।।

विशेन्नारायणं देवं नान्यथा तु कथञ्चन ।। इति नारदीये ।।45।।

ज्ञानिभ्यः योगज्ञानिभ्यः । तपस्विभ्यः कृच्छ्रादिचारिभ्यः । उक्तं च

कृच्छ्रादेरपि यज्ञादेर्ध्यानयोगो विशिष्यते । तत्रापि शेषश्रीब्रह्मशिवादिध्यानतो हरेः ।।

ध्यानं कोटिगुणं प्रोक्तमधिकं वा मुमुक्षुणाम् ।। इति गारुडे ।

अज्ञात्वा ध्यायिनो ध्यानात् ज्ञानमेव विशिष्यते । ज्ञात्वा ध्यानं ज्ञानमात्राद् ध्यानादपि तु दर्शनम् ।।

दर्शनाच्चैव भक्तेश्च न किञ्चित् साधनाधिकम् ।। इति नारदीये ।।46-47।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये षष्ठोध्यायः

 

*******************************************************************

 

 

 

 

अथ सप्तमोध्यायः

 

साधनं प्राधान्येनोक्तमतीतैरध्यायैः । उत्तरैस्तु षड्भिर्भगवन्माहात्म्यं प्राधान्येनाह । आसक्तमनाः अतीव स्नेहयुक्तमनाः । मदाश्रयाः भगवानेव मया सर्वं कारयति स एव च मे शरणं तस्मिन्नेव चाहं स्थित इति स्थितः । असंशयं समग्रमिति क्रियाविशेषणम् ।।1।।

इदं मद्विषयं ज्ञानम् । विज्ञानं विशेषज्ञानम् ।।2।।

दौर्ƒभ्यं ज्ञानस्याह- मनुष्याणामिति ।।3।।

प्रतिज्ञातं ज्ञानमाह- भूमिरित्यादिना ।। महतोहङ्कार एवान्तर्भावः ।।4।।

अपरा अनुत्तमा वक्ष्यमाणमपेक्ष्य । जीवभूता श्रीः । जीवानां प्राणधारिणी चिद्रूपभूता सर्वदा सती । "एतन्महद् भूतम्' इति श्रुतेः । जगाद च ।

प्रकृती द्वे तु देवस्य जडा चैवाजडा तथा । अव्यक्ताख्या जडा सा च सृष्ट्या भिन्नाष्टधा पुनः ।।

महान् बुद्धिर्मनश्चैव पञ्चभूतानि चेति हि । अवरा सा जडा श्रीश्च परेयं धार्यते तया ।।

चिद्रूपा सा त्वनन्ता च अनादिनिधना परा । यत्समं तु प्रियं किञ्चिन्नास्ति विष्णोर्महात्मनः ।।

नारायणस्य महिषी माता सा ब्रह्मणोपि हि । ताभ्यामिदं जगत् सर्वं हरिः सृजति भूतराट् ।। इति नारदीये ।

न केवƒं ते जगत्प्रकृती मद्वशे इत्येतावन्मदैश्वर्यमित्याह- अहमिति ।। प्रभवादेः सत्ताप्रतीत्यादिकारणत्वात् तद्भोक्तृत्वाच्च प्रभव इत्यादि तथा श्रुतिः "सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोवाक्यनादरः' इति । आह च ।

स्रष्टा पाता च संहर्ता नियन्ता च प्रकाशिता । यतः सर्वस्य तेनाहं सर्वोसीत्यृषिभिः स्तुतः ।।

सुखरूपस्य भोक्क्तृत्वान्न तु सर्वस्वरूपतः । आगमिष्यत् सुखं चापि तच्चास्त्येव सदापि तु ।।

तथाप्यचिन्त्यशक्तित्वाज्जातं सुखमतीव च ।। इति नारदीये ।।5।।

अहमेव परतरः । मत्तोन्यत् परतरं न किञ्चिदपि । इदं ज्ञानम् ।।7।।

रसोहमित्यादि विज्ञानम् । अबादयोपि तत एव । तथापि रसादिस्वभावानां साराणां च स्वभावत्वे सारत्वे च विशेषतोपि स एव नियामकः । न त्वबादिनियमानुबद्धो रसादिस्तत्सारत्वादिश्चेति दर्शयति अप्सु रस इत्यादि विशेषशब्दैः । भोगश्च विशेषतो रसादेरिति च । उपासनार्थं च । उक्तं च गीताकल्पे ।

रसादीनां रसादित्वे स्वभावात्वे तथैव च । सारत्वे सर्वधर्मेषु विशेषेणापि कारणम् ।।

सारभोक्ता च सर्वत्र यतोतो जगदीश्वरः । रसादिमानिनां देहे स सर्वत्र व्यवस्थितः ।।

अबादयः पार्षदा एव ध्येयः स ज्ञानिनां हरिः । रसादिसम्पत्त्यान्येषां वासुदेवो जगत्पतिः ।। इति ।

"स्वभावो जीव एव च' "सर्वस्वभावो नियतस्तेनैव किमतः परम्' "न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्' इति च । "धर्माविरुद्धम्'"कामरागविवर्जितम्' इत्याद्युपासनार्थम् । उक्तं च गीताकल्पे ।

धर्माविरुद्धकामेसावुपास्यः काममिच्छता । विहीने कामरागादेर्बƒे बƒमिच्छता ।।

ध्यातस्तत्र त्वनिच्छद्भिर्ज्ञानमेव ददाति सः ।। इत्यादि ।

"पुण्यो गन्धः' इति भोगापेक्षया च । तथा च श्रुतिः । "पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान् पापं गच्छति' "ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य ƒोके' इत्यादिका । ऋतं च पुण्यम् । "ऋतं सत्यं तथा धर्मः सुकृतं चाभिधीयते' इत्यभिधानात् । "ऋतं तु मानसो धर्मः सत्यं स्यात् सप्रयोगगः' इति च । न च "अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' "अन्यो निरन्नोपि बƒेन भूयान्' इत्यादिविरोधः । स्थूƒानशनोक्तेः आह सूक्ष्माशनम् "प्रविविक्ताहारतर इवैष भवत्यस्माच्छरीरादात्मनः' इति । न चात्र जीव उच्यते । "शारीरादात्मनः' इति भेदाभिधानात् । स्वप्नादिश्च शारीर एव । "शारीरस्तु त्रिधा भिन्नो जाग्रदादिष्ववस्थितेः' इति वचनाद् गारुडे । "अस्मात्' इतीश्वरनिवृत्त्यर्थः

शारीरौ तावुभौ ज्ञेयौ जीवश्चेश्वरसंज्ञितः । अनादिबन्धनस्त्वेको नित्यमुक्तस्तथापरः ।। इति वचनान्नारदीये ।

भेदश्रुतेश्च । सति गत्यन्तरे पुरुषभेद एव कल्प्यो न त्ववस्थाभेदः । आह च

प्रविविक्तभुग् यतो ह्यस्माच्छारीरात् पुरुषोत्तमः । अतोभोक्ता च भोक्ता च स्थूƒाभोगात् एव तु ।। इति गीताकल्पे ।।8-11।।

न त्वहं तेष्विति तदनाधारत्वमुच्यते । उक्तं च "तदाश्रितं जगत् सर्वं नासौ कुत्रचिदाश्रितः' इति गीताकल्पे ।।12।।

तर्हि कथमेवं न ज्ञायस इत्यत आह- त्रिभिरिति ।। तादात्म्यार्थे मयट् । तच्चोक्तम् । "तादात्म्यार्थे विकारार्थे प्राचुर्यार्थे मयट्त्रिधा' इति । न हि गुणकार्यभूता माया । "गुणमयी' इति च वक्ष्यति । सिद्धं च कार्यस्यापि तादात्म्यम् । "तादात्म्यं कार्यधर्मादेः संयोगो भिन्नवस्तुनोः' इति व्यासयोगे । भावैः पदार्थैः । सर्वे भावा दृश्यमाना गुणमया एत इति दर्शयति एभिरिति ।। ज्ञानिव्यावृत्त्यर्थं इदमिति ।। गुणमयदेहादिकं दृष्ट्वेश्वरदेहोपि तादृश इति मायामोहित इत्यर्थः । जगाद च व्यासयोगे ।

गौणान् ब्रह्मादिदेहादीन् दृष्ट्वा विष्णोरपीदृशः । देहादिरिति मन्वानो मोहितोज्ञो जनो भृशम् ।। इति ।

एभ्यः गुणमयेभ्यः । "गुणेभ्यश्च परम्' इति वक्ष्यमाणत्वात् । "केवƒो निर्गुणश्च' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । "त्रैगुण्यवर्जितम्' इति चोक्तम् ।।13।।

कमनादिकाƒे मोहानत्ययो बहूनामित्यत आह- दैवीति ।। अयमाशयः माया ह्येषा मोहिका सा सृष्ट्यादिक्रीडादिमद्देवसम्बन्धित्वादतिशक्तेर्दुरत्यया । तथा हि देवशब्दार्थं पठन्ति । "दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु' इति । कथं दैवी । मदीयत्वात् । अहं हि देव इति । अब्रवीच्च ।

श्रीर्भूर्दुर्गेति या भिन्ना महामाया तु वैष्णवी । तच्छक्त्यनन्तांशहीनाथापि तस्याश्रयात् प्रभोः ।।

अनन्तब्रह्मरुद्रादेर्नास्याः शक्तिः कƒापि हि तेषां दुरत्ययाप्येषा विना विष्णुप्रसादतः ।। इति व्यासयोगे

तर्हि न कथञ्चिदत्येतुं शक्यत इत्यत आह- मामेवेति ।। अन्यत् सर्वं परित्यज्य मामेव ये प्रपद्यन्ते । गुर्वादिवन्दनं च मय्येव समर्पयन्ति । स एव च तत्र स्थित्वा गुर्वादिर्भवतीत्यादि पश्यन्ति । आह च नारदीये ।

मत्सम्पत्त्या तु गुर्वादीन् भजन्ते मध्यमा जनाः । मदुपाधितया तांश्च सर्वभूतानि चोत्तमाः ।। इति ।।

"आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनङ्क्षि' इति च ।।14।।

तर्हि किमिति सर्वे नात्यायन्नित्यत आह- न मामिति ।। दुष्कृतित्वात् मूढाः । अत एव नराधमाः । अपहृतज्ञानत्वाच्च मूढाः । अत एवासुरं भावमाश्रिताः । स च वक्ष्यते "प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च' इत्यादिना । अपहारोभिभवः । उक्तं चैतत् व्यासयोगे । "ज्ञानं स्वभावो जीवानां मायया चाभिभूयते' इति । असुषु रता असुराः । तच्चोक्तं नारदीये । "ज्ञानप्रधाना देवास्तु असुरास्तु रता असौ' इति ।।15।।

एकस्मिन्नेव भक्तिरित्येकभक्तिः । तच्चोक्तं गारुडे । "मय्यैव भक्तिर्नान्यत्र एकभक्तिः स उच्यते' इति ।।16।।

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् भवति । तच्चोक्तं ब्राह्मे । "जन्मभिर्बहुभिः ज्ञात्वा ततो मां प्रतिपद्यते' इति ।।19।।

प्रकृत्या स्वभावेन । "स्वभावः प्रकृतिश्चैव संस्कारो वासनेति च' इत्यभिधानात् ।।20।।

यां यां ब्रह्मादिरूपां तनुम् ।।21।।

उक्तं च नारदीये "अन्तो ब्रह्मादिभक्तानां मद्भक्तानामनन्तता' इति । "मुक्तश्च कां गतिं गच्छेन्मोक्षश्चैव किमात्मकः' इत्यादेः परिहारसन्दर्भाच्च मोक्षधर्मेषु । "अवतारे महाविष्णोर्भक्तः कुत्र च मुच्यते' इत्यादेश्च ब्रह्मवैवर्ते ।।23।।

को विशेषस्तवान्येभ्यः इत्यत आह- अव्यक्तमिति ।। कार्यदेहादिवर्जितम् । तद्वानिव प्रतीयस इत्यत आह- व्यक्तिमापन्नमिति ।। कार्यदेहाद्यापन्नम् । तच्चोक्तम् । "सदसतः परम्' "न तस्य कार्यम्' "अपाणिपादः'"आनन्ददेहं पुरुषं मन्यन्ते गौणदेहिकम्' इत्यादौ । भावं याथार्थ्यम् । तथाब्रवीच्च । "याथातथ्यमजानन्तः परं तस्य विमोहिताः' इति ।।24।।

अज्ञानं च मदिच्छयेत्याह- नाहमिति ।। योगेन सामर्थ्योपायेन मायया च । मयैव मूढो नाभिजानाति । तथाह पाद्मे ।

आत्मनः प्रवृत्तिं चैव ƒोकचित्तस्य बन्धनम् स्वसामर्थ्येन देव्या कुरुते महेश्वरः ।। इति ।।25।।

न च मां माया बध्नातीत्याह- वेदेति ।। न कश्चनातिसमर्थोपि स्वसामर्थ्यात् ।।26।।

द्वन्द्वमोहेन सुखदुःखादिविषयमोहेन । इच्छाद्वेषयोः प्रवृद्धयोर्न हि किञ्चिज्ज्ञातुं शक्यम् । कारणान्तरमेतत् । सर्गे सर्गकाƒ आरभ्यैव शरीरे हि सन्तीच्छादयः पूर्वं त्वज्ञानमात्रम् ।।27।।

विपरीताश्च केचित् सन्तीत्याह- येषामिति ।।28।।

जरामरणमोक्षायेत्यन्यकामनिवृत्त्यर्थम् । मोक्षे सक्तिस्तुत्यर्थं वा । न विधिः । "मुमुक्षोरमुमुक्षुस्तु वरो ह्येकान्तभक्तिभाक्' इतीतरस्तुतेर्नारदीये । "नात्यन्तिकम्' इति च ।

देवानां गुणिƒङ्गानामानुश्राविककर्मणाम् सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ।।

अनिमित्ता भगवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । जयत्याशु या कोशं निगीर्णमनƒो यथा ।। इति भागवते ƒक्षणाच्च

आह च

सर्वे वेदास्तु देवार्था देवा नारायणार्थकाः । नारायणस्तु मोक्षार्थे मोक्षो नान्यार्थ इष्यते ।।

एवं मध्यमभक्तानामेकान्तानां न कस्यचित् । अर्थे नारायणो देवस्त्वन्यत् सर्वं तदर्थकम् ।। इति गीताकल्पे ।।

त एव च विदुः । "यमेवैष वृणुते' इति श्रुतेः ।।29-30।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये सप्तमोध्यायः

 

*************************************************************************************

 

 

 

अथ अष्टमोध्यायः

 

मरकाƒे कर्तव्यगत्याद्यस्मिन्नध्याय उपदिशति ।।1-2।।

परमक्षरं परं ब्रह्म । वेदादिशङ्काव्यावृत्त्यर्थमेतत् । आत्मन्यधि यत् तदध्यात्मम् । आत्माधिकारे यत् तदिति वा । तथाहि जैवः स्वभावः । स्वाख्यो भाव इति व्युत्पत्त्या जीवो वा स्वभावः । सर्वदास्त्येवैकप्रकारेणैति भावः । अन्तःकरणादिव्यावृत्त्यर्थो भावशब्दः । न ह्येकप्रकारेण स्थितिरन्तःकरणयोः विकारित्वात् । स्वशब्द ईश्वरव्यावृत्त्यर्थः । भूतानां जीवानां भावानां जडपदार्थानां चोद्भवकरेश्वरक्रिया विसर्गः । विशेषेण सर्जनं विसर्ग इत्यर्थः ।।3।।

भूतानि सशरीरान् जीवानधिकृत्य यत् तदधिभूतम् । क्षरो भावः विनाशिकार्यपदार्थः । अव्यक्तान्तर्भावेपि तस्याप्यन्यथाभावाख्यो विनाशोस्त्येव । तच्चोक्तम् "अव्यक्तं परमे व्योम्नि निष्क्रिये सम्प्रƒीयते' इति "तस्मदाव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम' इति च । "विकारोव्यक्तजन्म हि' इति च स्कान्दे । पुरि शयनात् पुरुषो जीवः । स च सङ्कर्षणो ब्रह्मा वा । स सर्वदेवानधिकृत्य पतिरित्यधिदैवतम् । देवाधिकारस्य इति वा । सर्वयज्ञभोक्तृत्वादेरधियज्ञः । अन्योधियज्ञोग्न्यादिः प्रसिद्धः इति देह इति विशेषणम् । "भोक्तारं यज्ञतपसाम्' "त्रैविद्या माम्' "येप्यन्यदेवताभक्ताः'"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' "ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवाः' इत्यादेः । "कुतो ह्यस्य ध्रुवं स्वर्गः कुतो नैःश्रेयसं परम्' इत्यादिपरिहाराच्च मोक्षधर्मे । भगवांश्चेत् तद्भोक्तृत्वादेरधियज्ञत्वं सिद्धमिति कथमित्यस्य परिहारः पृथङ्नोक्तः । सर्वप्राणिदेहस्थरूपेणाधियज्ञः । अत्रेति स्वदेहनिवृत्त्यर्थम् । अत्रेति स्वदेहनिवृत्त्यर्थम् । न हि तत्रेश्वरस्य नियन्तृत्वं पृथगस्ति । नात्रोक्तं ब्रह्म भगवतोन्यत् । "ते ब्रह्म' इत्युक्त्वा "साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः' इति परामर्शात् । तस्यैव च प्रश्नात् । साधियज्ञमिति भेदप्रतीतेस्तन्निवृत्त्यर्थं "अधियज्ञोहम्' इत्युक्तम् । मामित्यभेदप्रतीतेरक्षरमित्येवोक्तम् । आह च गीताकल्पे

देहस्थविष्णुरूपाणि अधियज्ञ इतीरितः । कर्मेश्वरस्य सृष्ट्याख्यं तच्चापीच्छाद्यमुच्यते ।।

अधिभूतं जडं प्रोक्तमध्यात्मं जीव उच्यते । हिरण्यगर्भोधिदैवं देवः सङ्कर्षणोपि वा ।।

ब्रह्म नारायणो देवः सर्वदेवेश्वेश्वरः ।। इति

"यथाप्रतीतं वा सर्वमत्र वै न विरुद्ध्यते' इति च ।

स्कान्दे च

आत्माभिमानाधिकारस्थितमध्यात्ममुच्यते । देहाद् बाह्यं विनातीव बाह्यत्वादधिदैवतम् ।।

देवाधिकारगं सर्वं महाभूताधिकारगम् । तत्कारणं तथा कार्यमधिभूतं तदन्तिकात् ।। इति महाकौर्मे च ।

अध्यात्मं देहपर्यन्तं केवƒात्मोपकारकम् सदेहजीवभूतानि यत् तेषामुपकारकृत् ।।

अधिभूतं तु मायान्तं देवानामधिदैवतम् ।। इति ।।4।।

मद्भावं मयि सत्ताम् । निर्दुःखनिरतिशयानन्दात्मिकाम् । तच्चोक्तं "मुक्तानां च गतिबर्‌रह्मन् क्षेत्रज्ञ इति कल्पितः' इति मोक्षधर्मे ।।5।।

स्मरन् पुरुषस्त्यजतीति भिन्नकाƒीनत्वेप्यविरोध इति मन्दमतेः शङ्का मा भूदिति "अन्ते' इति विशेषणम् । सुमतेर्नैव शङ्कावकाशः । स्मरंस्त्यजतीत्येककाƒीनत्वप्रतीतेः । दुर्मतेर्दुःखान्न स्मरंस्त्यजतीति भविष्यति शङ्का । "त्यजन् देहं न कश्चित्तु मोहमाप्नोत्यसंशयम्' इति च स्कान्दे । "तस्य हैतस्य हृदयस्य प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति' इति हि श्रुतिः । सदा तद्भावभावित इत्यन्तकाƒे स्मरणोपायमाह भावोन्तर्गतं मनः । तथाभिधानात् । भावितत्वमतिवासितत्वम् । "भावना त्वतिवासना' इत्यभिधानात् ।।6-7।।

सदा तद्भावभावितत्वं स्पष्टयति- अभ्यासेति ।। अभ्यास एव योगोभ्यासयोगः । दिव्यं पुरुषं पुरिशयं पूर्णं च । "स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किञ्चनानावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतम्' इति श्रुतेः । दिव्यं सृष्ट्यादिक्रीडायुक्तम् । "दिवु क्रीडा' इति धातोः ।।8।।

ध्येयमाह- कविमिति ।। कविं सर्वज्ञम् । "यः सर्वज्ञः' इति श्रुतिः । "त्वं कविः सर्ववेदनात्' इति ब्राह्मे । धातारं धारणपोषणकर्तारम् । "डुधाञ् धारणपोषणोः' इति धातोः । "धाता विधाता परमोत सन्दृग्' इति च श्रुतिः । "ब्रह्मा स्थाणुः' इत्यारभ्य "तस्य प्रसादादिच्छन्ति तदादिष्टफƒां गतिम्' इत्यादेश्च मोक्षधर्मे । तमसोव्यक्तात् परतः स्थितम् । "तमसः परस्तादिति । अव्यक्तं वै तमः । परस्ताद्धि स ततः' इति पिप्पƒादशाखायाम् "मृत्युर्वाव तमः । मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतम्' इति श्रुतेः ।।9।।

वायुजयादियोगयुक्तानां मृतिकाƒकर्तव्यमाह विशेषतः- प्रयाणकाƒे इति ।। वायुजयादिरहितानामपि ज्ञानभक्तिवैराग्यादिसम्पूर्णानां भवत्येव मुक्तिः तद्वतां त्वीषज्ज्ञानाद्यसम्पूर्णानामपि निपुणानां तद्बƒाद् कथञ्चिद् भवतीति विशेषः । उक्तं च भागवते

पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । वैराग्यसारं प्रतिƒभ्य बोधं यथाञ्जसा त्वापुरकुण्ठधिष्ण्यम् ।।

तथा परे त्वात्मसमाधियोगबƒेन जित्वा प्रकृतिं बिƒष्ठाम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ।।

"ये तु तद्भाविता ƒोक एकान्तित्वं समाश्रिताः एतदभ्यधिकं तेषां तत् तेजः प्रविशन्त्युत ।।' इति च मोक्षधर्मे ।

सम्पूर्णानां भवेन्मोक्षो विरक्तिज्ञानभक्तिभिः । नियमेन तथापीरजयादियुतयोगिनाम् ।।

वश्यत्वान्मनसस्त्वीषत् पूर्वमप्याप्यते ध्रुवम् ।। इति च व्यासयोगे ।।10।।

तदेव सध्येय प्रपञ्चयति- यदक्षरमित्यादिना ।। प्राप्यते मुमुक्षुभिरिति पदं स्वरूपम् । "पद गतौ' इति धातोः । "तद् विष्णोः परमं पदम्' इति श्रुतेश्च । "गीयसे पदमित्येव मुनिभिः पद्यसे यतः' इति च नारदीये ।।11।।

ब्रह्मनाडीं विना यद्यन्यत्र गच्छति तर्हि विना मोक्षं स्थानान्तरं प्राप्नोतीति सर्वद्वाराणि संयम्य । "निर्गच्छंश्चक्षुषा सूर्यं दिशः श्रोत्रेण चैव हि' इत्यादिवचनाद् व्यासयोगे मोक्षधर्मे छ । हृदि नारायणे "ह्रियते त्वया जगद् यस्माद्धृदित्येवं प्रभाष्यसे' इति हि पाद्मे । न हि मूधिर्‌न प्राणे हृदि मनसः स्थितिः सम्भवति । "यत्र प्राणो मनस्तत्र तत्र जीवः परस्तथा' इति व्यासयोगे । योगधारणामास्थितः योगभरण एवाभियुक्त इत्यर्थः ।।12-13।।

नित्ययुक्तस्य नित्योपायवतः । योगनिः परिपूर्णयोगस्य ।।14।।

तत्प्राप्तिं स्तौति- मामिति ।। परमां संसिद्धिं गता हि त इति तत्र हेतुः ।।15।।

महामेरुस्थब्रह्मसदनमारभ्य न पुनरावृत्तिः । तच्चोक्तं नारायणगोपाƒकल्पे

आमेरुब्रह्मसदनादाजनान्न जनिर्भुवि । तथाप्यभावः सर्वत्र प्राप्यैव वसुदेवजम् ।। इति ।।16।।

मां प्राप्य न पुनरावृत्तिरिति स्थापयितुमव्यक्ताख्यात्मसामर्थ्यं दर्शयितुं प्रƒयादि दर्शयति- सहस्रयुगेत्यादिना ।। सहस्रशब्दोत्रानेकवाची । "सा विश्वरूपस्य रजनी' इति हि श्रुतिः ।।17।।

द्विपरार्धप्रƒय एवात्र विवक्षितः "अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः' इत्युक्तेः । उक्तं च महाकौर्मे

अनेकयुगपर्यन्तमहर्विष्णोस्तथा निशा । रात्र्यदौ ƒीयते सर्वमहरादौ च जायते ।। इति ।

"यः स सर्वेषु भूतेषु' इति वाक्यशेषाच्च ।।18-20।।

अव्यक्तो भगवान् । "यं प्राप्य न निवर्तन्ते' इति "मामुपेत्य' इत्युक्तस्य परामर्शात् । "अव्यक्तं परमं विष्णुम्' इति प्रयोगाच्च गारुडे । धाम स्वरूपम् । "तेजः स्वरूपं च गृहं प्राज्ञैर्धामेति गीयते' इत्यभिधानात् ।।21।।

परमं साधनमाह- पुरुष इति ।।22।।

यत्काƒाद्यभिमानिदेवता गता आवृत्त्यनावृत्ती गच्छन्ति ता आह- यत्रेत्यादिना ।। काƒ इत्युपƒक्षणम् अग्न्यादेरपि वक्ष्यमाणत्वात् ।।23।।

ज्योतिरर्चिः । "तेर्चिषमभिसम्भवन्ति' इति हि श्रुतिः । तथा च नारदीये "अग्निं प्राप्य ततश्चार्चिस्ततश्चाप्यहरादिकम्' इति । अभिमानिदेवताश्चाग्न्यादयः । कथमन्यथा "अह्न आपूर्यमाणपक्षम्' इति युज्यते । "दिवादिदेवताभिस्तु पूजितो ब्रह्म याति हि' इति हि ब्राह्मे । मासाभिमानिभ्योयनाभिमानी च पृथक् । तथोक्तं गारुडे "पूजितस्त्वयनेनासौ मासैः परिवृतेन ह' इति । अहरभिजिता शुक्लपौर्णमास्या अयनं विषुवा सह । तथोक्तं ब्रह्मवैवर्ते

साह्ना मध्यन्दिनेनाथ शुक्लेन च स पूर्णिमा । सविष्वा चायनेनासौ पूजितः केशवं व्रजेत् ।। इति ।।24-26।।

एते सृती सोपाये ज्ञात्वानुष्ठाय न मुह्यति । तथाह स्कान्दे

सृती ज्ञात्वा तु सोपाये चानुष्ठाय च साधनम् । न कश्चिन्मोहमाप्नोति न चान्या तत्र वै गतिः ।। इति ।।27-28।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये अष्टमोध्यायः ।।

 

****************************************************************************

 

 

 

 

 

अथ दशमोध्यायः

 

उपासनार्थं विभूतीर्विशेषकारणत्वं च केषाञ्चिदनेन अध्ययेेनाह । प्रीयमाणाय श्रुत्वा सन्तोषं प्राप्नुवते ।।1।।

प्रभवं प्रभावम् । मदीयां जगदुत्पत्तिं वा । तद्वशत्वात् तस्येत्युच्यते । यद्यस्ति तर्हि देवादयो जानन्ति सर्वज्ञत्वात् अतो नास्तीति भावः । "अहमादिर्हि' इति तूत्पत्तिरपि यस्य वशा कुतस्तस्य जनिरिति ज्ञापनार्थम् ।"अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः' इति चोक्तम् । उक्तं चैतत् सर्वमन्यत्रापि

को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।

अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आ बभूव ।। इति ।

"न तत्प्रभावमृषयश्च देवा विदुः कुतोन्येल्पधृतिप्रमाणाः' इत्यृग्वेदखिƒेषु अन्यस्त्वर्थो "यो मामजम्' इति वाक्यादेव ज्ञायते ।।2।।

अनश्चेष्टयिता आदिश्च सर्वस्येत्यनादिः । अजत्वेन सिद्धेरितस्य ।।3।।

तत् प्रथयति- बुद्धिरित्यादिना ।। कार्याकार्यविनिश्चयो बुद्धिः । ज्ञानं प्रतीतिः "ज्ञानं प्रतीतिर्बुद्धिस्तु कार्याकार्यविनिर्णयः' इत्यभिधानाम् । दम इन्द्रियनिग्रहः । शमः परमात्मनिष्ठता । "शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियनिग्रहः' इति हि भागवते ।।4।।

तुष्टिरƒम्बुद्धिः "अƒम्बुद्धिस्तथा तुष्टिः' इत्यभिधानात् ।।5।।

पूर्वे सप्तर्षयः ।

"मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुƒस्त्यः पुƒहः क्रतुः वसिष्ठश्च महातेजाः ....'

इति मोक्षधर्मोक्ताः । ते हि सर्वपुराणेषूच्यन्ते । तेषां हीमाः प्रजाः । न हि भविष्यतामिमाः प्रजा इति युक्तम् । विभागः प्राधान्यं च प्राथमिकत्वादेव भवति । गौतमखिƒेषु चोक्तम्

"स्वायम्भुवं स्वारोचिषं रैवतं च तथोत्तमम् । वेद यः स प्रजावान् .....' इति ।

पूर्वेभ्यो ह्युत्तरा जायन्त इति च तेषां प्राधान्यम् । अजातेषु च ज्यैष्ठ्यम् । तापसस्य भगवदवतारत्वादनुक्तिः । तच्च भागवते सिद्धम् । मानसत्वं च सर्वेषां मनूनामुक्तं भागवते । "ततो मनून् ससर्जान्ते मनसा ƒोकभावनान्' इति । अन्यपुत्रत्वं त्वपरित्यज्यापि शरीरं तद् भवति । प्रमाणं चोभयविधवाक्यान्यथानुपपत्तिरेव । "पूर्वे' इति विशेषणाच्चैतत्सिद्धिः । मत्तो भावो येषां ते मद्भावाः । ये ते ब्रह्मणो मनसा जातास्ते मत्त एव जाता इति भावः ।।6-10।।

सन्ति च भजन्त केचिदित्याह- अहमित्यादिना ।।11।।

ब्रह्म परिपूर्णम् । "अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म । बृहति बृंहयति च' इति श्रुतिः । "बृह बृंह बृहि वृद्धौ' इति च पठन्ति । "परमं यो महद् ब्रह्म' इति च । विविधमासीदिति विभुः । तथाहि वारुणशाखायाम् । "विभु प्रभु प्रथमं मेहनावत इति । स ह्येव प्राभवद् विविधोभवत्' इति । "सोकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादेश्च ।।12-15।।

विभूतयो विविधभूतयः ।।16-17।।

न जायतेर्दयति च संसारं इति जनार्दनः । तथा च बाभ्रव्यशाखायाम् । "स भूतः स जनार्दन इति स ह्यासीत् स नासीत् सोर्दयति' इति ।।18-20।।

विष्णुः सर्वव्यापित्वप्रवेशित्वादेः । "विष्ƒृ व्याप्तौ' "विश प्रवेशने' इति हि पठन्ति ।

गतिश्च सर्वभूतानां प्रजानां चापि भारत । व्याप्तौ मे रोदसी पार्थ कान्तिश्चाभ्यधिका मम ।।

अधिभूतनिविष्टश्च तदिच्छुश्चादि भारत । क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ।। इति मोक्षधर्मे ।।21-25।।

सुखरूपः पाल्यते ƒीयते जगदनेनेति कपिƒः "प्रीतिः सुखं कमानन्दः' इत्यभिधानात् । "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति च ।

ऋषिं प्रसूतं कपिƒलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति ज्ञायमानं पश्येत् सुखादनन्तात् पाƒनाल्लापनाच्च यं वै देवं कपिƒमुदाहरन्ति ।।

इति बाभ्रव्यशाखायाम् ।।26-30।।

आनन्दरूपत्वात् पूर्णत्वात् ƒलोकरमणाच्च रामः "आनन्दरूपो निष्परिमाण एष ƒलोकश्चैतस्मात् रमते तेन रामः' इति शाण्डिल्यशाखायाम् । रश्च अमश्चेति व्युत्पत्तिः ।।31-36।।

आच्छादयति सर्वं वासयति वसति च सर्वत्रेति वासुः देवशब्दार्थ उक्तः पुरस्तात् ।

छादयति जगद् विश्वं भूत्वा सूर्य इवांशुभिः । सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम् ।। इति मोक्षधर्मे ।

विशिष्टः सर्वस्मादासमन्तात् स एवेति व्यासः । तथा चाग्नेयशाखायाम् । "स व्यासो वीति तमं स वै वि सोधस्तात् स उत्तरतः स पश्चात् स पूर्वस्मात् स दक्षिणतः स उत्तरत इति' इति ।

यच्च किञ्चिद् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेपि वा । अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ।। इति च ।।37।।

मया विना यद् भूतं स्यात् तन्नास्ति । "विश्वरूप अनन्तगते अनन्तभागं अनन्तग अनन्त' इत्यादि हि मोक्षधर्मे ।।39।।

यद्यद् विभूतिमदिति विस्तरः । विष्ण्वादीति तु स्वरूपाण्येव । अन्यानि तु तेजोंशयुक्तानि । तथा च पैङ्गिखिƒेषु

विशेषका रुद्रवैन्येन्द्रदेवराजन्याद्या अंशयुता अन्यजीवाः । कृष्णव्यासौ रामकृष्णौ च रामकपिƒयज्ञप्रमुखाः स्वयं सः ।। इति

"स एवैको भार्गवदाशरथिकृष्णाद्यास्त्वंशयुता अन्यजीवाः' इति गौतमखिƒेषु

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । कƒाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः ।।

एते स्वांशकƒाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।।

इति च भागवते ऋष्यादीनंशयुतत्वेनोक्त्वा वराहादीन् स्वरूपत्वेनाह । तुशब्द एवार्थे । अन्यस्तु विशेषो न कुत्राप्यवगतः । अंशत्वं च तत्राप्यवगतम् । "उद्बबर्हात्मनः केशौ' इति । "मृडयन्ति' इति बहुवचनं चायुक्तम् । न ह्यन्तरान्यदुक्त्या पूर्वमपरामृश्य तत्क्रियोच्यमाना दृष्टा कुत्रचित् ।।41।।

किमिति वक्ष्यमाणप्राधान्यज्ञापनार्थम् । न तूक्तनिष्फƒत्वज्ञापनाय तथा ति नोच्येत । "अज्ञात्वैनं सर्वविशेषयुक्तं देवं परं को विमुच्येत बन्धात्' इति च ऋग्वेदखिƒेषु त्वं तु बहुफƒप्राप्तियोग्य इति तवेति विशेषणम् अन्यस्तुत्यर्थत्वेन प्रसिद्धश्चैकत्र किंशब्दः

रागद्वेषौ यदि स्यातां तपसा किं प्रयोजनम् । तावुभौ यदि न स्यातां तपसा किं प्रयोजनम् ।।

इत्यादौ प्राधान्यं च सिद्धमेकत्र दर्शनात् सर्वत्र भगवद्दर्शनस्य "यो मां पश्यति सर्वत्र' इत्यादौ ।।42।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये दशमोध्यायः॥

 

*********************************************************************

 

 

 

अथ एकादशोध्यायः

 

यथा श्रुते ध्यानं शक्यं तथा स्वरूपस्थितिरनेनाध्यायेनोच्यते ।।1-3।।

प्रभुः समर्थः । "नास्ति तस्मात् परं भूतं पुरुषाद्वै सनातनात्' इति हि मोक्षधर्मे । "प्रभुरीशः समर्थश्च' इत्यादि चाभिधानात् ।।4-8।।

हरिः सर्वयज्ञादिभागहारित्वात् ।

इडोपहूतं गेहेषु हरे भागं क्रतुष्वहम् । वर्णो मे हरितः श्रेष्ठस्तस्माद्धरिरिति स्मृतः ।। इति मोक्षधर्मे ।।9-10।।

सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यात्मकम् ।।11।।

सहस्रशब्दोनन्तवाची । तदपि "पाकशासनविक्रमः' इत्यादिवत् प्रत्यायनार्थमेव । तथाहि ऋग्वेदखिƒेषु "अनन्तशक्तिः परमोनन्तवीर्यः सोनन्ततेजाश्च ततस्ततोपि' इति । महातात्पर्याच्च प्राबल्यम् । न च परिमाणोक्त्या किञ्चित् प्रयोजनम् ।।12-15।।

अनेकशब्दोनन्तवाची । "अनन्तबाहुम्' इति च वक्ष्यति । "सर्वतः पाणिपादं तत्' इत्यादि च ।

"विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ।।'

इति ऋग्वेदे ।

"विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां नमति सं पतत्रैर्द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः ।।'

इति यजुर्वेदे च ।

विश्वशब्दश्चानन्तवाची । "सर्वं समस्तं विश्वं चानन्तं पूर्णमेव च' इत्यभिधानात् । "अनन्तपादं तमनन्तबाहुमनन्तवक्त्रं पुरुरूपमेकम्' इति च बाभ्रव्यशाखायाम् । महत्त्वाद्युक्तिस्तु तदात्मकत्वेनापि भवति । अन्यथा "अनादिमत् परं ब्रह्म' इत्याद्ययुक्तं स्यात् । एकत्रानन्तान्यस्य रूपाणीत्यनन्तरूपः । अन्यत्र त्वपरिमाण इति । उक्तं ह्युभयमपि । "परात् परं यन्महतो महान्तम्' "यदेकमव्यक्तमनन्तरूपम्' इति यजुर्वेदे । अव्यक्तस्यानन्तत्वादेव महतो महत्त्वेपरिमेयत्वं सिद्ध्यति ।

महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् । अनन्तस्य न तस्यान्तःसङ्ख्यानं चापि विद्यते ।। इत्यादित्यपुराणे ।

तानि चैकैकानि रूपाण्यनन्तानीति चैकत्र भवन्ति । "असङ्ख्याता ज्ञानकास्तस्य देहाः सर्वे परीमाणविवर्जिताश्च' इति ह्यृग्वेदखिƒेषु "यावान् वा अयमाकाशस्तावानेषोन्तर्हृदय आकाशः उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते । उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ' इति च । "कृष्णस्य गर्भजगतोतिभरावसन्न पार्ष्णिप्रहारपरिरुग्णफणातपत्रम्' इति च भागवते । न चैतदयुक्तम् । अचिन्त्यशक्तित्वादीश्वरस्य । "अचिन्त्या खƒु ये भावा तांस्तर्केण योजयेत्' इति श्रीविष्णुपुराणे । "नैषा तर्केण मतिरापनेया' इति च श्रुतिः । अतिप्रसङ्गस्तु महातात्पर्यवशाद् वाक्यबƒाच्चापनेयः हि घटवत् कश्चिदपि पदार्थो दृष्ट इत्येतावता प्रमाणदृष्टः निराक्रियते केषुचित् पदार्थेषु वाक्यव्यवस्थाचिन्त्यशक्तित्वाभावादङ्गीक्रियते

"गुणाः श्रुताः सुविरुद्धाश्च देवे सन्त्यश्रुता अपि नैवात्र शङ्का ।

चिन्त्या अचिन्त्याश्च तथैव दोषाः श्रुताश्च नाज्ञैर्हि तथा प्रतीताः ।।

एवं परेन्यत्र श्रुताश्रुतानां गुणागुणानां च क्रमाद् व्यवस्था ।।' इति जाबाƒखिƒश्रुतेश्च

उपचारत्वपरिहाराय "न मध्यं' इति । अन्यथाद्यन्ताभावेनैव तत्सिद्धेः । विश्वरूपः पूर्णरूपः "स विश्वरूपोनूनरूपो यतोयं सोनन्तो न हि नाशोस्ति तस्य' इति शाण्डिल्यशाखायाम् ।।16।।

अनƒार्कद्युतिमित्युक्ते मितत्वशङ्कामपाकरोति - अप्रमेयमिति ।।17-18।।

शशिसूर्यनेत्रमित्यपि "अहं क्रतुः' इत्यादिवत् । "तदङ्गजाः सर्वसुरादयोपि तस्मात् तदङ्गेत्यृषिभिः स्तुतास्ते' इत्यृग्वेदखिƒेषु "चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत' इति च । बहुरूपत्वात् बह्वाश्रितत्वं च तेषां युक्तम् ।।19।।

"मातापित्रोरन्तरङ्गः स एकरूपेण चान्यैः सर्वगतः स एकः' इति वारुणश्रुतेरेकेन रूपेण द्यावापृथिव्योरन्तरं व्याप्नोतीति । "पश्य मे पार्थ रूपाणि' इति बहूनि हि रूपाणि प्रतिज्ञातानि । मातापितरौ च पृथिवीद्यावौ "मा नो माता पृथिवी दुर्मती धात्' "मधु द्यौरस्तु नः पिता' इत्यादिप्रयोगात् । न तु नियमतो भयप्रदं तत्स्वरूपम् । नारदस्य तदभावात् । केषाञ्चित् तथा दर्शयति भगवान् । "प्रीयन्ति केचित् तस्य रूपस्य दृष्टौ बिभेति कश्चिदभ्यसे सर्वतृप्तिः' इति हि वारुणशाखायाम् । न तु तं सर्वे पश्यन्ति अदृष्ट्वापि तन्निरूप्य भये द्रष्टुस्तथा प्रतिभाति । तथा च गौतमखिƒेषु

"दृष्ट्वा देवं मोदमाना अदृष्ट्वाप्येतद्भयाद् बिभ्यतो दृष्टवत् ते । पश्यन्ति तन्न्यस्तचक्षुर्मुखांस्तु तस्मिन्नेवैते मनसो गतत्वात् ।।' इति ।।20-30।।

धर्मान्तरज्ञानार्थमेव को भवानिति पृच्छति । यथा कश्चिद् किञ्चिन्नामादिकं जानन्नपि जातिज्ञानार्थं पृच्छति कस्त्वमिति । यदि तमेव न जानाति तर्हि विष्णावित्येव सम्बोधनं न स्यात् । "त्वमक्षरम्' इत्यादि च ।।31।।

काƒशब्दो जगद्बन्धनच्छेदनज्ञानादिसर्वभगवद्धर्मवाची "कƒ बन्धने' "ƒ च्छेदने' "ƒ ज्ञाने' "ƒ कामधेनुः' इति च पठन्ति । प्रसिद्धश्च स शब्दो भगवति ।

नियतं काƒपाशेन बद्धं शक्र विकत्थसे अयं पुरुषः श्यामो ƒोकस्य हरति प्रजाः

बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पशून् रशनया यथा ।।

इति मोक्षधर्मे विष्णुना बद्धो बिƒर्वक्ति "विष्णौ चाधीश्वरे चित्तं धारयन् काƒविग्रहे' इति हि भागवते । प्रवृद्धः परिपूर्णोनादिर्वा । "ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्' इति हि श्रुतिः । "एतन्महद् भूतमनन्तम्' इति च ।"प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम' इति च । न च वर्धनम् । "नासौ जजान न मरिष्यति नैधतेसौ' इति हि भागवते । "यस्य दिव्यं हि तद् रूपं क्षीयते वर्धते न च' इति मोक्षधर्मे । "न कर्मणा' इति तु कर्मणापि न किमु स्वयमिति । ƒोकान् समाहर्तुमिह विशेषेण प्रवृत्तः । भ्रात्रादींश्चर्त इत्यपिशब्दः । प्रत्यनीकत्वं तु परस्परतया । सर्वेपि हि न भविष्यन्ति । अक्षोहिण्यादिभेदेन बहुवचनं च युक्तम् ।।32-33।।

योस्य शिरश्छिन्नं भूमौ पातयति तच्छिरो भेत्स्यतीति तत्पितुर्वराज्जयद्रथो विशेषेणोक्तः । सवरा वासवी शक्तिरिति कर्णः ।।34-35।।

यदेतद् वक्ष्यमाणं तत् स्थाने युक्तमेवेत्यर्थः । अग्नीषोमाद्यन्तर्यामितया जगद्धर्षणात् हृषीकेशः । केशत्वं त्वंशूनां तन्नियन्तृत्वादेः । प्रमाणं तु "शशिसूर्यनेत्रम्' इत्यत्रोक्तम् । हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशत्वाच्च हृषीकेशः । तेषां विशेषत ईशत्वं च "यः प्राणे तिष्ठन्' इत्यादौ सिद्धम् । "न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे' इत्यादिप्रयोगाच्च । इतरोर्थो मोक्षधर्मे सिद्धः ।

सूर्याचन्द्रमसौ शश्वत् केशैर्मे अंशुसंज्ञितैः । बोधयन् स्थापयंश्चैव जगदुत्पद्यते पृथक् ।।

बोधनात् स्थापनाच्चैव जगतो हर्षसम्भवात् । अग्नीषोमकृतैरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन ।।

हृषीकेशोहमीशानो वरदो ƒोकभावनः ।। इति ।।36।।

कथं स्थान इति । तदाह- कस्मादित्यादिना ।। पूर्णश्चासौ आत्मा चेति महात्मा । आत्मशब्दश्चोक्तो भारते ।

यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति भण्यते ।। इति ।।

तत्परं सदसतोः परम् । "असच्च सच्चैव च यद् विश्वं सदसतः परम्' इति च भारते ।।37-41।।

एकस्त्वमेव कारयिता नान्योस्ति अथापि ।।42-49।।

स्वकं रूपं तु भ्रान्तप्रतीत्या । अन्यथा तदपि स्वकमेव । प्रमाणानि तूक्तानि पुरस्तात् ।।50-55।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये एकादशोध्यायः॥

 

**********************************************************************

 

 

 

 

अथ द्वादशोध्यायः

 

अव्यक्तोपासनाद् भगवदुपासनस्योत्तमत्वं प्रदर्श्य तदुपायं प्रदर्शयत्यस्मिन्नध्याये । तदुपासनमपि मोक्षसाधनं प्रतीयते "श्रियं वसाना अमृत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधा मितद्रौ' इति । "अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते' इति च । अव्यक्तं च महतः परम् । "महतः परमव्यक्तम्' इत्युक्तपरमर्शोपपत्तेः । "उपास्य तां श्रियमव्यक्तसञ्ज्ञो भक्त्या मर्त्यो मुच्यते सर्वबन्धैः' इति सामवेद आग्निवेश्यशाखायाम् । महच्च माहात्म्यं तस्या वेदेषूच्यते ।

"चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । तस्यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम् ।।' इति ।

"चतुः शिखण्डा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते ।' इति च । "अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदैवैः' इत्यारभ्य

"अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरि स्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ।।

मया सो अन्नमत्ति यो वि पश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शृधि श्रुत श्रद्धियं ते वदामि ।।'

"यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् । अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्त वा उ ।।'

"अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे' "परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सम्बभूव' इत्यादि च ।

"त्वया जुष्टं ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुत त्वया' इति च । इति शङ्का कस्यचिद् भवति । अतो जानन्नपि सूक्ष्मयुक्तिज्ञानार्थं पृच्छति एवमिति । एवंशब्देन दृष्टश्रुतरूपं "मत्कर्मकृत्' इत्यादिप्रकारश्च परामृष्यते । अव्यक्तं प्रकृतिः "महतः परमव्यक्तम्' इति प्रयोगात् ।

"यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् ।।' इति भागवते ।

अक्षरं च तत् "महतः परतः परः' इति श्रुतेः । परं तु ब्रह्म नहि भगवतोन्यत् । "आनन्दमानन्दमयो वसाने सर्वात्मके ब्रह्मणि वासुदेवे' इति भागवते । रूपं चेदृशं साधितं पुरस्तात् । उपासनं च तथैव कार्यम् । "सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' इत्यारभ्य "तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते' इति हि साभ्यासा । आदित्यवर्णत्वादिश्च न वृथोपचारत्वेनाङ्गीकार्यः । तथा च सामवेदे सौकरायणश्रुतिः "स्थाणुर्ह वै प्राजापत्यः । स प्रजापतिं पितरमेत्योवाच । मुमक्षुभी राधुभिः पूतपापैः किमुह वै तराकं तारवाच्यम् । ध्यानं च तस्याप्तरुचेः कथं स्यात् ध्येयश्च कः पुरुषोƒोमपाद इति तं होवाच।

एष वै विष्णुस्तारकोƒोमपादो ध्यानं तस्याप्तरुचेर्वदामि सोनन्तशीर्षो बहुवर्णः सुवर्णो ध्येयः स वै ƒोहितादित्यवर्णः ।।

श्यामोथवा हृदये सोष्टबाहुरनन्तवीर्योनन्तबƒः पुराणः ।।' इत्यादि ।

अरूपत्वादेस्तु गतिरुक्ता । पुरुषभेदश्च प्रश्नादौ प्रतीयते "त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम्' इत्यादौ ।।1-2।।

भवन्तु त्वदुपासकाः एवोत्तमाः । इतरेषां तु किं फƒमित्यत आह- ये त्वित्यादिना ।। अनिर्देश्यत्वं चोक्तं भागवते मायायाः "अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः' इति । ईश्वरस्तु दैवशब्देनोक्तः "दैवमन्येपरे' इत्यत्र । उक्तं च सामवेदे काषायणश्रुतौ । "नासदासीन्नो सदासीत् तदानीमिति । न महाभूतं नोपभूतं तदासीत्' इत्यारभ्य "तम आसीत् तमसा गूळ्हमग्रे' इति । "तमो ह्यव्यक्तमजरमनिर्देश्यमेषा ह्येव प्रकृतिः' इति । सर्वगाचिन्त्यादिƒक्षणा सा तथाहि मोक्षधर्मे "नारायणगुणाश्रयाद् अजरादतीन्द्रियादग्राह्यादसम्भवत असत्यादहिंस्राल्लƒमाद् द्वितीयप्रवृत्तिविशेषादवैरादक्षयाद् अमरादक्षरादमूर्तितः सर्वस्याः सर्वकर्तुः शाश्वततमसः' इति ।

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमƒक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ।। इति मानवे

"कूटस्थोक्षर उच्यते' इति वक्ष्यति । कूट आकाशेे स्थिता कूटस्था । "आकाशसंस्थिता त्वेषा ततः कूटस्थिता मता' इति ह्यृग्वेदखिƒेषु "सा सर्वगा निश्चƒा ƒोकयोनिः सा चाक्षरा विश्वगा विरजस्का' इति च सामवेदे गौपवनशाखायाम् ।।3-4।।

कथं तर्हि त्वदुपासकानामुत्तमत्वमित्यत आह- क्लेश इति ।। अव्यक्ता गतिर्दुखं ह्यवाप्यते । गतिर्मार्गः । अव्यक्तोपासनद्वारको मत्प्राप्तिमार्गो दुःखमाप्यत इत्यर्थः । अतिशयोपासनसर्वेन्द्रियातिनियमनसर्वसमबुद्धिसर्वभूतहितेरतत्वातिसुष्ट्वाचारसम्यग्विष्णुभक्त्यादिसाधनसन्दर्भमृते नाव्यक्तापरोक्ष्यम् । तदृते च न विष्णुप्रसादः । सत्यपि तस्मिन् न सम्यग् भगवदुपासनमृते । नर्ते च न विष्णुप्रसादः । विनाप्यव्यक्तोपासनं भवत्येव भगवदुपासकानां मोक्ष इति क्लेशिष्टोयं मार्ग इति भावः । तथाप्यपरोक्षीकृताव्यक्तानां सुकरं भगवदुपासनमित्येतावत् प्रयोजनम् । तत्रापि योव्यक्तापरोक्ष्ये प्रयासस्तावता प्रयासेन यदि भगवन्तमुपास्ते ऊनेन वा तदा भगवदापरोक्ष्यमेव भवतीति द्वितीयमधिकम् । इन्द्रियसंयमनाद्यूनभावे सति उपासकस्यापि देवी नातिप्रसादमेति । देवस्तु तानि साधनानि भक्तिमतः स्वयमेवाप्रयत्नेन ददातीति चातिसौकर्यमिति भक्तानां भगवदुपासने । इतरत्र क्लेशोधिकतरः । तदेतत् सर्वं "पर्युपासते' "सन्नियम्य' "अधिकतरः' इति परि सं तरप्शब्दैः प्रतीयते । सामवेदे माधुच्छन्दसशाखायां चोक्तं

"भक्ताश्च येतीव विष्णावतीव जितेन्द्रियाः सम्यगाचारयुक्ताः । उपासते तां समबुद्धयश्च तेषां देवी दृश्यते नेतरेषाम् ।।

दृष्टा च सा भविष्यतीव विष्णौ दत्वोपास्तौ सर्वविघ्नांश्छिनत्ति । उपास्य तं वासुदेवं विदित्वा ततस्ततः शान्तिमत्यन्तमेति ।।' इति । उक्तं च सामवेदे आयास्यशाखायाम् ।

प्रसन्नो भविता देवः सोव्यक्तेन सहैव तु । यावता तत्प्रसादो हि तावतैव न संशयः ।।

न तत्प्रसादमात्रेण प्रीयते स महेश्वरः । तस्मिन् प्रीते तु सर्वस्य प्रीतिस्तु भवति ध्रुवम् ।।

यद्यप्युपासनाधिक्यं तथापि गुणदो हि सः । मुक्तिदश्च स एवैको नाव्यक्तादेस्तु कश्चन ।। इति

"ममात्मभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना' इति मोक्षधर्मे श्रीवचनम् ।

"धर्मनित्ये महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । प्रश्रिते दानशीƒे सदैव निवसाम्यहम् ।।' इति च ।

महतः परं तु ब्रह्मैव । तथाहि भगवता सयुक्तिकमभिहितम् ।"वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि' "त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च' इत्यादि । तमिति पुल्लिङ्गाच्चैतत्सिद्धिः । महतः परत्वं त्वव्यक्तपरस्य भवत्येव । तथाचाग्निवेश्यशाखायाम् । "अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम्' इति । "परो हि देवः पुरुहूतो महत इति' इति । न चाव्यक्तस्य रूपं भगवता निषिद्धम् । भारतादौ साधितत्वात् । "शरीररूपविन्यस्तगृहीतेः' इत्यादौ साङ्ख्यप्रसिद्धं प्रधानं निषिद्ध्य वैदिकमव्यक्तमेवोक्तम् । तथाच सौकरायणश्रुतिः । "शरीररूपिका साशरीरस्य विष्णोर्यतः प्रिया सा जगतः प्रसूतिः' इति । सुव्रतानां क्षिप्रं महदैश्वर्यं देवी ददाति न देवः इति विशेषः । 

"सुवर्णवर्णां पद्मकरां च देवीं सर्वेश्वरीं व्याप्तजडां च बुद्ध्वा ।

सैवेति वै सुव्रतानां तु मासान् महाविभूतिं श्रीस्तु दद्यान्न देवः ।।' इत्यृग्वेदखिƒेषु ।।5।।

मदुपासकानां भक्तानां न कश्चित् क्लेश इति दर्शयति- ये त्वित्यादिना ।। उक्तं च सौकरायणश्रुतौ "उपासते ये पुरुषं वासुदेवमव्यक्तादेरीप्सितं किं नु तेषाम्' इति ।

तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः । अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम् ।। इति मोक्षधर्मे ।।6-11।।

अज्ञानपूर्वादभ्यासाज्ज्ञानमेव विशिष्यते । ज्ञानमात्रात् सज्ञानं ध्यानम् । तथा च सामवेदे अनभिम्ƒातशाखायाम्

अधिकं केवƒाभ्यासाज्ज्ञानं तत्सहितं ततः ध्यानं ततश्चापरोक्ष्यं ततः शान्तिर्भविष्यति ।। इति

"ध्यानात् कर्मफƒत्यागः' इति तु स्तुतिः । अन्यथा कथं "असमर्थोसि' इत्युच्येत ? "तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते' इति चोक्तम् ।

सर्वाधिकं ध्यानमुदाहरन्ति ध्यानाधिके ज्ञानभक्ती परात्मन् । कर्माफƒाकाङ्क्षमथो विरागस्त्यागश्च ध्यानकƒाफƒार्हः ।।

इति काषायणशाखायाम् ।

वाक्यसाम्येप्यसमर्थविषयत्वोक्तेस्तात्पर्याभाव इतरत्र प्रतीयते । ध्यानादिप्राप्तिकारणत्वाच्च त्यागस्तुतिर्युक्ता । केवƒात् ध्यानात् फƒत्यागयुक्तं ध्यानमधिकम् ध्यानयुक्तस्त्याग एव चात्रोक्तः अन्यथा कथं "त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' इत्युच्यते ? कथं च ध्यानादाधिक्यम्? तथा च गौपवनशाखायाम् । "ध्यानात्तु केवƒात् त्यागयुक्तं तदधिकं भवेत्' इति । न हि त्यागमात्रानन्तरमेव मुक्तिर्भवति । भवति च ध्यानयुक्तात् । केवƒत्यागस्तुतिरेवमपि भवति यथा "अनेन युक्तो जेता नान्यथा' इत्युक्ते ।।12-15।।

"सर्वारम्भपरित्यागी' "शुभाशुभपरित्यागी' इत्यादेः सामान्यविशेषव्याख्यानव्याख्येयभावेनापुनरुक्तिः । हर्षादिभिर्मुक्त इत्युक्ते कादाचित्कमपि भवतीति- यो न हृष्यतीत्यादि ।। उपचारपरिहारार्थं पूर्वम् । आधिक्यज्ञापनार्थं भक्त्यभ्यासः । "ये तु सर्वाणि कर्माणि' इत्यादेः प्रपञ्च एषः ।।16-17।।

पिण्डीकृत्योपसंहरति- ये तु धर्म्यामृतमिति ।। धर्मो विष्णुस्तद्विषयं धर्म्यम् । मृत्यादिसंसारनाशकं चेति धर्म्यामृतम् । श्रदास्तिक्यम् । "श्रन्नामास्तिक्यमुच्यते' इत्यभिधानम् । तद् दधानाः श्रद्दधानाः ।।20।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये द्वादशोध्यायः ।।

 

*****************************************************************

 

 

 

 

अथ त्रयोदशोध्यायः

 

पूर्वोक्तज्ञानज्ञेयक्षेत्रपुरुषान् पिण्डीकृत्य विविच्य दर्शयत्यनेनाध्यायेन ।।1-3।।

"यद्विकारि' येन विकारेण युक्तम् । "यतश्च यत्' यतो याति प्रवर्तते । स च प्रवर्तकः । यतश्च यदित्यस्मात् प्रवर्तते क्षेत्रमिति वचनम् । स च य इति स्वरूपमात्रम् ।।4।।

ब्रह्मसूत्राणि शारीरकसूत्राणि ।।5।।

इच्छादयो विकारः ।।7।।

स च यो यत्प्रभावश्चेति वक्तुं तज्ज्ञानसाधनान्याह- अमानित्वमित्यादिना ।। आत्माल्पत्वं ज्ञात्वापि महत्त्वप्रदर्शनं दम्भः । "ज्ञात्वापि स्वात्मनोल्पत्वं दम्भो माहात्म्यभावनम्' इति ह्यभिधानम् । आर्जवं मनोवाक्कायकर्मणामवैपरीत्यम् ।।8-9।।

सक्तिः स्नेहम् । स एवातिपक्वोभिष्वङ्गः । "स्नेहः सक्तिः स एवातिपक्वोभिष्वङ्ग उच्यते' इत्यभिधानम् ।।10।।

तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं अपरोक्षज्ञानार्थं शास्त्रदर्शनम् ।।12।।

परं ब्रह्मेति च "स च यः' इति प्रतिज्ञातमुच्यते । अन्यं "प्रभावः' इति । आदिमद्देहादिवर्जितमनादिमत् । अन्यथानादीत्येव स्यात् ।।13-14।।

सर्वेन्द्रियाणि गुणांश्चाभासयतीति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् । इन्द्रियवर्जितत्वद्यार्थ उक्तः पुरस्तात् । विकारान्तर्भावाज्ज्ञानसाधनं प्रथमत उक्तम् । बहुत्वात् साधनात्युपयोगात् प्रभावः ।।15-19।।

यतश्च यदिति वक्तुं प्रकृतिविकारपुरुषान् सङ्क्षिप्याह । गुणाः सत्त्वादयः । तेषामत्यल्पो विशेषो ƒयात् सर्ग इति विकाराः पृथगुक्ताः "कार्याकार्या गुणास्तिस्रो यतस्त्वल्पोद्भवो जनौ' इति माधुच्छन्दसशाखायाम् ।।20।।

कार्यं शरीरम् । "शरीरं कार्यमुच्यते' इत्यभिधानम् । कारणानि इन्द्रियाणि । भोगोनुभवः । स हि चिद्रूपत्वादनुभवति । प्रकृतिश्च जडत्वात् परिणामिनी ।

कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः । भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् ।। इति भागवते ।।21-22।।

यतश्च यदित्याह- उपद्रष्टेति ।। अनुमन्ता अन्वनु विशेषतो निरूपकः ।।23।।

पुरुषः सुखदुःखानामिति जीव उक्तः । पुरुषं प्रकृतिं चेति जीवेश्वरौ सहैवोच्येते । अन्यत्र महातात्पर्यविरोधः । उत्कर्षे हि महातात्पर्यम् । तथाहि सौकरायणश्रुतिः

अवाच्योत्कर्षे महत्त्वात् सर्ववाचां सर्वन्यायानां च महत्परत्वम् ।

विष्णोरनन्तस्य परात् परस्य तच्चापि ह्यस्त्येव न चात्र शङ्का ।।

अतो विरुद्धं तु यदत्र मानं तदक्षजादावथवापि युक्तिः ।

न तत् प्रमाणं कवयो वदन्ति न चापि युक्तिर्ह्यूनमतिर्हि दृष्टेः ।। इति ।

अतो युक्तिभिरप्येतदपƒापो युक्तः अतो यथा युक्त्या विद्यमानत्वादि कल्पयति साप्याभासरूपेति सदेव माहात्म्यं वेदैरुच्यत इति सिद्ध्यति अवान्तरं तात्पर्यं तत्रास्ति उक्तं तत्रैव "अवान्तरं तत्परत्वं सत्त्वे महद् वाप्येकत्वात्तु तयोरनन्ते' इति । श्यामत्वाद्यभिधानाच्च । युक्तं च पुरुषमतिकल्पितयुक्त्यादेराभासत्वम् । अज्ञानसम्भवात् । न तु स्वतः प्रमाणस्य वेदस्याभासत्वम् । अदर्शनं च सम्भवत्येव पुंसां बहूनामप्यज्ञानात् । तर्ह्यस्मदनधीतश्रुत्यादौ विपर्ययोपि स्यादिति न वाच्यम् । यतस्तत्रैवाह "नैतद्विरुद्धा वाचो नैतद्विरुद्धा युक्तय इति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच' इति । तद्विरुद्धं च जीवसाम्यम् । "आभास एव च' इति चोक्तम् ।

बहवः पुरुषा ब्रह्मन् उताहो एक एव तु । को ह्यत्र पुरुषश्रेष्ठस्तं भवान् वक्तुमर्हति ।।

वैशम्पायन उवाच

नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुƒोद्वह हूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते ।।

तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम् ।। इति मोक्षधर्मे ।

न चैतत् सर्वं स्वप्नेन्द्रजाƒादिवत् "वैधर्म्याच्च स्वप्नादिवत्' इति भगवद्वचनम् । न च स्वप्नवदेकजीवकल्पितत्वे मानं पश्यामः । विपर्यये सा चोक्ता द्वितीये । उक्तं चायास्यशाखायाम् । "स्वप्नो हवा अयं चञ्चƒत्वान्न स्वप्नो नहि विच्छेद एतदिति' इति । नायं दोषः । न हीश्वरस्य जीवैक्यमुच्यते जीवस्य हीश्वरैक्यमिति ध्येयम् । तदपि न निरुपाधिकम् । अतो न प्रतिबिम्बत्वविरोध्यैक्यम् । तथा च माधुच्छन्दसश्रुतिः "ऐक्यं चापि प्रातिबिम्ब्येन विष्णोर्जीवस्यैतद्धि ऋषयो वदन्ति' इति । अहंग्रहोपासने च फƒाधिक्यमाग्निवेश्यश्रुतिसिद्धम् "अहंग्रहोपासकस्तस्य साम्यमभ्याशो हवा अश्नुते नात्र शङ्का' इति । "तदीयोहमिति ज्ञानमहङ्ग्रह इतीरितः' इति वामने । "तद्वशत्वात् तु सोस्मीति भृत्यैरेव न तु स्वतः' इति च । प्रातिबिम्ब्येन सोस्मि भृत्यश्चेति भावना । तथाह्यायास्यशाखायां "भृत्यश्चाहं प्रातिबिम्ब्येन सोस्मीत्येवं ह्युपास्यः परमः पुमान् सः' इति प्रातिबिम्ब्यं च तत्साम्यमेव ।।24।।

साङ्ख्येन वेदोक्तभगवत्स्वरूपज्ञानेन । कर्मिणामपि श्रुत्या ज्ञात्वा ध्यात्वा दृष्टिः । श्रावकाणां च ज्ञात्वा ध्यात्वा । साङ्ख्यानां च ध्यात्वा । तथा च गौपवनश्रुतिः

कर्मकृच्चापि तं श्रुत्वा ज्ञात्वा ध्यात्वानुपश्यति । श्रावकोपि तथा ज्ञात्वा ध्यात्वा ज्ञान्यपि पश्यति ।। इति ।

"अन्यथा तस्य दृष्टिर्हि कथञ्चिन्नोपजायते' इति । "अन्ये' इत्यशक्तानामप्युपायदर्शनार्थम् ।।25-26।।

पुनश्च प्रकृतिपुरुषेश्वरस्वरूपं साम्यादिधर्मयुतमाहयावदित्यादिना ।।27।।

आत्मानं चाकर्तारं यः पश्यति स पश्यति ।।30।।

एकस्थं एकस्मिन्नेव विष्णौ स्थितम् । तत एव विष्णोर्विस्तारम् ।।31।।

न च व्ययादिस्तस्येत्याह- अनादित्वादिति ।। सादि हि प्रायो व्ययि गुणात्मकं च । "न करोति' इत्यादेरर्थ उक्तः पुरस्तात् । न ƒौकिकः क्रियादिस्तस्य अतो " प्रज्ञम्' इत्यादिवदिति ।।32।।

भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोक्षसाधनं अमानित्वादिकम् ।।35।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये त्रयोदशोध्यायः ।।

 

*******************************************************************

 

 

 

 

अथ चतुर्दशोध्यायः

 

साधनं प्राधान्येनोत्तरैरध्यायैर्वक्ति ।।1-2।।

महद् ब्रह्म प्रकृतिः । सा च श्रीर्भूर्दुर्गेति भिन्ना । उमासरस्वत्याद्यास्तु तदंशयुतान्यजीवाः । तथा च काषायणश्रुतिः ।

"श्रीर्भूर्दुगेति महती तु माया सा ƒोकसूतिर्जगतो बन्धिका च । उमावागाद्या अन्यजीवास्तदंशास्तदात्मना सर्ववेदेषु गीताः ।।'

इति । मम योनिरिति गर्भाधानार्था योनिः । न तु माता । वाक्यशेषात् । तथाहि सामवेदे शार्कराक्ष्यश्रुतिः

विष्णोर्योनिर्गर्भसन्धारणार्था महामाया सर्वदुःखैर्विहीना ।

तथाप्यात्मानं दुःखिवन्मोहनार्थं प्रकाशयन्ती सह विष्णुना सा ।। इति ।

अतः सीतादुःखादिकं सर्वं मृषाप्रदर्शनमेव । तथा च कूर्मपुराणे । न चेयं भूः । तथा च सौकरायणश्रुतिः । "अन्या भूर्भूरियं तस्य छाया भूतावमा सा हि भूतैकयोनिः' इति । "अवाप स्वेच्छया दास्यं जगतां प्रपितामही' इत्याह ह्यनभिम्ƒानश्रुतिः मत्स्यपुराणोक्तमपि स्वेच्छयैव महद्ब्रह्मशब्दवाच्यापि प्रकृतिरेव "महती ब्रह्माणी द्वे तु प्रकृतिश्च महेश्वरः' इति तत्रैव ।।3-4।।

बन्धप्रकारं दर्शयति साधनानुष्ठानाय- सत्त्वमित्यादिना ।।5-6।।

तृष्णासङ्गयोः समुद्भवम् । तयोः कारणम् ।।7।।

अज्ञानं जायते यतस्तदज्ञानजम् । "प्रमादमोहौ तमसः' इति वाक्यशेषात् ।।8-15।।

रजसस्तु फƒं दुःखमित्यल्पसुखं दुखम् तथाहि शार्कराक्ष्यशाखायां "रजसो ह्येव जायते मात्रया सुखं दुःखं तस्मात् तान् सुखिनो दुखिन इत्याचक्षते' इति । अन्यथा दुःखस्यातिकष्टत्वात् तमोधिकत्वं रजसो न स्यात् ।।16-18।।

परिणामिकर्तारं गुणेभ्योन्यं न पश्यति । अन्यथा "यदा पश्यः पश्यते रुग्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्' इति श्रुतिविरोधः । "नाहं कर्ता न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः' इति मोक्षधर्मे ।।19-21।।

प्रायो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । तथाहि सामवेदे भाल्लवेयशाखायाम् ।

रजस्तमः सत्त्वगुणान् प्रवृत्तान् प्रायो न च द्वेष्टि न चापि काङ्क्षेत् ।

तथापि सूक्ष्मं सत्त्वगुणं च काङ्क्षेत् यदि प्रविष्टं सुतमश्च जह्यात् ।। इति ।।

न हि देवा ऋषयश्च सत्त्वस्था नृपसत्तम । हीनाः सूक्ष्मेण सत्त्वेन ततो वैकारिकाः मताः ।।

कथं वैकारिको गच्छेत् पुरुषः पुरुषोत्तमम् ।। इति हि मोक्षधर्मे ।

"सात्त्विकः पुरुषव्याघ्र भवेन्मोक्षार्थनिश्चितः' इति च ।।22-24।।

तुल्यत्वार्थं उक्तः पुरस्तात् ।।24-25।।

ब्रह्मवत् प्रकृतिवत् भगवत्प्रियत्वं ब्रह्मभूयम् । न तु तावत्प्रियत्वम् । किन्तु प्रियत्वमात्रम् । "बद्धो वापि तु मुक्तो वा न रमावत् प्रियो हरेः' इति पाद्मे । भूयाय भावाय ।।26।।

ब्रह्मणो मायायाः ।।27।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये चतुर्दशोध्यायः ।।

 

********************************************************************

 

 

 

 

अथ पञ्चदशोध्यायः

 

संसारस्वरूपतदत्ययोपायविज्ञानान्यस्मिन् अध्याये दर्शयति । ऊर्ध्वो विष्णुः । "ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणं? सवर्चसम्' इति हि श्रुतिः । ऊर्ध्वः उत्तमः सर्वतः । अधो निकृष्टम् । शाखा भूतानि । श्वोप्येकप्रकारेण न तिष्ठतीत्यश्वत्थः । तथापि न प्रवाहव्ययः । पूर्वब्रह्मकाƒे यथा स्थितिस्तथा सर्वत्रापीत्यव्ययता फƒकारणत्वाच्छन्दसां पर्णत्वम् हि कदाचिदप्यजाते पर्णे फƒोत्पत्तिः ।।1।।

अव्यक्तेपि सूक्ष्मरूपेण सन्ति शरीरादौ च भूतानीत्यधमश्चोर्ध्वं च प्रसृताः । गुणैः सत्त्वादिभिः । प्रतीतिमात्रसुखत्वात् प्रवाƒाः विषयाः मूƒानि भगवद्रूपादीनि भगवानपि कर्मानुबन्धेन हि फƒं ददाति तथा भाल्लवेयशाखायाम् "ब्रह्मा वा अस्य पृथह् मूƒं प्रकृतिः समूƒं सत्त्वादयोर्वाचीनमूƒम् भूतानि शाखाश्छन्दांसि पत्राणि देवनृतिर्यञ्चश्च शाखाः पत्रेभ्यो हिƒं जायते मात्राः शिफाः मुक्तिः फƒममुक्तिः फळम् मोक्षो रसमोक्षो रसोव्यक्ते शाखा व्यक्ते शाखा अव्यक्ते मूƒं व्यक्ते मूƒं एषोश्वत्थो गुणाƒोƒपत्रो स्थीयते स्थीयते ह्येष कदाचनान्यथा जायते नान्यथा जायते ' इति ।।2।।

यथा स्थितिस्तथा नोपƒभ्यते । अन्तादिर्विष्णुः । "त्वमादिमध्यान्तो जगतोस्य मध्यम्' इति भागवते । "अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवा ऋषयो विदुः' इति च मोक्षधर्मे । असङ्गशस्त्रेण सङ्गराहित्यसहितेन ज्ञानेन । "ज्ञानासिनोपासनया सितेन' इति हि भागवते । छेदश्च विमर्श एव । ततश्च तस्यैवाबन्धकं भवति । तथाहि मूƒास्थं ब्रह्म प्रतीयते तच्चोक्तं तत् श्रुतावेव "विमशो ह्यस्य छेदस्तं बध्नाति बध्नाति चान्यान्' इति । तदर्थं च तमेव प्रपद्ये प्रपद्येत । तच्चोक्तं तत्रैव "तं वै प्रपद्येत यं वै प्रपद्य न शोचति न हृष्यति न जायते न म्रियते तद् ब्रह्ममूƒं तच्चिच्छित्सुः' इति । "नारायणेन दृष्टश्च प्रतिबुद्धो भवेत् पुमान्' इति मोक्षधर्मे । छेदनोपायो ह्यत्राकाङ्क्षितः । न च भगवतोन्यः शरण्योस्ति ।।3-4।।

साधनान्तरमाह- निर्मानेति ।।5।।

स्वरूपं कथयति- न तदित्यादिना ।।6।।

कर्षतीत्युक्ते जीवस्य स्वातन्त्र्यं प्रतीतम् । तन्निवारयति- शरीरमित्यादिना ।। यत् यदा शरीरमवाप्नोति उत्क्रामति च जीवः तदेश्वर एतानि गृहीत्वा संयाति ।

यत्र यत्रैव संयाति धाता गर्भं पुनः पुनः । तत्र तत्रैव वसति न यत्र स्वयमिच्छति ।। इति हि मोक्षधर्मे ।

भावाभावावपि जानन् गरीयो जानामि श्रेयो न तु तत् करोमि ।

आशासु हर्म्यासु हृदासु कुर्वन् यथा नियुक्तोस्मि तथा वहामि ।। इति च ।

हत्वा जित्वापि मघवन् यः कश्चित् पुरुषायते । अकर्ता त्वेव भवति कर्ता त्वेव करोति तत् ।। इति च ।

"तद्यथानः सुसमाहितमुत्सर्जद् यायादेवमेवायं शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वरूढ उत्सर्जद् याति' इति च श्रुतिः । "वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्' इति च । गन्धानिव सूक्ष्माणि ।।8।।

भोगोस्यापि साधितः पुरस्तात् । इन्द्रियद्वारा हि सोपि भुङ्क्ते । "तद् य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति' इति च श्रुतिः ।।9।।

गुणान्वितमेव भुङ्क्ते । "न ह वै देवान् पापं गच्छति' इति श्रुतेः । तर्हि किमिति न दृश्यत इत्यत आह- उत्क्रामन्तमित्यादिना ।।10।।

यतन्तो ज्ञानं प्राप्य । अकृतात्मानः अशुद्धबुद्धयः ।।11।।

पूर्वोक्तमेव ज्ञानं प्रपञ्चयति- यदादित्यगतमित्यादिना ।।12।।

गां भूमिम् ।।13।।

वेदनिर्णयात्मिका मीमांसा वेदान्तः । तथा च सामवेदे प्राचीनशाƒश्रुतिः " वेदान्तकृत् काƒकम्' इति । "स ह्येवं युक्तिसूत्रकृत् सकाƒकः' इति ।।15।। 

क्षरभूतानि ब्रह्मादीनि । कूटस्थः प्रकृतिः । तथा च शार्कराक्ष्यश्रुतिः

"प्रजापतिप्रमुखाः सर्वजीवाः क्षरोक्षरः पुरुषो वै प्रधानम् । तदुत्तममं चान्यमुदाहरन्ति जाƒाजाƒं मातरिश्वानमेकम् ।।' इति ।।16-20।। 

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये पञ्चदशोध्यायः ।।

 

********************************************************************

 

 

 

 

अथ षोडशोऽध्यायः

 

पुमर्थसाधनविरोधीन्यनेनाध्यायेन दर्शयति । तपो ब्रह्मचर्यादि । "ब्रह्मचर्यादिकं तपः' इति ह्यभिधानम् ।।1।।

पैशुन्यं परोपद्रवनिमित्तदोषाणां राजादेः कथनम् ।

परोपद्रवहेतूनां दोषाणां पैशुनं वचः । राजादेश्तु मदाद् भीतेरदृष्टिर्दर्प उच्यते ।। इति ह्यभिधानम् ।

ƒौल्यं रागः । "रागो ƒौल्यं तथा रक्तिः' इत्यभिधानात् । अचापƒं स्थैर्यम् । "चपƒश्चञ्चƒोस्थिरः' इत्यभिधानात् ।।2।।

क्षमा तु क्रोधाभावेन सहपकर्तुरनपकृतिः । "अक्रोधोदोषकृच्छत्रोः क्षमावान् स निगद्यते' इत्यभिधानात् ।।3-4।।

दैवीं सम्पदमभिजातः प्रतिजातः ।।5-7।।

जगतः सत्यं प्रतिष्ठा ईश्वरश्च विष्णुः । तद्वैपरीत्येनाहुः । "तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यम् । प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' । इति हि श्रुतिः । "द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च' इति । "तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति । एष ह्येवैतत् सादयति यामयति चेति' इति प्राचीनशाƒश्रुतिः । परस्परसम्भवो ह्युक्तः "अन्नाद् भवन्ति' इत्यादिना ।।8-9।।

दुष्पूरो हि कामः । "पाताƒ इव दुष्पूरो मां हि क्लेशयते सदा' इति हि मोक्षधर्मे ।।10-17।।

मामात्मपरदेहेष्विति । न कस्यचिद् विष्णः कारयिता यदि स्यान्ममपीदानीं कारयतु इत्यादि ।

ईश्वरो यदि सर्वस्य कारकः कारयीत माम् । अद्येति वादिनं ब्रूयात् सदाधो यास्यसीति तु ।। इति हि सामवेदे यास्कश्रुतिः ।।18।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये षोडशोध्यायः ।।

 

*********************************************************************

 

 

 

अथ सप्तदशोध्यायः

 

गुणभेदान् प्रपञ्चयत्यनेनाध्यायेन । शास्त्रविधिमुत्सृज्य अज्ञात्वैव । "वेद कृत्स्नोधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना' इति विधिरुत्सृष्टो हि तैः । "ये वै वेदं न पठन्ते न चार्थं वेदोज्झितांस्तान् विद्धि सानूनबुद्धीन्' इति मधुच्छन्दसश्रुतिः । अन्यथा तामसा इत्येवोच्येत । न तु विभज्य । यदि सात्त्विकास्तर्हि नोत्सृष्टशास्त्राः । न हि वेदविरुद्धो धर्मः । "वेदोखिƒो धर्ममूƒं स्मृतिशीƒे तद्विदाम्' इति हि स्मृतिः । "वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः' इति च भागवते ।।1।।

अतो विभज्याह- विविधेत्यादिना ।।2।।

सत्त्वानुरूपा चित्तानुरूपा । यो यच्छ्रद्धः स एव सः सात्त्विकश्रद्धः सात्त्विक इत्यादि ।।3।।

कः सात्त्विकश्रद्ध इत्यादि विभज्याह- यजन्त इत्यादिना ।।4-5।।

भगवत्कर्शनं नामाल्पत्वदृष्टिरेव । "यो वै महान्तं परमं पुमांसं नैवं द्रष्टा कर्शकः सोतिपापी' इति ह्यनभिम्ƒातश्रुतिः असुरो निश्चयो येषां आसुरनिश्चयाः "देवास्तु सात्त्विकाः प्रोक्थाः दैत्याः राजसतामसाः' इति ह्यग्निवेश्यश्रुतिः ।।6-7।।

प्रीतिरानन्तरिका । हृद्यत्वं दर्शने । स्थिराश्च न तदैव पक्वा भवन्ति । तथा ह्याज्यादयः ।।8-15।।

सौम्यत्वमक्रौर्यम् । "अक्रूरः सौम्य उच्यते' इति ह्यभिधानम् । मौनं मननशीƒत्वम् "बाल्यं पाण्डित्यं निर्विद्याथ मुनिःइति हि श्रुतिः । "एतेन हीदं सर्वं मतम् । यदनेनेदं सर्वं मतं तस्मात् मुनिस्तस्मात् मुनिरित्याचक्षते' इति हि भाल्लवेयश्रुतिः । कथमन्यथा मानसं तपः स्यात् ? ।।16-22।।

पुनश्च कर्मादीतिकर्तव्यताविधानार्थमर्थवादमाह- ओं तत् सदित्यादिना ।। परस्य ब्रह्मणो ह्येतानि नामानि

ओतं जगत् यत्र स्वयं च पूर्णो वेदोक्तरूपोनुपचारतश्च । सर्वैः शुभैश्चाभियुतो न चान्यैरोंतत्सदित्येनमथो वदन्ति ।।

इति ह्यृग्वेदखिƒेषु द्वितीयपादस्तच्छब्दार्थः । "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इति च । "ओमिति ब्रह्म' इति च । तेन ब्रह्मणा । आत्मपूजार्थम् । वेदविधिर्व्यञ्जनम् । मा तूक्ता पुरस्तात् ।।23-24।।

तत् फƒं मे स्यादित्यनभिसन्धाय ।।25-26।।

सद्भावशब्देन प्रजननं सूचितम् । ओमित्युक्त्वानभिसन्धाय फƒं यज्ञदानतपआदिकृतामतिप्रीतैर्नामसाम्यात् ब्रह्मैव निष्पादितं भवतीत्याशयः । तथा च ऋग्वेदखिƒेषु

ओंयज्ञाद्या निष्फƒं कर्म तत् स्यात् सद् वै तदर्थं कर्म वदन्ति वेदाः

तच्छब्दानां सन्निधेबर्‌रह्मप्रीतेस्तद्रूपत्वाज्जनितं ब्रह्म तस्य ।। इति ।।27-28।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये सप्तदशोध्यायः ।।

 

***********************************************************************

 

 

 

अथ अष्टादशोध्यायः

 

पूर्वोक्तं साधनं सर्वं सङ्क्षिप्योपसंहरत्यनेनाध्यायेन ।।1।।

ƒानिच्छयाकरणेन वा काम्यकर्मन्यासः सन्यासः त्यागस्तु फƒत्याग एव तथाहि प्राचीनशाƒश्रुतिः "अनिच्छयाकर्मणा वापि काम्यन्यासो न्यासः फƒत्यागस्तु त्यागः' इति ।।2।।

मनीषिण इति विशेषणात् पूर्वपक्षोपि ग्राह्य एव । फƒत्यागेन त्यागो विवक्षितो यज्ञादेस्तत्पक्षे "यस्तु कर्मफƒत्यागी' इति च वक्ष्यति । अत एक एवायं पक्षः ।।3।।

तत्प्रकारं चाह- निश्चयमित्यादिना ।।4।।

यज्ञभेद उक्तो "द्रव्ययज्ञाः' इत्यादिना । दाने त्वभयदानमन्तर्भवति । एतेषां मध्ये यत्किञ्चिद् यज्ञादिकं कर्तव्यमेवेत्यर्थः । अन्यथा

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा । यदीच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमाश्रममाश्रयेत् ।। इति व्यासस्मृतिविरोधः ।

ज्ञानयज्ञविद्याभयदानब्रह्मचर्यादितपसो हि ते । अतो यद्वचोन्यथा प्रतीयते अधिकारिभेदेन तद्योज्यम् । अन्यथेतरेषां गत्यभावात् ।।5-10।।

अन्यस्त्यागार्थो न युक्त इत्याह- नहीति ।।11।।

त्यागं स्तौति- अनिष्टमिति ।।12।।

पुनः सन्यासं प्रपञ्चयितुं कर्मकारणान्याह- पञ्चेत्यादिना ।। साङ्ख्ये कृतान्ते ज्ञानसिद्धान्ते ।।13।।

अधिष्ठानं देहादिः । कर्ता विष्णुः । स हि सर्वकर्तेत्युक्तम् । जीवस्य चाकर्तृत्वे प्रमाणमुक्तम् । करणमिन्द्रियादि । चेष्टाः क्रियाः । हस्तादिक्रियाभिर्हि होमादिकर्माणि जायन्ते । ध्यानादेरपि मानसी चेष्टा कारणम् । पूर्वतनचेष्टापि संस्कारकारणत्वेन भवति दैवमदृष्टम् । तथा चायास्यश्रुतिः "देहो ब्रह्माथेन्द्रियाद्याः क्रियाश्च तथादृष्टं पञ्चमं कर्महेतुः' इति ।।14।।

केवƒं निष्क्रियम् "एनं केवƒमात्मानं निष्क्रियत्वाद् वदन्ति हि' इति तत्रैव ।।16।।

तज्ज्ञानं स्तौति- यस्येति ।। यस्त्वीषत् बद्ध्यते स ईषदहङ्कारी च ।।17।।

एवं तर्हि न पुरुषमपेक्ष्य विधिः अकर्तृत्वादित्यत आह- ज्ञानमिति ।। त्रिविधा कर्मचोदना । एतत् त्रिविधमपेक्ष्य कर्मविधिरिति त्रिविधेत्युच्यते । कारणानि सङ्क्षिप्याह- करणमिति ।। कर्मसङ्ग्रहः कर्मकारणसङ्क्षेपः । अधिष्ठानादि करण एवान्तर्भूतम् । तथा ह्यृग्वेदखिƒेषु

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानिनं चाप्यपेक्ष्य विधिरुत्थितः । करणं चैव कर्ता च कर्मकारणसङ्ग्रहः ।। इति ।।

अकर्तृत्वेपि विधिद्वारेशअवरप्रसादादिच्छोत्पत्त्या उक्तकारणैः कर्मद्वारा पुरुषार्थो भवतीति । ईश्वराधीनत्वेपि विधिद्वारा नियतस्तेनैव । यदि चेच्छादिर्जायते तर्हि कारितमेवेश्वरेण । फƒं नियतम् वस्तुतोकर्तृत्वेप्याभिमानिकं कर्तृत्वं तस्यैव स्वातन्त्र्यं जडमपेक्ष्येति प्रवृत्तिविधिवैयर्थ्यम् सर्वं चैतदनुभवोक्तप्रमाणसिद्धमिति पृथक् प्रमाणमुच्यते ।।18।।

पुनः साधनप्रथनाय गुणभेदानाह- ज्ञानमित्यादिना ।। गुणसङ्ख्याने गुणगणनप्रकरणे ।।19।।

एकं भावं विष्णुम् ।।20-27।।

परकृतं दोषं दीर्घकाƒकृतमप्यमनुचितं यः सूचयति दीर्घसूत्री

परेण यः कृतो दोषो दीर्घकाƒकृतोपि वा यस्तस्य सूचको दोषाद् दीर्घसूत्री उच्यते ।। इत्यभिधानात् ।।28-30।।

यथार्थत्वनियमाभावो राजस्याः अन्यथा तामस्या भेदाभावात् ।।31-48।।

नैष्कर्म्यसिद्धिं नैष्कर्म्यफƒां योगसिद्धिम् ।।49।।

यथा येनोपायेन सिद्धिं प्राप्तो ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोध । या सिद्धिर्ज्ञानस्य परा निष्ठा ।।50-52।।

ब्रह्मभूयाय कल्पते । ब्रह्मणि भावो ब्रह्मभूयम् । ब्रह्मणि स्थितिः सर्वदा तन्मनस्कतेत्यर्थः ।।53-55।।

पुनरन्तरङ्गसाधनान्युक्त्वोपसंहरति सर्वकर्माणीत्यादिना ।।56-60।।

परोक्षवचनं तु द्रोणं प्रति भीमवचनम् ।।61-65।।

धर्मत्यागः फƒत्यागः कथमन्यथा युद्धविधिः "यस्तु कर्मफƒत्यागी त्यागीत्यभिधीयते' इति चोक्तम् ।।66-78।।

यस्य त्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यƒं बट् तद्दर्शतमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्

वायो रामवचोनयं प्रथमकं पृक्षो द्वितीयं वपुः मध्वो यत्तु तृतीयकं कृतमिदं भाष्यं हि तेन प्रभौ ।।

पूर्णादोषमहाविष्णोर्गीतामाश्रित्य ƒेशतः िरूपणं कृतं तेन प्रीयतां मे सदा विभुः ।।

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये अष्टादशोध्यायः ।।

 

***********************************************************************